logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for toll:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engtoll
nortraffic [n]: avgift [u], toll [u]
importance [n]: andel [u], tributt [u]
bell [v]: ringe, klinge
spatraffic [n]: peaje [m]
importance [n]: precio [m], pérdida [f]
bell [v]: tañer, tocar
swetraffic [n]: avgift [u], tull [u]
importance [n]: andel [u], tribut [u]
bell [v]: ringa, klämta
Synonyms:
 1. [n]: fee [gt]
 2. [n]: price, cost, value [gt]
 3. [n]: bell, sound [gt]
 4. [v]: ring [gt], knell [gt]
 5. [v]: levy [gt], impose [gt]
Derived terms:atoll, ayatollah, death toll, death toll on the road, take its toll, toll-free, toll-free number, tollgate, ayatollah khomeini, ayatollah ruholla khomeini, extoller, toll agent, toll call, toll collector, toll house cookie, toll line, toll plaza, toll taker, tollbar, tollbooth, toller, tollgatherer, tollhouse, tollkeeper, tollman, tollon
Example:
 1. Blindness is responsible for a staggering toll of poor health, suffering, and loss of dignity and diminution in the quality of lives of people worldwide.
 2. The missile attack took a heavy toll of lives.
 3. Call us toll-free at 1-800-446-2581.
 4. The death toll from the hurricane climbed to 200.
 5. The toll from the accident was 5 persons dead and 100 persons injured.
 6. For further inquiries, please feel free to contact us toll-free at 0120-00-0000.
 7. We must pay a toll to drive on this road.
 8. Please use our toll-free number for calls regarding merchandise.
 9. You need to have exact change to pay the toll of the expressway.
 10. For whom do the bells toll?
 11. Years of running in marathons have taken a toll on my knees.
 12. For whom does the bell toll?
 13. Who does the bell toll for?
 14. The war has taken a terrible toll on the civilian population.
 15. Do you pay the tunnel toll here?
 16. You must get a ticket at the toll booth.
 17. The national road toll has dropped, due in part to the fact that modern cars are safer.
 18. The bells of danger toll for them.
 19. The death toll is nearly 500.
Results found in Norwegian dictionary
nortoll
enggeneral [n]: duty, duties, customs duties, tariff
tax [n]: customs, tax
traffic [n]: toll
spageneral [n]: aranceles [mp], derechos de aduana [mp], arancel [m], tarifa [f]
tax [n]: derechos de aduana [mp]
traffic [n]: peaje [m]
swegeneral [n]: tull
Synonyms:avgift, betaling, bidrag, cover charge, entre, gebyr, kontingent, kontribusjon, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), moms, porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, tillegg, tilskudd, tributt, ytelse
Derived terms:tollbetjent, årtoll, atoll, ayatolla, fortolle, tollavgift, tolldeklarasjon, tollfri, tollfritt nummer, tollgrind, tollhavn, tollhus, tollkammer, tollpliktig, tollbeskyttelse, toller, tollbehandle, fortolling, stoll, tollegang, tollpoliti, tollvesen, skatoll
Wiki:Toll er skatt på vareflommen over en landegrense. Det skilles mellom innførselstoll (skatt på importerte varer), utførselstoll (skatt på eksporterte varer) og transittoll (skatt på gjennomførsel av utenlandske varer). En fiskaltoll er en toll som er etablert for å skaffe staten inntekter, mens en beskyttelsestoll (proteksjonistisk toll) er en toll som tar sikte på å verne innenlandsk produksjon ved å gjøre konkurrerende utenlandske varer dyrere.
Example:
 1. Hvordan kan en stortingsrepresentant ta med seg hjem fra Østen varer til en verdi av 17 000 kroner og så tro at alt er i orden hvis han betaler toll for et par flasker rødvin ?
 2. Avhengig av hvilke løsninger man finner på disse spørsmålene, kan utgiftene forbundet med toll og sikkerhetskontroll komme til å velte våre planer for denne Nordkalottruten.
 3. Det blir billigere for oss å kjøpe ny brus i Harstad enn å betale toll og avgifter for brusen vi allerede hadde ombord, sier kaptein Terje Langvik ombord i Lance.
 4. EFkommisjonens forslag om å innføre 13 prosent toll på helsaltet og tørket torsk og 20 prosent på saltet torskefilet fra 1 / 7 1985 skaper problemer for Regjeringen.
 5. Hvis noen får mistanke om at dyr er ulovlig innført, bør de umiddelbart varsle toll eller politimyndighet.
 6. Ingen slike saker er politianmeldt, opplyser avdelingsdirektør Haakon Skaarer i Toll og avgiftsdirektoratet.
 7. Kommer det mange klager og protester, vil vi orientere de som administrerer de nye ordningene, Norsk Rikskringkasting og Toll og avgiftsdirektoratet, sier han.
