logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tilbørlig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortilbørlig
engbehavior [a]: seemly [literature]
vederbørlig [a]: due [formal], proper
spabehavior [a]: apropiado, decoroso
vederbørlig [a]: debido, adecuado
swebehavior [a]: tillbörlig
Synonyms:ansett, bra, brukbar, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, formålstjenlig, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, riktig, skikket, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, verdig
Example:
 1. I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
 2. At Høyesterett ikke har tatt tilbørlig hensyn til denne siden av saken, synes å fremgå - om ikke dengang så nu med all ønskelig tydelighet.
 3. De nye motorsykkelfantomene som i tiden fremover vil være å se i Oslotrafikken bør de øvrige trafikanter vise tilbørlig respekt.
 4. De radikale elementer får seg en refselse fordi de ikke har tatt tilbørlig hensyn til de særegne forholdene i Tibet.
 5. Det er imidlertid på det rene at politiet under forfølgelse av biltyver skal ta tilbørlig hensyn til den fare en biljakt eventuelt kan medføre.
 6. Dette er i og for seg en beundringsverdig prestasjon, og det er unektelig en tanke urettferdig at denne innsats ikke har fått tilbørlig oppmerksomhet i vest.
 7. Granskningsrapporten vil stå som et sterkt varsel for fremtiden til tillitsmenn og ledelse i dette selskapet og andre åpne aksjeselskaper om å vise tilbørlig aktsomhet og handlingsvilje under utøvelse av sine verv, og om å vise den nødvendige respekt overfor selskapets valgte revisor.
 8. Han sier til slutt at vi venter oss praktiske handlinger fra USAs regjering og at dette i så fall vil bli møtt med en tilbørlig respons fra sovjetisk side.
 9. Han viser til at Staten gjennom prismyndighetene er svært opptatt av konkurranse, og at varene skal selges til en tilbørlig pris - så lenge det gjelder alle andre enn Staten selv.
 10. Har man tatt tilbørlig hensyn til alle sider ?
 11. Her ble den tilbørlig påaktet i en formidabel perlebeige Swakarapels med vide albuelange trompetermer med undererm i dittofarvet mink, litt hvitrev og mink til finstasen skortet det heller ikke på, så den siden av saken er sikret.
 12. Her blir Wenche tilbørlig pakket inn.
 13. Her er de - eksempelvis nevnt med navn og tilbørlig karakteristikk, alle de kvinner han i bokstaveligste forstand la seg efter og de efter ham.
 14. Hvem husker de gode, gamle dager i Norges hovedstad med hestedrosje luntende rundt i gatene og ellers tilbørlig på plass foran Nationaltheatret ?
 15. I Snarøhallen ble det fest for gullguttene der også gulllagets coach Dagfinn Loen ble tilbørlig hyldet av skipen og curlingentusiastene.
 16. I høytideligheten i Kreml holdt Tsjernenko en kortere tale der han blant annet oppfordret USA til tross alt å vise politisk fremsyn og vurdere på tilbørlig vis SovjetUnionens konstruktive innstilling til samtalene om militarisering av rommet.
 17. Jeg er klar over at personalorganisasjonene i SAS er svært opptatt av denne saken, og fra styrets side vil det bli tatt tilbørlig hensyn til deres synspunkter i det videre utredningsarbeidet.
 18. Klisterføre, våt sne og liten sikt under syv timers gange med full opp pakning var det gjestene måtte karre seg igjennom før innvielse av hytta kunne finne sted på tilbørlig vis.
 19. Men vi mener at det ikke er tatt tilbørlig hensyn til de bakenforliggende samvittighetskonflikter, og at kirken i den sammenheng burde ha anstrengt seg for å finne en annen løsning efterpå, nå.
 20. Mer enn 130 ringer ble møysommelig stablet oppå hverandre og pyntet tilbørlig.
 21. Målet er å få forståelse for at Oslo sliter med spesielle storbyproblemer som det må tas tilbørlig hensyn til når Staten trekker opp retningslinjene for overføring av midler til kommuner og fylker.
 22. Oslo byrett er også kommet til at Arbeiderbladet hadde aktverdig grunn til å informere offentligheten om Haakon Nygaards forhold til Rekstentransaksjonene, og man finner i enhver henseende at Arbeiderbladet har vist tilbørlig aktsomhet.
 23. SELV om vi hittil personlig har holdt oss på tilbørlig avstand fra gamalost og nærmest sagt fysjomfysjom når vi ble oppfordret til å smake, er vi nå blitt overbevist om at dette er en raffinert og spennende smaksopplevelse.
 24. Skulle imidlertid Kommunen ha saklige argumenter mot å få denne store trafikkåren i tillegg til det eksisterende gatenett, og det vel å merke uten utgift for kommunekassen, bør Kommunen snarest legge frem disse innvendinger, så A / S Vannlinjens ledelse kan ta tilbørlig hensyn til innvendingene allerede i det forprosjekt som det nu arbeides for fullt med å få ferdig i løpet av få måneder.
 25. Spørsmålet blir om summen er tilbørlig efter prisloven.
 26. En fluktmulighet utelukker ikke uten videre nødvergeadgang, men den kan få stor betydning for hvor langt det er tilbørlig å forsvare seg.
 27. Allerede i trontaledebatten tidligere ihøst lot statsministeren tydelig forstå at Regjeringen vil sette sin stilling inn på å få vedtatt et budsjett som tar tilbørlig hensyn til de foreliggende økonomiske realiteter.
 28. Det er myndighetene selv som har størst interesse av at det snarest mulig tas tilbørlig hensyn til disse flyveres markedsverdi, større interesse enn noen av de personellorganisasjoner flyverne eventuelt tilhører, og hvor de i hvert fall bare utgjør en brøkdel av medlemsmassen.
 29. EN nær dag nå skal Den Norske Nobelkomite overrekke årets fredspris med tilbørlig pomp og prakt.
Similar words:
nortilbøyelig
swetillbörlig
swetillåtlig
nortiggerlig
nortildømming
nortilføre
nortilførsel
Your last searches:
 1. tilbørligLast searches

# NAL Term
1 Flag bli preskribert
2 Flag enredado
3 Flag resignasjon
4 Flag maskinklippe
5 Flag sork
6 Flag delftfajans
7 Flag recaudador de impuestos
8 Flag hvelve
9 Flag håp
10 Flag tandemsykkel
11 Flag erkjennelse
12 Flag overbevist
13 Flag yesal
14 Flag embotijarse
15 Flag uten penger
16 Flag senit
17 Flag fruktlös
18 Flag vascular disease

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1985 - seconds.

mobiltelefon