logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vesentlig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvesentlig
enggeneral [a]: quintessential
ulikhet [a]: considerable, substantial, notable, significant, appreciable, important
informasjon [a]: material, relevant
vekt [a]: vital, essential, big, important, major, fundamental, pivotal, integral, integrant
quantity [a]: substantial, considerable
general [o]: substantially
spageneral [a]: más esencial
ulikhet [a]: considerable, apreciable, notable, importante, digno de consideración
informasjon [a]: esencial, pertinente
vekt [a]: esencial, sumo, grande, importante, mayor, fundamental, integrante, imprescindible
quantity [a]: sustancial, considerable
general [o]: sustancialmente, substancialmente
swegeneral [a]: väsentlig
general [o]: väsentligen
Synonyms:
 1. alfa og omega, ansett, avgjørende, betydelig, betydningsfull, essensiell, framtredende, grunnleggende, hoven, høyt på strå, krumtapp, overlegen, signifikant, uunnværlig, viktig
 2. basalt, dyptgående, elementær, empirisk, erfaringsmessig, forberedende, fundamentalt, grundig, innførende, propedeutisk
Derived terms:uvesentlig, vesentlig del, vesentlighet, vesentlig ting, det vesentlige, i alt vesentlig
Anagrams:velsignet
Example:
 1. At reklame blir en vesentlig finansieringskilde.
 2. Bibliotekrådets forslag til ny lov vil føre til vesentlig økning av de kommunale og fylkeskommunale utgifter.
 3. Det er derfor lite trolig at lønnsutviklingen vil bidra til en vesentlig demping av den nåværende prisstigningstakt selv med en viss produktivitetsvekst.
 4. Det er her den nye loven, og den avtalen som er opprettet med Lægeforeningen, åpner for en ny praksis, ved at leger som ikke har avtaler med kommunene, står vesentlig friere m.h.t. å ta betalt av pasientene enn avtalelegene gjør.
 5. Det kan ikke overraske noen at vi føler oss snytt, når vilkårene ikke oppfylles og kommunene blir sittende igjen med en vesentlig større del av regningen enn forutsatt.
 6. Det vil bli utarbeidet en endelig rapport innenfor dette arbeidet, en rapport Valeur tror vil være av vesentlig betydning for samfunnet.
 7. For å unngå avhengighet av tidlig kjernevåpenbruk, må det skje en vesentlig styrkelse av NATOs konvensjonelle forsvar.
 8. Konklusjonen må da bli at ingen kan være tilfreds selv om prisstigningen har avtatt vesentlig også i Norge - det går for langsomt.
 9. Man fant det ikke bryet verdt å orientere sine overordnede i Regjeringen om en så vesentlig beslutning.
 10. Nettopp i en situasjon hvor det er en aktuell mulighet for at Venstre vil søke samarbeid med Ap., er det politisk vesentlig at det ikke rår noe tvil om Venstres plattform som et parti uavhengig av blokkene og som et radikalt ikkesosialistisk parti.
 11. Og her går vi ut fra at Regjeringen nå følger opp, slik at den gunstige utvikling som kan spores i februartallene kan videreføres og legge grunnlaget for vesentlig lavere arbeidsledighet om et år.
 12. Overhodet må det være en vesentlig oppgave å utvikle andre fredsskapende og krigsforebyggende tiltak, ved siden av det tradisjonelle militære forsvaret.
 13. ONeill, ga tidligere på kvelden uttrykk for at han regnet med at Reagan vil få de midler han ber om, vesentlig på grunn av den nyvalgte president Jose Napoleon Duartes overbevisende appell til kritikerne i Kongressen.
 14. Akupunktur har en overbevisende virkning i og med at den vesentlig demper de fysiske abstinenssymptomer.
 15. At Amsterdam i dag fremstår som Europas fremste transittby for narkotikaomsetning, skyldes vesentlig de liberale narkotikatradisjoner i byen.
 16. Avtalene er et vesentlig skritt mot et gjennombrudd for oss i Storbritannia, sier ass. direktør Hans Lødrup i Tandberg Data til Aftenposten.
 17. Dagens flytyper sammenholdt med gjeldende minstestandard for rullebanelengde ansees ikke å representere noe vesentlig sikkerhetsmessig problem.
 18. De kommer da vesentlig høyere enn vår aksjekurs idag, sier Moe.
 19. De midler det offentlige setter inn kan synes moderate, men er likevel vesentlig større enn før.
 20. De tiltak vi har satt i verk for oktober og november, er ikke vesentlig forskjellig fra de en rekke land både i og utenfor OPEC har benyttet, fremholder Statoils informasjonssjef Willy H. Olsen overfor Aftenposten.
 21. Den ene oppgaven, og det er vesentlig, er å tyne så mye militær stridsevne som mulig ut av de tildelte ressurser, og på den annen side beskrive så klart som mulig for besluttende myndigheter hvilket forsvar vi kan få og hvilke grader av risiko vi tar innen ulike økonomiske og andre rammer.
 22. Den hallen som har den største takhøyden, er allikevel 70 centimeter for lav, og dette spiller selvsagt en vesentlig rolle når Schirin Zorriassateiny kaster sine redskaper i været.
 23. Den planlagte pengemengdevekst på ti prosent gir allerede rom for reell vekst gjennom året, og skulle den bli vesentlig sterkere enn dette, vil det kunne bli vanskelig å føre bedringen av prisutviklingen videre inn i 1985.
 24. Den store økningen i heroinbeslagene skyldes vesentlig et beslag på Fornebu lufthavn.
 25. Den teknologiske utviklingen medfører at EDButstyr er blitt vesentlig billigere og enklere å bruke.
 26. Denne avtalen utvider vårt engasjement vesentlig innen bulkfart, sier skipsreder Petter Sundt i Bergesenrederiet til Aftenposten.
 27. Dermed er en vesentlig uklarhet ryddet av veien i spørsmålet.
 28. Dersom et moderat lønnsoppgjør medvirker til vesentlig større overskudd i bedriftene, bør de ansatte også få sin del av dette, mente han.
 29. Det det gjelder er å komme frem til noe vesentlig med enklest mulige midler, å uttrykke former og farver ved hjelp av lys.
Similar words:
norvennlig
norventelig
engvest in
engvestige
norvederlag
norvektig
norveleng
Your last searches:
 1. vesentligLast searches

# NAL Term
1 Flag checked
2 Flag Scorpio
3 Flag transom
4 Flag sist men ikke minst
5 Flag rancor
6 Flag amigablemente
7 Flag liberal
8 Flag fantasioso
9 Flag abhorrent
10 Flag respektere
11 Flag triumvirate
12 Flag uvett
13 Flag belopp
14 Flag homely
15 Flag hjemmeinnredning
16 Flag unna
17 Flag trohjärtad
18 Flag hårklippningsmaskin

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7651 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2035 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1921 - seconds.

mobiltelefon