logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tilrettelegging:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nortilrettelegging
enggeneral [?]: facilitation
spageneral [?]: la facilitación
swegeneral [?]: underlättande
Synonyms:forbedring, implementering, iverksetting, supplering, utbedring
Example:
 1. En ting er den teologiske tilrettelegging av spørsmålet hvem har kallsrett, sier biskop Bremer.
 2. Ballplasser, større lekeplasser og trygge gang og sykkelveier må sikres gjennom offentlig planlegging og tilrettelegging.
 3. Bedre tilrettelegging for vanlige aksjonærer og større bevisshet til småaksjonærenes krav om informasjon og deltagelse på generalforsamlinger.
 4. Byer folk føler seg velkommen til gjennom tilrettelegging og service.
 5. Dersom det er arbeidsplasser som står i fare, f.eks. i Statskraftverkene i NVE, er det så ikke mulig å overføre disse personene til andre avdelinger i NVE med tilrettelegging av energiøkonomiseringstiltak som arbeidsoppgave ?
 6. Det er også helt klart at det vil være ulovlig for eiendomsmeglerne å avtale seg imellom hvor stort gebyr man skal kreve av oppdragsgivere for tilrettelegging av salg.
 7. Det pekes blant annet på aktivt tiltaksarbeide, utbygging av gode kontaktordninger med det stedlige næringsliv og tilrettelegging av næringsarealer.
 8. Det skal skje på en relativt enkel måte, uten for stor grad av tilrettelegging eller teknifisering.
 9. Det som var romanens kunstneriske styrke - en minutiøs tilrettelegging av nyanserende brokker og detaljer - ble i hørespillet konsentrert til en variant av den mer enn lenge velkjente bipolaritet mellom seksualitet og religion.
 10. Dette er jo et meget sentralt spørsmål når det gjelder en utbygging og tilrettelegging av et slikt system.
 11. En av konklusjonene er at et slikt studium krever et nært samarbeide mellom høyskole og arbeidsliv for tilrettelegging og gjennomføring.
 12. For å få til dette er det nødvendig med holdningsendring i etaten og tilrettelegging av arbeidsmiljøet.
 13. Foruten direkte kontaktstøtte kan Oslo kommune bidra med tilbud om næringsarealer, lokaler, boligtomter til nøkkelpersonell samt reguleringer og annen tilrettelegging for bedrifter og sysselsettingstiltak som omfattes av næringsutviklingsprosjektet.
 14. I opptoget blir det transparenter der funksjonshemmede stiller konkrete krav til samfunnet, og mer humoristiske innslag hvor det fleipes med manglende tilrettelegging av feil opptreden overfor handicappede.
 15. I tråd med Sentrumsplanen foreslås gaten regulert til gågate med tilrettelegging for varelevering.
 16. Langs Mosseveien fra Bekkelaget til Fiskevollbukten foreligger tilsvarende planer for 8000 boliger og tilrettelegging av, iflg.
 17. Med dei høge ambisjonane eit slikt prosjekt må ha, vil ein måtta rekna med mange årsverk for kvart fylke, både til komplettering av materialet og ikkje minst til språkleg drøfting og tilrettelegging for prenting.
 18. Merikostnader i tilrettelegging andre stader framfor Mongstad.
 19. Oslofjordens Friluftsråd vil gå skrittvis frem når det gjelder tilrettelegging av friluftsliv i Oslofjorden.
 20. Planleggere, entreprenører, linjebyggere, industri og installatører må finne frem til et felles organ som står for tilrettelegging og koordinering av virksomheten.
 21. Politikerne har derfor god opinionsdekning for tilrettelegging av en sterk norsk forsvarsinnsats.
 22. På sitt møte tirsdag, tok Bamble formannskap nemlig i bruk den såkalte hasteparagraf og godkjente havnestyrets forslag til utbygging av fergekai og tilrettelegging av kontorer innenfor en kostnadsramme på to millioner kroner, iberegnet kjøp av ca. seks mål grunn fra Langesund Verft på det gamle slipområdet på Skarpenord.
 23. SGLTV har egnet seg godt som studieobjekt når det gjelder gjernsyn efter en demokratisk modell, fordi tiltaket har vært det eneste TVforsøket hittil som har satset aktivt på publikums deltakelse i alle ledd i produksjonen - planlegging, tilrettelegging, filming og redigering.
 24. Selv åtte år efter at Bygningsloven fikk klare bestemmelser om tilrettelegging for funksjonshemmede, reises nye bygg som handicappede hverken kan ta seg inn eller frem i.
 25. Skal dette få noen effekt, må Røde Kors forberede seg mentalt på at man kan bli bedt om å tilby good offices, tilrettelegging av en forhandlings og meglingssituasjon.
 26. Spørsmålet om tilrettelegging for tømmervelteplass på innsiden av skoggrensen forutsettes løst som et driftsteknisk problem av skogsjefen den dag dette måtte bli aktuelt.
 27. Sykepleieren skal gjennom personlig kontakt, veiledning, råd og praktisk tilrettelegging tilstrebe å redusere de spesielle plager som oppstår i forbindelse med sykdommen eller behandlingen av denne og dermed gi pasienten mulighet til en så meningsfylt tilværelse som mulig.
 28. Tilrettelegging for et allsidig dyreliv i skogene og et godt fiske i elver og vann inngår som en viktig del av målsetningen.
 29. Planmessig tilrettelegging av kommunens vedlikehold og energiforbruk gir optimal økonomisk gevinst.
 30. En fornuftig tilrettelegging av lovgivningen bidrar til at vi får en løsning på problemet, sier han.
Similar words:
nortilrettelegge
nortilrettelagt
Your last searches:
 1. tilretteleggingLast searches

# NAL Term
1 Flag admiring
2 Flag karlar
3 Flag exteriores
4 Flag admiring
5 Flag dam
6 Flag admires
7 Flag pludre
8 Flag vika undan
9 Flag admirer
10 Flag sprout
11 Flag overland
12 Flag sabionda
13 Flag persimmon
14 Flag tilta
15 Flag cestilla
16 Flag admire
17 Flag mäklerska
18 Flag admirativo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 515 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3032 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 716 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1376 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4249 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5132 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5409 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4515 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5104 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9062 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1490 - seconds.

mobiltelefon