 8. Nei, det gjør jeg ikke, all den tid jeg har gått på rød sone og har betalt toll og straffetoll jeg er pålagt i eftertid.
 9. Nei, med toll og avgifter kommer den på 100 000 kroner, og den har åtte automater.
 10. Når man tenker på at det er budsjettert med to millioner kroner, lover ikke dette bra, sier avdelingsdirektør Sverre Løvaas i Toll og Avgiftsdirektoratet til Arbeiderbladet.
 11. Regjeringen har bedt om at en arbeidsgruppe opprettes med representanter fra Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Toll og avgiftsdirektoratet for å vurdere hvilke sivile flyplasser som i fremtiden skal få internasjonal status, sier byråsjef Ragnhild Behringer til Aftenposten.
 12. Seks flasker hver til ca. kr. 16, pr. stk. Det betaler vi gjerne toll for !
 13. 1. januar iår bortfalt de siste toll og kvantitative handelsrestriksjoner mellom EFTA og EF.
 14. All toll på industrivarer ble fjernet 1. januar i år.
 15. Avdelingsdirektør Sverre Løvaas i Toll og avgiftsdirektoratet opplyser at alle tollkontorene i landet igår ble informert om forandringen.
 16. Avgiftene er basert på gjennomsnittspriser, og gir fortsatt adgang til å spare endel kroner på innkjøp av dyre drikkevarer i utlandet, sier underdirektør Olav Hørthe i Toll og avgiftsdirektoratet til Aftenposten.
 17. Bakgrunnen er at selskapet ikke har råd til å betale for toll og sikkerhetsklareringer av passasjerer som reiser over Evenes.
 18. Beslutningen om å heve grensen for toll og avgiftsfri import henger sammen med den liberalisering av valutareguleringen som også gjennomføres fra 15. juni.
 19. Bondelagets formann, Nils Valla, fyller gjerne fryseren hjemme i Asker med toll og avgiftsfritt rensdyrkjøtt fra Hardangervidda.
 20. Da utløp nemlig den tid for hvor lenge gods kan bli liggende i svensk toll.
 21. De er også dømt til inndragning av 110 000 kroner som inkluderer smuglervarenes verdi samt toll og avgifter - og utvisning fra Danmark efter endt soning med forbud mot å vise seg i landet før 1. januar 1989.
 22. De øvrige bilavgifter vil totalt innbringe 6.775 mill. kroner, som gir en økning på 12,0 pst. Da er toll og merverdiavgift ikke medregnet.
 23. Den 15. februar i år trådte det i kraft forskrifter som medfører at studenter må melde utflytting til folkeregisteret for at de skal kunne ta med seg biler de har anskaffet under studieoppholdet, tilbake til Norge uten å betale toll og avgifter.
 24. Den gamle ordningen representerer et betydelig arbeide for Tollvesenet og Toll og avgiftsdirektoratet.
 25. Den nye grensen for toll og avgiftsfri import av varer innebærer at Norge innfører de mest liberale regler på dette feltet i Norden.
 26. Den tillatte kvote for toll og avgiftsfri innførsel av alkohol og tobakksvarer, sukker, sjokolade og bensin til eget bruk går ikke inn under den øvre grense, og verdien av slike varer kommer derfor i tillegg til 1200 kroner, opplyser Finansdepartementet.
 27. Denne ruten vil kreve toll og sikkerhetskontroll både i Tromsø og på Evenes.
 28. Deres konklusjoner er økt sukkerimport, honningimport, corned beefimport, andel av vin og brennevin, kraftforimport samt at importregulering på champignon tas bort supplert med redusert toll på enkelte ulandsvarer.
 29. Det er 2030 prosent toll på norsk fiskehermetikk til EF, mens det samtidig ikke er noen toll på de samme produkter fra EFland til Norge.
Similar words:
engtoil
engtool
nortolk
nortolv
swetolk
swetolv
engto
Your last searches:
 1. tollLast searches

# NAL Term
1 Flag tankespredthet
2 Flag sporta
3 Flag deportee
4 Flag påfallande
5 Flag grovt rån
6 Flag gulsot
7 Flag maniático de la velocidad
8 Flag acético
9 Flag lastbilschaufför
10 Flag ellipsoid
11 Flag e-mail
12 Flag trembly
13 Flag so as to
14 Flag klapse
15 Flag allergisk
16 Flag somliga
17 Flag geisha
18 Flag carta de crédito

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1484 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1605 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2188 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3407 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9609 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3201 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3951 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6679 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7398 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8066 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2105 - seconds.

mobiltelefon