logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tildeling:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortildeling
enggeneral [n]: allocation
gi [n]: bestowing [formal]
division [n]: allotment
pris [n]: awarding, granting
job [n]: assignation
jevn fordeling [n]: apportionment, proportional distribution
spageneral [n]: asignación [f]
gi [n]: otorgamiento [m]
division [n]: asignación [f], distribución [f]
pris [n]: otorgamiento [m], adjudicación [f]
job [n]: asignación [f]
jevn fordeling [n]: prorrateo [m], repartición [f], distribución [f]
swegeneral [n]: tilldelning
Synonyms:andel
Example:
 1. Det har vært en vanskelig tildeling for styret.
 2. Det virker som den tildeling av konsesjoner som nå er foretatt, vil gi store muligheter for å få vurdert en hel rekke ulike organisasjonsmodeller.
 3. Spar gjerne bukkene, men skyt fremfor alt rett dyr efter den tildeling som er gitt, er Terje Skoglands råd til jegerne.
 4. Aftenpostens oppslag igår om Statens utlendingskontors praksis ved tildeling av oppholdstillatelse til utlendinger som kommer hit for å ta utdannelse, har skapt sterke reaksjoner.
 5. Allikevel har såvel Den norske Creditbank som Kreditkassen og Bergen Bank betydelige problemer med å registrere alle aksjeoverdragelsene og samtidig stå for utbetaling av utbytter og tildeling av tegningsretter.
 6. Bakgrunnen er et rundskriv Aftenposten omtalte tidligere isommer, der Utlendingskontoret innskjerpet praksis ved tildeling av arbeidstillatelser for visse grupper utenlandske studenter.
 7. Benkow fremholdt dessuten at en tildeling av jegvetikkehvormange pensjonspoeng vil bety en sterk belastning for Folketrygdens økonomi, som allerede idag tynges av store utbetalinger.
 8. Boligetaten påpeker at familier som bor på hospits allerede idag prioriteres ved tildeling av leiligheter.
 9. Breivik presiserer at også disse banker måtte finne seg i å få redusert tildeling i forhold til hva de hadde tegnet.
 10. Bystyret vedtok også en endring av reglene for tildeling av sosialhjelp til livsopphold og for grått kort som sikrer trygdede en rekke tilleggsydelser.
 11. De 3000 kundene er aksjonærer som har svart positivt på tilbudet om å plassere de penger som de ikke fikk tildeling av aksjer for, på en spesiell aksjonærkonto med en ekstra bonus på fem prosent på renten.
 12. De mange som hadde tegnet seg for minimumsbeløpet på 5000 kroner fikk størst prosentvis tildeling - nemlig 20 aksjer a 100 kroner.
 13. De som har tegnet seg for inntil 100 aksjer i forbindelse med aksjeutvidelsen på 50 millioner kroner i Norhav A / S, har fått full tildeling.
 14. De to sistnevnte grupper stiller med henholdsvis første og annen prioritet ved tildeling.
 15. De vil vise sin misnøye med at Lånekassen fortsatt vil behovsprøve skoleelever og studenter inntil de er tyve år, ved tildeling av lån og stipendier.
 16. Den fortjener iår som ifjor, da prisen gikk til Lech Walesa, ros for denne tildeling.
 17. Den såkalte kostnadsfaktoren for tildeling av midler til skoleverket har ikke fulgt inflasjonen, og skolefolk frykter nå at forslaget om nytt inntektssystem i kommunene kan true ideene om en skole for alle og likeverdighet mellom elevene.
 18. Den vanlige metoden for tildeling av forskningsmidler er at det søkes om bidrag til prosjekter.
 19. Den ønsker en oppmykning av tilskuddsveien, slik at det også blir rom for vertikal tildeling.
 20. Derfor er det selvfølgelig positivt at Lederopplæringsrådet viser interesse for sosialsektoren ved tildeling av stipender.
 21. Dersom den boligsøkende oppfyller de krav som settes for tildeling av etableringslån, vil vedkommende tildeles et lånebevis som kan benyttes når man har funnet en passende bolig.
 22. Dersom ikke brannvesen, politi og legevakt / sykehus kan bli enige, er det visse muligheter for tildeling av separate nummer som 001, 002 osv.
 23. Det blir dermed ikke lenger mulig å nekte bevilling selv om en tildeling kan få uheldige følger for publikum eller næringen.
 24. Det bærende prinsipp var overbevisningen om at de aller fleste psykiske lidelser skyldtes psykososiale forhold og at tildeling av ansvar og forpliktelser til pasientene samt fri og åpen kommunikasjon på alle plan i avdelingen ville fremme psykisk helse og personlighetsmessig utvikling.
 25. Det handelen ber om er imidlertid ikke i første omgang å bli likestilt med industrien når det gjelder tildeling av offentlige midler, men en mer balansert tildeling av forsknings og utviklingsmidler fra det offentlige til de respektive næringer.
 26. Det heter i brevet at Oslos lave kvote fører til at tildeling kun gis på sosialmedisinsk grunnlag, til nødvendig flytting for funksjonshemmede og vanskeligstilte som rammes av byfornyelsestiltak.
 27. Det hevdes også at man venter med lønnsjusteringer til 1. oktober, som er datoen for vurdering av tildeling fra fondet.
 28. Det ser derfor ut til å bli et gjennombrudd for kvinner ved tildeling av årets stipendier.
 29. Det vil bli gitt full tildeling i SPAR 84, og obligasjonene vil bli tilsendt kjøperne så snart som mulig, trolig februar 1985, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.
 30. Det vil neppe bli noen avklaring før efter den ventede nye runde med tildeling av konsesjoner for mottagelse av satellittsendinger.
Similar words:
nortiddeling
nortildekking
swetiddelning
swetilldelning
engtideland
engtingling
engtitling
Your last searches:
 1. tildelingLast searches

# NAL Term
1 Flag subjektivitet
2 Flag senit
3 Flag defoliate
4 Flag gäll
5 Flag passfoto
6 Flag genomsnittlig
7 Flag parallellisere
8 Flag hind
9 Flag mellommann
10 Flag pion
11 Flag etymolog
12 Flag pararrayos
13 Flag de todos modos
14 Flag støtfanger
15 Flag kloakkrør
16 Flag accentuated
17 Flag entreacto
18 Flag recalentar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2114 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7324 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6212 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6703 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1941 - seconds.

mobiltelefon