logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for ultimatum:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engultimatum
norgeneral [n]: ultimatum [n]
spageneral [n]: ultimátum [m]
swegeneral [n]: ultimatum [n]
Synonyms:[n]: demand [gt]
Wiki:An ultimatum is a demand whose fulfillment is requested in a specified period of time and which is backed up by a threat to be followed through in case of noncompliance. An ultimatum is generally the final demand in a series of requests. As such, the time allotted is usually short, and the request is understood not to be open to further negotiation.
Example:
 1. She told me that if I dont stop smoking shes going to dump me. Sounds like an ultimatum to me!
 2. A deadline was included in the ultimatum.
Results found in Norwegian dictionary
norultimatum
enggeneral [n]: ultimatum
spageneral [n]: ultimátum [m]
swegeneral [n]: ultimatum
Synonyms:begjæring, behov (terminologisk), fordring, forlangende, krav, pretensjon, pålegg, påstand, rekvisisjon, rettighet, vilje, ønske
Wiki:Et ultimatum er et latinsk ord, som betyr siste erklæring eller ugjenkallelig krav, som stilles av diplomatisk vei til en annen stat, og som i regelen følges av krig, hvis det ikke oppfylles. Ultimatum: begrepet brukes om en meddelelse fra en stat til en annen i en spent situasjon, der det blir stilt bestemte krav som må oppfylles hvis tvangsmidler skal unngås. Et ultimatum inneholder alltid en tidsfrist som gjerne er svært kort, særlig hvis det trues med krig.
Example:
 1. Men dette er intet ultimatum, sa Statens forhandlingsleder, landbruksdirektør Per Harald Grue.
 2. Anders Jahre stilte som klart ultimatum at norske myndigheter skulle stoppe efterforskningen vedrørende hans interesser i utlandet da han i 1954 / 55 tilbød seg å kjøpe hjem åtte utenlandsregistrerte skip.
 3. Da brannvesenet i Oslo tidligere i sommer stilte ultimatum om å tømme sykehuskorridorene for pasienter, ble 20 pleietrengende pasienter overført fra Aker sykehus til Ås private pleiehjem.
 4. Da hadde deres ultimatum allerede skapt en hvirvelvind av diplomatisk aktivitet, hvor Syria spilte en meget sentral rolle.
 5. Da han hører det er journalister på besøk, er et ultimatum straks levert.
 6. Det er opp til ANSA selv å søke om å bli samskipnad, men departementet har ifølge ANSA stilt et ultimatum.
 7. Det fikk Parisregjeringen en håndfast påminnelse om tirsdag, da Jihadmuslimene kom med et skarpt ultimatum.
 8. Det fremgår av et brev fra sykehusrådmannen til medlemmene av helse og sykehusutvalget at han oppfatter Lægeforeningens standpunkt som et ultimatum.
 9. Det har vakt sterke reaksjoner i Høyre at Per Høybråten stilte som ultimatum at Høyre må godta forhøyelse av takstgrunnlaget for at Kristelig Folkeparti skal kunne delta i et borgerlig budsjettsamarbeide for 1985.
 10. Det har vært tilfeller hvor borettslag med gamle kabelnett har fått ultimatum fra Janco at om man ikke godtok selskapet som entreprenør for ombygging, ville skjermene bli svarte, sier Turid Opsahl.
 11. Dets krav om at striden om atomrakettene må tas opp i Stockholm, og klare antydninger om at det ville bli vanskelig å oppnå det aller minste hvis USA ikke trakk hjem sine raketter fra VestEuropa, virket som et lammende ultimatum.
 12. Efter å ha tidd stille de første månedene, rettet kommunistlederen Enrico Berlinguer for et par uker siden kraftige angrep på Craxi og ga ham det ultimatum at enten fikk han legge om politikken, eller så skulle kommunistene sørge for å felle ham.
 13. En libanesisk militær talsmann sa at hans regjering vil svare formelt på Israels ultimatum, men hevdet at Israel setter alt for mange betingelser vi ikke kan akseptere.
 14. En talsmann for det britiske energidepartement hevder overfor avisen Lloyds List at den norske olje og energiminister Kåre Kristiansen ikke overleverte sin kollega, Peter Walker, noe ultimatum under deres korte møte onsdag, og sier at forhandlingene vil fortsette.
