logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for urimelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norurimelig
engprices [a]: excessive, immoderate, unreasonable, too much
grad [a]: unconscionable [formal]
behavior [a]: preposterous [formal]
general [o]: unduly [formal]
spaprices [a]: excesivo, demasiado, desaforado, desatinado, desmesurado
grad [a]: desmedido, desmesurado
behavior [a]: absurdo, ridículo
general [o]: indebidamente, excesivamente
sweprices [a]: oskälig
general [o]: orimligt
Synonyms:
 1. latterlig, syk, knepp
 2. idiotisk, absurd, gal, fjollete
Derived terms:helt urimelig, urimelighet, urimelig pris
Example:
 1. De uavlatelige gravearbeider i Oslo sentrum setter godtfolks tålmodighet på urimelig store prøver.
 2. Det gir utslag som best kan karakteriseres med ordene urimelig og urettferdig.
 3. Dommen har også i urimelig grad latt en stilltiende akseptert uorden i Diakonhjemmets sosialhøyskoles praksis, i strid med intensjonene i Diakonhjemmets lover og regelverk, slå ut i arbeidsgivers disfavør.
 4. For eksempel kan man begynne med å spørre om denne loven er så rigid - eller så skjev - at den rammer urimelig og derfor frister ellers bra folk til å omgå den, fordi de føler loven meningsløs.
 5. Følgen er at særlig bensinstasjoner og utsalg på campingplasser skaffer seg en urimelig, dels ulovlig konkurransemessig fordel overfor de bedrifter som overholder gjeldende bestemmelser.
 6. Hvis en mann kjøper en bolig og må låne penger for å klare det, mener De det er rimelig eller urimelig at han kan trekke fra rentene i selvangivelsen hvis kjøpesummen og rentene er....
 7. Men det kan ikke være noe urimelig i at dette tilpasses de politiske mål regjeringen og departementes ledelse har, mener avisen.
 8. Vi skriver ikke dette for å rå disse partiene fra å gjøre sin plikt og bruke sine hoder til å gjennomtenke det problemet som gjør det så urimelig vanskelig å velge den riktige kursen for Norges framtid.
 9. - Danmarks rolle i NATOsamarbeidet er uverdig, urimelig og på lengre sikt uholdbart for det danske medlemskap.
 10. 2530 års løpetid er ikke urimelig.
 11. Avgiftskravet er nok riktig efter lovens bokstav, men likevel urimelig, mener Sivilombudsmannen.
 12. Da jeg fikk vite om denne urimelig store ære, ble jeg genuint forbauset, sa biskop John Willem Gran i sin takketale.
 13. Dagens avgiftsnivå og beregningsgrunnlag er høyst urimelig, uttaler sentralstyret.
 14. De fastboende finner det videre urimelig at det råder uensartet praksis når det gjelder besøkskjøring til de fastboende ?
 15. Dersom de avtaler som er inngått mellom Norske Kommuners Sentralforbund, Staten og Lægeforeningen kan tolkes slik at normaltariffen kan fravikes i urimelig grad av leger uten driftsavtale, bør dette følges opp med nye tiltak slik at intensjonene i det nye lovverket ikke svekkes, heter det i uttalelsen.
 16. Det er en voldsom psykisk belastning, og helt urimelig at helseapparatet skal kunne pålegge oss slike oppgaver.
 17. Det er helt urimelig at vi skulle få spesiell oppmerksomhet selv om vi blir en av de to siste hvalfangstnasjonene.
 18. Det er ikke urealistisk i den forstand at det ikke er et urimelig krav å komme med.
 19. Det er ikke urimelig å tro at anslagsfeilen kan være 50 millioner kroner pr. år i ren drift og omkring 100 millioner dersom man tar med rente av grunnarealene.
 20. Det er liten tvil om at det ligger et rimelig behov bak efterspørselen efter boliglån, og vi kan ikke se at utlånsveksten hos oss har bidratt til å påvirke efterspørselen i samfunnet på en urimelig måte.
 21. Det er urimelig at befolkningen skal betale en avgift for å kjøre på det kommunale gateog veinett, som allerede er nedbetalt gjennom folks skattepenger, fremholder KNA.
 22. Det er urimelig at norske pasienter som utsettes for alvorlige legemiddelbivirkninger, også må bære de økonomiske følgene selv.
 23. Det er urimelig å bli fratatt et opparbeidet gode som skriver seg fra mange år tilbake, sier Lund.
 24. Det er urimelig å fremstille bilbransjen som generelt hensynsløs.
 25. Det kan nok virke urimelig, men forskriftene i Lov om folkeregistrering angir klart at begge ektefeller skal være registrert som bosatt i samme kommune, bl.a. av hensyn til beskatning, stemmerett og folketellingsbestemmelsene, forklarer Mortensen.
 26. Det kan virke urimelig å efterleve kategoriske skranker som er oppstilt med helt andre samfunnsforhold for øye, og som derfor kan ramme urimelig hardt, sa han.
 27. Det låter rimelig, men er det ikke urimelig å bli straffet hårdt på pungen om man kommer bare litt for sent tilbake ?
 28. Det nye betalingssystemet med forskjellige satser har skapt en urimelig stor belastning på barnehavekontorene fordi flere tusen søknader må behandles individuelt, fremholder Ellinor Østen.
 29. Det synes ikke å være noen urimelig hypotese at det kan være en sammenheng mellom økede dødelighetstall på grunn av hjertekarsykdommer i Fauske kommune og utslippene fra smeltehytten !
 30. Det vil ikke være urimelig, og heller ikke i strid med loven, om påtalemyndigheten her medvirker til en forsiktig oppmykning ved å være noe mer tilbakeholden med å anke betingede herreds og byrettsdommer, og også være villig til å påstå betinget fengsel pluss bøter, i alle fall i slike saker som idag representerer grensetilfeller mellom ubetingede og betingede fengselsstraffer, sier riksadvokat Magnar Flornes.
Similar words:
sweurgullig
norurimelighet
norurolig
noruriktig
norurørlig
sweurdålig
noruregnelig
Your last searches:
 1. urimeligLast searches

# NAL Term
1 Flag azulceleste
2 Flag tidpunkt
3 Flag delta i gudstjeneste
4 Flag prebendeinnehavare
5 Flag primogenitura
6 Flag acuity
7 Flag leieboer
8 Flag tvinge noen til å se ned
9 Flag unfeigned
10 Flag bli skarpere
11 Flag ill-mannered
12 Flag hydrodynamics
13 Flag malsonante
14 Flag tandläkekonst
15 Flag cryptic
16 Flag Obefläckade Avlelse
17 Flag fatle
18 Flag aceptado

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 20 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 70 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6406 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1450 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6260 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2421 - seconds.

mobiltelefon