logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for tall:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engtall
norobjects [a]: høy
person [a]: lang
spaobjects [a]: alto
person [a]: de alto
sweobjects [a]: hög
person [a]: lång
Synonyms:
 1. [adj]: full-length [st], gangling [st], gangly [st], lanky [st], rangy [st], in height [st], leggy [st], long-legged [st], long-shanked [st], leggy [st], tall-growing [st], long [st], long-stalked [st], tall-stalked [st], stately [st], statuesque [st], tallish [st], large [rt], big [rt], high [rt]
 2. [adj]: grandiloquent, magniloquent, rhetorical [st]
 3. [adj]: difficult [st], hard [st]
 4. [adj]: improbable, marvelous, marvellous, incredible [st], unbelievable [st]
 5. [n]: size [gt]
antonyms:[adj]: short
Derived terms:accidentally, be totally ignored by somebody, bimetallic, bimetallism, buy through an installment plan, choir stall, crystalline, crystallization, crystallize, crystallography, environmentally friendly, fatally, fingerstall, forestall, fundamentally, headstall, ignore someone totally, incidentally, install, installation, installment, installment plan, market stall, mentally defective, mentally deficient, mentally handicapped person, mentally retarded, metallic, metallurgy, mortally, sentimentally, stall, stallion, tallness, tallow, tally, tally up, tally with, teetotaller, totally, totally lost, totally unfounded, vitally important, congenitally, frontally, installment purchase, reinstall, temperamentally, bayberry tallow, beef tallow, [Show less / more]
Example:
 1. You are as tall as I am.
 2. How tall you are!
 3. How tall are you?
 4. I saw you with a tall boy.
 5. There is a tall man in the classroom.
 6. The palace has a tall tower.
 7. We walked along an avenue of tall poplars.
 8. A monkey is climbing up a tall tree.
 9. A tall tree projects its long shadow on the water.
 10. One is tall and the other is short.
 11. There was a tall tree in front of my house.
 12. Meg is as tall as Ken.
 13. Mary is not as tall as he.
 14. Mary is tall.
 15. Hes almost as tall as me.
 16. Bill is not tall like you.
 17. Bill is not as tall as Bob.
 18. Bill is as tall as Jack.
 19. Billy is very tall for his age.
 20. Peters very tall. He takes after his father.
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nortall
enggeneral [?]: numbers
spageneral [?]: números
swegeneral [?]: tal
Synonyms:
 1. geometri, matematikk, matte, statistikk, tallteori
 2. numerus, nummer, siffer, talltegn, tegn
Derived terms:edelmetall, antall, antall dødsoffer, antall kjørte miles, antall nærværende, årstall, basshøytaller, bergkrystall, bimetall-, bimetallisme, dødstall, entall, et antall, fulltallig, firedobbelt tall, grunntall, helt tall, horisontallinje, i rundt tall, installasjon, installere, ikke flertallsdannende, irrasjonelt tall, klump av edelt metall, krystall, krystallisere, krystallisering, krystallisk, krystallklar, krystallkule, krystallografi, loddemetall, middeltall, medlemstall, metall, metallarbeider, metallarbeid, metallisk, metallring, metallsag, metalltang, metallskrot, metalltråd, metallurgi, metallvarer, ordenstall, utallig, overtallig, overtreffe i antall, primtall, [Show less / more]
Wiki:Tall er aritmetikkens grunnbegrep og et tall er en abstrakt matematisk enhet som beskriver en størrelse, måling eller opptelling. I vårt tallsystem har vi tallsymbolene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og ett eller flere av disse symbolene brukes til å representere tall. Et tall kan være flersifret, og da kaller vi tallsymbolene for siffer i tallet.
Example:
 1. 750 millioner kroner er et svimlende tall.
 2. Både observatører og politikere vet at MMIs tall er gale, hevder Balstad.
 3. Dette ordtaket er svært treffende for Aftenpostens bruk av Statistisk Sentralbyrås tall for hvordan en fjernelse av dagens rentefradrag vil virke.
 4. For revisoren skal sammenligne dine tall med hva galleriet har oppgitt, sa damen i telefonen.
 5. For å understreke dette synspunktet, ofentliggjør MMI sine tall som kurver, slik at langtidstendensen blir det fremtredende budskap og ikke de tilfeldige svingningene.
 6. Hennes egne tall viser jo her klart at ungdom i etableringsfasen ikke vil rammes av noe tak, men vil altså ha fordeler av de øvrige endringer AUF foreslår.
 7. Jeg har ikke tall på hvor mange kommuner som har reagert på denne måten, men det er mange.
 8. Rett bak rattet heter boken som kommer ut på Universitetsforlaget i et førsteopplag på 15 000, et unormalt høyt tall.
 9. Tall og vurderinger som kommer fram her, forteller om en rettsforvaltning som er skandaløst forsømt.
