logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utforme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutforme
engtheory [v]: enunciate [formal]
spatheory [v]: enunciar
swetheory [v]: utforma
Synonyms:avfatte, dikte, forfatte, formulere, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, sette sammen, skape, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige
Example:
 1. Det vil Regjeringen legge til grunn i arbeidet med å utforme lovregler for kabelvirksomheten.
 2. Bystyrets votering over tildels løsrevne enkeltsetninger virket nesten parodisk, og samferdselsplanen er derfor uegnet som styringsinstrument for administrasjonen som skal utforme bystyreflertallets samferdselspolitikk.
 3. Det er den grunnleggende konflikt, og den kan utforme seg på utallige måter.
 4. Det tar jo alltid en viss tid å utforme slike høringsbrev og å avgjøre hvem som bør få dem tilsendt.
 5. Hvis man i stedet ville utforme finanspolitikken slik at behovet for å gjenopprette den svekkede konkurranseevne ble prioritert, burde det vært en klart svakere utgiftsvekst enn det nå ligger an til, heter det.
 6. Jeg mener det kan reises berettiget tvil om nødvendigheten av bestemmelser som i detalj regulerer hvorledes den enkelte byggherre skal utforme og plassere bolig på egen tomt, sier han.
 7. Men det krever at ungdommen selv er med på å utforme året ?
 8. Når vi skal utforme en politikk for eldre, bør vi ha klart for oss at det hverken er mulig eller ønskelig med lik behandling av mennesker som før pensjonsalderen inntrådte var vidt forskjellige !
 9. Vi ber Nordens politikere og Nordens regjeringer om å utforme en handlingsplan for en atomvåpenfri sone i det nordiske område, fremholdt stortingsrepresentant Reiulf Steen i sin åpningstale på en fellesnordisk konferanse i København iformiddag.
 10. Vi har ingenting å utsette på Turi Ebbesen, men vi har ikke klart å utforme hennes stilling på en måte som passer begge parter, føyer han til.
 11. Vi kan forlate forsvarsposisjonene til fordel for en offensiv markering av den politikk vi er med på å utforme og de kvaliteter vi kan bringe inn i et fruktbart samarbeide til beste for landet.
 12. ALLEREDE ved Lyngs regjeringsdannelse i 1963 fikk man bekreftelsen på at det var mulig å utforme et politisk arbeidsprogram som alle de borgerlige partier kunne stå sammen om.
 13. Arbeiderpartiet er beredt til å gå inn i drøftelser med andre partier, med sikte på å utforme mest mulig samlende løsninger, sier hun.
 14. Arbeidsmarkedsutdannelsen har ikke lenger mulighet for å utforme nye læreplaner i det uendelige, nye læreplaner som skal føre til hva ?
 15. Bakgrunnen for lovforslaget er reformene i helsesektoren som gir fylker og fylkeskommuner forholdsvis stor frihet til å utforme offentlig planlagte helsetilbud efter lokale behov og forutsetninger.
 16. Blant annet er han i ferd med å utforme forslag til kontrakter mellom forskning og industri, slik at forskernes rettigheter sikres.
 17. Blant annet heter det at selskapene bør utforme en politikk med hensyn til utbytte, kapitalutvidelser, holdning til at ansatte tegner aksjer i selskapet og sin holdning til fusjoner eller oppkjøp med oppgjør i egne aksjer.
 18. Både myndigheter og organisasjonene må være med i arbeidet med å utforme den nødvendige strategi for en omstilling i harmoni med næringslivets teknologiprogram.
 19. Da må man utforme en politikk som virkelig er til hjelp for familiene og som støtter opp om ekteskapet som institusjon.
 20. De fleste er oversendt Skolesjefen som igjen har sendt dem til politiet som tydeligvis stadig utreder og efterforsker saken, men har altså vanskelig for å utforme og reise en tiltale.
 21. De opplysningene som er kommet frem gjennom undersøkelsen vil sette oss bedre i stand til å utforme tiltak og gi hjelp som trengs, sier seksjonsleder Arne Krokan ved Ungdomsinformasjonen.
 22. De to opererer med to adskilte redaksjoner og skal utforme magasinene efter hvert sitt hode.
 23. De økonomiske kravene blir overlatt til de enkelte forbund i OFS å utforme.
 24. Den høye deltagelse kan tyde på at Kirken er lykkes i å utforme et konfirmantprogram med appell til de unge.
 25. Der har han stått sentralt i arbeidet med å utforme forslaget til nytt beskatningssystem i reindriften, ifølge Nordlys.
 26. Derfor blir det et spørsmål om å utforme tiltakene slik at de får en sterkere omfordelingseffekt, sa Hansen, som særlig tok til orde for å bruke skatte og avgiftspolitikken i denne sammenheng.
 27. Dessuten kan man få tredimensjonale kort og dataprogram som kan utforme, trykke og adressere kort inviduelt når en berører en tast.
 28. Det blir derfor spennende å se hvordan staten velger å utforme sitt tilbud.
 29. Det burde være en politisk utfordring å utforme en enhetlig åpningstidspolitikk tilpasset våre dagers behov.
 30. Det endte med at to av de skarpeste kritikere, som utformet den foreløbige rapport, forlot kommisjonen og overlot til de resterende medlemmer å utforme en mer dempet versjon.
Similar words:
norutfore
sweutforma
norutforske
norutarme
norutferde
norutkomme
norutfordre
Your last searches:
 1. utforme


