logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for utilfredsstillende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norutilfredsstillende
enggeneral [a]: unsatisfactory
spageneral [a]: insatisfactorio
swegeneral [a]: otillfredsställande
Synonyms:
 1. knapp, inadekvat, under standard, ufullstendig, utilregnlig
 2. defekt, dårlig
 3. ringe
Example:
 1. Forholdene er utilfredsstillende, trange og lite tidsmessige for både pasienter og ansatte.
 2. Arrangementet til sjøs for pressefolkene har en viss sammenheng med det utilfredsstillende forholdet til mediene under Falklandskrigen og Grenadaaksjonen, sier oberst Strøm.
 3. Den nåværende situasjon er utilfredsstillende og må bringes til opphør i løpet av en viss tid.
 4. Den svenske regjering finner dette svar utilfredsstillende.
 5. Det har vært helt utilfredsstillende med den lange ventetid for å få bestilt drosje over telefon her i Oslo, beklager Korsnes.
 6. Det nye datasystemet er dårlig og virker meget utilfredsstillende.
 7. Pressens stadige kretsing om institusjonskriser og enkeltpersoner som hevder å ha fått utilfredsstillende service fra det offentlige tvang våre politikere til å forsvare seg med tall, statistikker og til å informere, forklare og slukke branner, heter det i beretningen.
 8. Til tross for at det nå er halvannen uke siden Oslo politikammer iverksatte soningsstopp, er situasjonen idag like utilfredsstillende som den var for noen uker siden.
 9. Andre viktige grunner til fraflytting er at beboerne fikk tilbud om erstatningsleilighet, og at de hadde utilfredsstillende bokontrakt.
 10. Behandlingen av denne paviljongsak må karakteriseres som usedvanlig, utilfredsstillende og uheldig.
 11. Byretten fant det imidlertid høyst utilfredsstillende for en som mener seg ulovlig avlyttet, at han ikke kan få prøvet saken i sin fulle utstrekning slik at han får anledning til å renvaske seg.
 12. Censorrapportene har i de senere år avdekket en rekke faglig utilfredsstillende forhold i lærerhøyskolene.
 13. DFDS oppnådde et særdeles utilfredsstillende resultat i 1983.
 14. De to første kapitler avslører den høyst utilfredsstillende situasjon som hersket på den tiden krigserklæringene kom.
 15. Den amerikanske regjering fremholdt sin uforbeholdne vilje til å møte russerne efter at Sovjet avviste som fullstendig utilfredsstillende et amerikansk forslag om å utvide samtalene til også å gjelde andre kjernefysiske våpen.
 16. Den norske ambassaden i London ved daværende ambassadesekretær Leidulv Namtvedt beklaget for en stund siden at Norgesreklame i utlandet drives svært utilfredsstillende.
 17. Den stadige forringelse av arbeidsvilkårene, med sterk undervisnings og veiledningsbelastning samt utilfredsstillende muligheter for forskning, synes å være like viktige faktorer.
 18. Dessuten inneholder avløpet fra lufthavnen mange vanskelige komponenter, som flytoalettvæske, bensin, olje, fettstoffer og avisingsvæsker, og anleggets renseprosess har lenge virket utilfredsstillende.
 19. Det er først og fremst fra sin andel i Norwegian Contractors av selskapet tjener penger, mens det opplyses at situasjonen i det landbaserte markedet er utilfredsstillende.
 20. Det er litt utilfredsstillende å operere med tre forfattere uten at man vet hvor grensene går mellom dem.
 21. Det er på denne bakgrunn helt utilfredsstillende når fengselsvesenet forenkler saken og legger hele ansvaret på fangene, konstaterer KROM i en uttalelse.
 22. Det er to prosent mindre enn forrige gang, langt mindre enn ved nasjonale valg og stemples som høyst utilfredsstillende - men ligger like fullt over fremmøtet ved amerikanske presidentvalg.
 23. Det er utilfredsstillende både for foreldre og elever å måtte vente såvidt lenge på beskjed om opptak.
 24. Det sentrumsrettede kollektivtilbudet fungerer ifølge bydelsutvalget utilfredsstillende, og bydelen har ingen offentlige parkeringsplasser.
 25. Det spiller ikke så stor rolle for oss blodgivere som er innom med måneders mellomrom, men for personalet må det føles kummerlig å arbeide i trange og utilfredsstillende lokaler, sier vår blodgivende leser.
 26. Det var utvilsomt interessant å bli kjent med Reiner Bredemeyer, men hans verk Sonatine for orkester virket utilfredsstillende i den musikalske kontekst.
 27. Det ville skape en mengde forviklinger, og vi ville ikke få annet ut av det enn å bringe oss tilbake til der vi begynte, til et utilfredsstillende utgangspunkt...
 28. Dette er den eneste delen av denne utmerkede bok som jeg finner direkte utilfredsstillende.
 29. Direktør Kjell BackeHansen i SLK karakteriserer situasjonen som utilfredsstillende, ikke minst for pasienten eller forsøkspersonen som deltar i en klinisk utprøving.
 30. Distribusjon av det meste, inkludert drivstoff, er i dag svært utilfredsstillende, og sovjetisk presse inneholder tallrike redegjørelser for de misforhold som hersker.
Similar words:
norutilfredsstilt
Your last searches:
 1. utilfredsstillendeLast searches

# NAL Term
1 Flag adobe
2 Flag agar
3 Flag lime
4 Flag greie ut
5 Flag snøborg
6 Flag cyklamat
7 Flag gorma
8 Flag templo
9 Flag manifestar
10 Flag spruce up
11 Flag palatial
12 Flag sammensatt
13 Flag erudito
14 Flag treff
15 Flag bankcheck
16 Flag be ashamed
17 Flag coldly
18 Flag månne

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 433 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7639 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1605 - seconds.

mobiltelefon