 10. Videre sies det i undersøkelsen at man i runde tall kan si at risikoen for å kjøre seg ihjel er fem ganger så stor for en promillekjører med mellom 1 og 1,5 promille som for en lavpromillekjører mellom 0,5 og 1.
 11. 0,8 prosent er jo et svært beskjedent tall, påpeker fungerende kontorsjef Per Morten Løchsen i Tobakkskaderådet - og regner vi derimot salg pr. innbygger, viser våre oversikter at forbruket heller har sunket en smule.
 12. All risiko lar seg beregne i tall, i alle fall vurdere.
 13. Antall beslagleggelser av førerkort synker noe, viser Oslo politikammers tall for juni, juli, august og september.
 14. Arbeidsløsheten i NordIrland er mange steder opp i hele 50 prosent, forteller McKey, men det er det offisielle tall.
 15. De bedrede tall for mopeduhell i 1983 tror vi også kan skyldes den særlige oppmerksomhet som Trygg Trafikk og Biltilsynet ga mopedene i Nordisk Trafikksikkerhetsår 1983, og den sikkerhetskampanje motorsykkelbransjen gjennomførte for å bedre kjøretøyenes tekniske stand, sier Ringerike.
 16. De faktiske tall viser at det motsatte er tilfelle.
 17. De foreløbige tall for de første måneder iår viser urovekkende økning i ulykkestallet.
 18. De oppsiktvekkende høye tall blant ungdommen i Norge når det gjelder meningsmålinger om oppslutning om NATO har vakt oppsikt.
 19. De viktigste risker, som har med selve vår eksistens å gjøre, kan vi ikke gjøre noe med, hverken i tall eller konkrete vurderinger.
 20. Debatten om promillekjøring i Norge er så saklig og knyttet til tall at vi glemmer at det egentlig er et spørsmål om liv og helse.
 21. Den sterke kursoppgangen i forrige uke ser ut til å fortsette, og kom til tross for endel nye tall som tyder på en klart lavere økonomisk vekst i amerikansk økonomi, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
 22. Denne nedgangen har sammenheng med litt lavere dollarrenter, noe som igjen skyldes at man igår offentliggjorde tall som viste en svakere utvikling i den amerikanske pengemengden enn det markedet hadde forventet, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
 23. Dersom Dramatens tall er så katastrofale som det høres ut til, må det innebære at teatret ikke har foretatt de endringer det burde ha gjort ifjor, sier Göransson.
 24. Dessuten synes jeg ikke 30 000 er noe katastrofalt tall, slik noen skal ha det til, sier Atle.
 25. Det er altså snakk om store tall, og da syntes vi at Sverige skulle legge vekt på å stå frem og presentere seg skikkelig ved en sentral begivenhet som denne messen.
 26. Det er et relativt høyt tall, fastslår rapporten, og mener det skyldes at arbeidsløsheten er større nå enn den var noen gang på 70tallet.
 27. Det er fordi departementet manipulerer med tall.
 28. Det er i det hele tatt vanskelig å gi eksakte tall på hvor mange prostituerte som egentlig opererer på gateplanet.
 29. Det er klart at dersom vi hadde vurdert grad av utnyttelse mot personalets arbeidstid, ville vi fått et annet tall, vedgår Wisløff, som understreker at tallene ikke må brukes isolert.
 30. Det er mange - nøyaktig tall er vanskelig å gi, men ifjor kom det inn 258 rivningsøknader og omtrent like mange året før, uten at man vet hva som er skjedd med disse bygningene, sier Kari RiseWinther i Bygningskontrollen.
Results found in Swedish dictionary
swetall
engbotanical - three [n]: pine
norbotanical - three [n]: furu
spabotanical - three [n]: pino [m]
Derived terms:ädelmetall, bergkristall, bimetall-, bimetallism, horisontallinje, installation, installera, klimp av ädel metall, kristall, kristallisera, kristallisering, kristallisk, kristallklar, kristallkula, kristallografi, lödmetall, metall, metallarbetare, metallarbete, metallisk, metallring, metallsåg, metallsax, metallskrot, metalltråd, metallurgi, metallvaror, skaffa stalltips, skivtallrik, stall, stalldräng, stallmästare, stallning, stallspion, tallkotte, tallkottkörtel, tallrik, tallriksunderlägg, tallskog, vitmetall, horisontalläge, kristallolja
Anagrams:allt
Wiki:Tall eller fura (Pinus sylvestris) är ett träd inom tallsläktet och familjen tallväxter. Arten är utbredd i Eurasiens tempererade områden.
Similar words:
engtail
engtalc
engtale
engtalk
engtally
nortagl
nortale
Your last searches:
 1. tallLast searches

# NAL Term
1 Flag ikke jern-
2 Flag rundbrenner
3 Flag chief bridesmaid
4 Flag desafinamiento
5 Flag middelalder
6 Flag herdet
7 Flag inrama
8 Flag izquierda
9 Flag arbeidskamerat
10 Flag patient
11 Flag villand
12 Flag rast
13 Flag limado
14 Flag fusk
15 Flag mele
16 Flag få syn på
17 Flag dekadanse
18 Flag put a jacket on

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 127 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 279 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7313 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1996 - seconds.

mobiltelefon