logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tillagt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortillagt
engnavn [a]: added
spanavn [a]: añadido, agregado
swenavn [a]: tillagd
Example:
 1. Det er ikke noen tillagt holdning.
 2. Forbrytelsens element heter hans metafysiske thriller meget mystifiserende, den skal gå i gobelinaktig Tarkovskijstil. von Trier er forresten slett ingen aristokrat, men så selvsikker at han på filmskolen ble tillagt tilnavnet von, en tributt til den østerrikske filmskaperen Erich von Stroheim, mannen alle elsket å hate. von Stroheim var heller ikke adelig, men ytterst begavet.
 3. Jeg tviler på at M. Daguerre virkelig har oppnådd alt som er tillagt ham av hans tilhengere.
 4. Overkursen på aksjene vil bli tillagt selskapets reservefond med 732 000 kroner.
 5. Pikens gode egenskaper vil bli tillagt størst vekt står det ikke sjelden å lese i avisenes ekteskapsannonser - noe som bærer bud om en viktig dreining bort fra tradisjonen.
 6. Ansatte i administrative stillinger har i de senere årene stadig blitt tillagt nye oppgaver uten å få lønnskompensasjon for det, og dette skaper misnøye.
 7. Det er ikke realistisk politikk å tenke seg at departementet skulle komme inn og rydde opp hver gang det oppstår lokale problemer på områder der kommunen efter lovgivingen er tillagt ansvaret.
 8. Det er klart at vi har merket oss samferdselsministerens uttalelse, og alternativet med å utrede hva kostnadene av en forsert utbygging vil komme på vil bli tillagt øket vekt når Televerkets styre og administrasjon skal vurdere alternative løsninger.
 9. Dette er ille, fordi vi i de senere år har tillagt patruljebilene større vekt, på bekostning av politistasjonene, sier inspektør Aavatsmark.
 10. For ti år siden uttalte du at enhver opplyst bedriftsleder burde la arbeiderne gjør en del av de oppgaver som vanligvis ble tillagt planleggere ?
 11. Her har positivistiske fortolkere tillagt ham en rasjonalistisk skeptisisme som han aldri har hatt.
 12. Innenfor OLchartret er det klart bestemt at uttagning av OLtropper er tillagt de nasjonale olympiske komiteer.
 13. Oljedirektoratet har i gjennomgangen av saken tillagt dette aspektet svært liten vekt.
 14. Olsens antydninger om andre muligheter til vedlikeholdsprosedyrer er tvilsomme, og Oljedirektoratet har i sin gjennomgåelse av saken tillagt dette aspektet svært liten vekt.
 15. Påstanden forutsetter at vi idag har et departement som er tillagt myndighet til å avgjøre teologiske spørsmål.
 16. Vi føler det spesielt ubehagelig at vi blir tillagt rasistiske motiver ved å plukke ut nettopp denne somalieren til kontroll, sier kontrollsjefen til Aftenposten.
 17. Vi regner fortsatt med at de positive sidene ved en slik fergeforbindelse vil bli tillagt større vekt i departementet enn i fergekontoret.
 18. Arbeidet for å stimulere norsk eksport av varer og tjenester og trygge skipsfartens adgang til markedene, vil bli tillagt stor vekt.
 19. At Kristiansand tok initiativet til den store utstillingen Bygg for fremtiden som nå pågår utenfor byen, er også tillagt stor vekt, fremgår det av begrunnelsen.
 20. At den samme 22åringen senere kjørte bil uten gyldig førerkort, ble tillagt bare mindre betydning.
 21. At dette ansvaret ble tillagt to hvite personer, skyldtes erkjennelsen av at man her - på det overlegent viktigste felt i Zimbabwes økonomi trengte høyt kvalifiserte fagfolk.
 22. Av dette ble ca. 4,4 millioner kroner anvendt til utbetaling av utbytte, mens ca. 12,5 millioner kroner ble tillagt egenkapitalen.
 23. Bare ved å gi dette fagområdet en høyere status, vil området bli tillagt den vekt den bør ha, mener Risberg.
 24. Barna i Nepal er tillagt et større ansvar enn våre barn i Vesten.
 25. Blant annet gjennom leserinnlegg i Aftenposten i den senere tid er Televerket blitt tillagt påstander som er ukorrekte, og som debattantene vet er ukorrekte.
 26. Blant hele det mangfold av statsråder av alle politiske avskygninger som har bestyrt Kirke og undervisningsdepartementet gjennom det siste hundreåret, har det heller ikke forekommet at noen hittil har trodd at slik myndighet var tillagt det departement han bestyrte.
 27. Blått, grønt og rødt blir tillagt hver sin betydning, de representerer hver sin dur.
 28. Brevet må antas å ha vært tillagt adskillig vekt.
 29. Byggherreansvaret foreslås tillagt Oslo kommunes bygge og vedlikeholdskomite.
 30. Både arbeidsmiljøloven og den nye lov om helse og sosialtjenester i kommunene understreker det ansvar høyskolene er tillagt i utdannelsen av kvalifisert personell som skal møte samfunnets utfordringer og krav på helsesektoren.
Similar words:
nortillatt
engtillage
swetillaga
swetillagd
nortillegg
swetilltaga
nortillate
Your last searches:
 1. tillagtLast searches

# NAL Term
1 Flag officer
2 Flag metal
3 Flag disolver
4 Flag amenity
5 Flag escenita
6 Flag spillkort
7 Flag amasijo
8 Flag stiv av angst
9 Flag kniple
10 Flag vitna
11 Flag uten hensyn til
12 Flag katapultering
13 Flag trene
14 Flag inaccessible
15 Flag infatuation
16 Flag skokk
17 Flag anorexia nervosa
18 Flag gigg

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1935 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2321 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2609 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2140 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2750 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4446 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2777 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3256 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5853 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5472 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1596 - seconds.

mobiltelefon