 15. Formannen i sikhenes største politiske parti, Akali Daipartiet, sa i et ultimatum til den indiske regjering at selvmordsgrupper vil bli tatt i bruk for å frigjøre helligdommene i byen Moga dersom ikke myndighetenes beleiring er avsluttet innen fredag.
 16. Fra dansk side er det nærmest stilt ultimatum om at sammenslåingen kun er aktuelt dersom stedet blir København. De øvrige nordiske land avventer en endelig norsk reaksjon.
 17. Halvdan Koht hadde referert det for Regjeringen og svart ministeren at dette ultimatum ikke kunne godtas.
 18. Han finner det uhørt å bli stilt overfor et ultimatum om øyeblikkelig å skifte navn på sitt firma og sine produkter.
 19. Han hadde presentert sitt såkalte memorandum som i realiteten var et ultimatum.
 20. Han presiserer at Bokseforbundet ikke er gitt noe ultimatum.
 21. Helsa edra kollegar och konsorter med detta af flere af svenska armeens officerar uttalade ultimatum.
 22. I august fikk de fire prestene i regjeringen et ultimatum.
 23. I norske regjeringskretser gjør det seg gjeldende en stadig sterkere oppfatning av at Norge må bli hardere og nå gi Storbritannia nærmest et ultimatum.
 24. I realiteten har derfor finansutvalget stått overfor et ultimatum når det mandag behandlet forslagene til nedskjæringer på årets budsjett.
 25. Men hans tilhengere har efterpå hevdet at Bishop ble stilt overfor et ultimatum hvor ni av Sentralkomiteens medlemmer truet med å trekke seg.
 26. Noen av dem har sittet side om side med erklærte marxistleninister i regjeringen, inntil Paven denne sommer stilte dem et ultimatum og krevet at de skulle trekke seg tilbake.
 27. Peres måtte nærmest stille dem overfor et ultimatum før han fikk den endelige godkjennelse.
 28. På grunn av nye opplysninger som torsdag fremkom i saken, stilte forsvareren, høyesterettsadvokat Bjørn Pettersen nærmest ultimatum.
 29. På pressekonferansen ville ikke olje og energiminister Kristiansen karakterisere sluttpakken han overleverte Walker som noe ultimatum, men fremholdt at det endelige tilbud summerer Norges holdning til politiske spørsmål i forlengelse av selskapsavtalen.
 30. Så gav han ordet til utenriksministeren som kom med sin redegjørelse om møtet med den tyske minister, om innholdet av det tyske memorandum som var presentert, og om Regjeringens avvisning av dette tyske ultimatum.
Results found in Swedish dictionary
sweultimatum
enggeneral [n]: ultimatum
norgeneral [n]: ultimatum
spageneral [n]: ultimátum [m]
Synonyms:begäran, behov, fordran, efterfrågan, krav, påstående, rekvisition, rättighet, önska
Wiki:Ett ultimatum är ett krav som lämnas med en viss tidsfrist utan intention att förhandla. Det är vanligtvis det slutgiltiga kravet, eller krav, lämnat innan krig. Oeftergivligt krav.
Similar words:
engultimate
spaultimátum
sweultimat
sweultimata
engultimately
spaultimar
engulcerate
Your last searches:
 1. ultimatumLast searches

# NAL Term
1 Flag vevstol
2 Flag albur
3 Flag aktie
4 Flag naske
5 Flag enskildhet
6 Flag vajillo
7 Flag abatirse
8 Flag cerdoso
9 Flag malicioso
10 Flag sostenimiento
11 Flag gasp for breath
12 Flag karve bort
13 Flag tom
14 Flag traditioner
15 Flag regentskap
16 Flag circuit
17 Flag skrive under
18 Flag väg med stoppförbud

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 907 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1035 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1680 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2991 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8987 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2667 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3261 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6184 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6996 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7575 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2280 - seconds.

mobiltelefon