logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for uttrykkelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noruttrykkelig
engønske [a]: express [formal]
answers [a]: emphatic, definite
general [o]: explicitly, specifically
tydelig [o]: specifically, clearly, explicitly, expressly
avslag [o]: flatly, curtly
spaønske [a]: expreso, específico
answers [a]: formal, categórico
general [o]: explícitamente, específicamente
tydelig [o]: explícitamente, expresamente
avslag [o]: terminantemente, categóricamente
sweønske [a]: uttrycklig
general [o]: uttryckligen
Synonyms:utvetydelig, tydelig, konkret, åpenbar, markant, rak, skarp, begripelig, distinkt, eksplisitt, klar, påfallende, utpreget
Example:
 1. Det må ikke bli slik at Statens Branninspeksjon får flere saker og blir mer belastet enn før, når hensikten uttrykkelig er det motsatte, sier Håkon Randal til Aftenposten.
 2. Det står uttrykkelig i den internasjonale olympiske komites charter at dopingdømte ikke skal kunne få delta i OL, men så vidt jeg har forstått, har NOK fått klarsignal for Jon Grunde Vegard efter å ha konferert med CIOs representant i Norge, Jan Staubo.
 3. Dette har vi uttrykkelig presisert overfor partene, sa Rettedal.
 4. Før folk flytter inn i borettslag må de uttrykkelig forklares at den husleie de har idag, kommer til å stige betraktelig efter noen år.
 5. Kirkeordningen er slik at alt som ikke er uttrykkelig tillatt, må betraktes som forbudt, sier ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes til Aftenposten.
 6. 1 var å anerkjenne husarbeide bare som underhold, men i det påfølgende punkt sier jeg uttrykkelig at Høyesterett nå har anerkjent husarbeide som likeverdig med inntektsbringende arbeide (s.
 7. Annet trinn var stort sett automatikk, for her hadde Stortinget uttrykkelig bestemt at i hvert eneste forsøksområde skulle det gis tillatelse til alle søkere, bare de innfridde de formelle krav.
 8. At dette er problemstillingen sies uttrykkelig i forordet (s.
 9. At folketrygden skal bevares også i fremtiden, og at utvalget uttrykkelig fastslår som prinsipp at opparbeidede trygderettigheter ikke bør angripes.
 10. Av utenrikskomiteens innstilling fremgår det videre uttrykkelig at arbeidet med å få til soneordninger vil måtte skje innenfor rammen av vårt NATOmedlemskap, og at en nordisk sone kun kan tenkes som et ledd i et større europeisk mønster basert på avtaler mellom Øst og Vest som resulterer i et balansert styrkeforhold på et lavere nivå.
 11. Avtalen blir først offentliggjort i eftermiddag, men det er blitt slått uttrykkelig fast at Hongkong vil få beholde sin kapitalistiske økonomi og livsform i 50 år efter den kinesiske overtagelsen.
 12. BLASS er et ord man aldri vil bruke til å karakterisere Monna Tandberg hvis da ikke rollen uttrykkelig skulle kreve det.
 13. Bergman har, og det vil neppe noen protestere mot, som fikk oppleve Etter prøven igår kveld, betegnet sitt kammerspill uttrykkelig som TVteater.
 14. Bondelaget hadde uttrykkelig støttet en aksjon for et forslag som var meget restriktivt idet det opprettholdt gjeldende straffelovsbestemmelser og bare tillot abort på meget restriktivt grunnlag som stor fare for kvinnens helse, eller ved svangerskap som resultat av blodskam, voldtekt eller besvangring av mindreverdige individer.
 15. Da han i Stortingets finanskomite 15 år senere formulerte Høyres politikk for full sysselsetting - forøvrig sammen med den partifelle han uttrykkelig setter høyere enn noen annen, Oslopolitikkens grandseigneur Rolf Stranger - ble han naturligvis en lei anstøtsten for Arbeiderpartiet.