Utforme was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) utforme
Gerundio: utformende
Past participle: utformet
Indikative
1. Present
 • jeg
  utformer
 • du
  utformer
 • han
  utformer
 • vi
  utformer
 • dere
  utformer
 • de
  utformer
8. Perfect
 • jeg
  har utformet
 • du
  har utformet
 • han
  har utformet
 • vi
  har utformet
 • dere
  har utformet
 • de
  har utformet
2. Imperfect
 • jeg
  utformet
 • du
  utformet
 • han
  utformet
 • vi
  utformet
 • dere
  utformet
 • de
  utformet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde utformet
 • du
  hadde utformet
 • han
  hadde utformet
 • vi
  hadde utformet
 • dere
  hadde utformet
 • de
  hadde utformet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal utforme
 • du
  vil/skal utforme
 • han
  vil/skal utforme
 • vi
  vil/skal utforme
 • dere
  vil/skal utforme
 • de
  vil/skal utforme
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha utformet
 • du
  vil/skal ha utformet
 • han
  vil/skal ha utformet
 • vi
  vil/skal ha utformet
 • dere
  vil/skal ha utformet
 • de
  vil/skal ha utformet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle utforme
 • du
  ville/skulle utforme
 • han
  ville/skulle utforme
 • vi
  ville/skulle utforme
 • dere
  ville/skulle utforme
 • de
  ville/skulle utforme
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha utformet
 • du
  ville/skulle ha utformet
 • han
  ville/skulle ha utformet
 • vi
  ville/skulle ha utformet
 • dere
  ville/skulle ha utformet
 • de
  ville/skulle ha utformet
Imperative
Affirmative
 • du
  utform!
 • vi
  La oss utforme!
 • dere
  utform!
Negative
 • du
  ikke utform! (utform ikke)!
 • dere
  ikke utform! (utform ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag i tillegg
2 Flag popularisera
3 Flag unpalatably
4 Flag lisonjear
5 Flag giraff
6 Flag binær
7 Flag saliggjørende
8 Flag sette til side
9 Flag plaid
10 Flag swag
11 Flag no contaminado
12 Flag probation
13 Flag rulla upp
14 Flag verse
15 Flag bakom
16 Flag enmesh
17 Flag deeply
18 Flag fribrottning

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1491 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1748 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2019 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1718 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2331 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3778 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2371 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2726 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5270 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5078 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1835 - seconds.

mobiltelefon