 16. De 45 landene vedtok enstemmig et forslag om å gjøre slutt på den tre år lange utestengning av Egypt fra organisasjonen Den islamske konferanse, så snart den egyptiske regjering uttrykkelig gir sin tilslutning til vedtak som er blitt truffet på tidligere islamske toppmøter.
 17. De kongelige resolusjoner om innvandringsstopp er gitt under henvisning til fremmedlovens 29, en heller tvilsom lovhjemmel i betraktning av at loven i andre paragrafer gir myndighetene uttrykkelig fullmakt til å gi diverse andre, adskillig mindre vidtgående bestemmelser.
 18. Den innebærer at makt uttrykkelig skal være ensbetydende med rett, og den sier like ut at USA vil ta hensyn hverken til verdensopinionen eller folkeretten.
 19. Den kommunale dyrevernnevnden er ikke uttrykkelig pålagt inspeksjonsplikt, og består heller ikke av folk som har noen spesiell interesse for dyrevern, heter det i brevet.
 20. Den norske oljen, som efter alt å dømme havnet i SydAfrika i 1981, ble solgt til det nederlandske handelsselskap Vitol Trading i henhold til en kontrakt hvor det uttrykkelig het at oljen ikke måtte videreselges til SydAfrika, forklarte Norske Fina i et møte i Olje og energidepartementet igår.
 21. Den viktigste består av personlige representanter for stats og regjeringssjefene, og skal uttrykkelig ha som forbilde den Spaakkomite som i sin tid skapte Romatraktaten.
 22. Denne andelen står neppe i noe misforhold til den andel av småbarnsforeldre som ønsker et uttrykkelig kristent oppdragelsestilbud for sine barn.
 23. Der er ingen unnskyldning for at denne retten blir neglisjert, selv om vi idag ikke har noen uttrykkelig lovbestemmelse som fastslår den.
 24. Derfor ville det være umulig for barn og foreldre å være anonyme, noe de uttrykkelig hadde bedt om.
 25. Dersom dette ikke kan skje, bestemmer loven at det uttrykkelig skal angis at tilleggsbevilgningen gjelder overskridelser på det vedtatte budsjett og at det samtidig skal gjøres vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes.
 26. Dertil er det uttrykkelig presisert at det er en mangedobbelt fare for utvikling av hjerteinfarkt ved stopp i inntak av betablokkere.
 27. Det ble nemlig under landsmøtets behandling av denne sak uttrykkelig presisert at det såkalte frysstandpunktet bygget på det vedtaket partiet har vært med på å gjøre om gjennomføringen av NATOs dobbeltvedtak når det gjelder utplassering av mellomdistanseraketter som et svar på russernes utplassering av mer enn 300 SS 20raketter.
 28. Det ble også påpekt at det uttrykkelig er den finsksproglige majoritet som har plasert finlandssvenskene i høye embeder.
 29. Det ble uttrykkelig fremhevet i min artikkel i Aftenposten den 27. august iår at den beredskap jeg foreslår i regi av Den Internasjonale Røde Kors Komite er ment som en reserve i det tilfelle FN må gi opp og det ikke finnes annen utvei enn å begynne å drepe hverandre.
 30. Det ble uttrykkelig sagt av departementets politiske ledelse at omorganiseringen skulle bety en faglig styrking av direktoratet.
Similar words:
norutekkelig
norutenkelig
norutilstrekkelig
norutakknemlig
norutålelig
norutelukkelse
norutemmelig
Your last searches:
 1. uttrykkeligLast searches

# NAL Term
1 Flag lead
2 Flag respons
3 Flag pedazo
4 Flag desidere
5 Flag van
6 Flag spike
7 Flag mighty
8 Flag packe
9 Flag daily duties
10 Flag generalsrang
11 Flag forkullet
12 Flag deceiving
13 Flag noria
14 Flag seniority
15 Flag seize
16 Flag återverkande
17 Flag moder
18 Flag unificar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2295 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1781 - seconds.

mobiltelefon