logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for vie:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engvie
nor
spa
swe
Wiki:Vie, is a district (or quarter), of Oradea, a city in Bihor, Romania. The name means vine in Romanian.
Results found in Norwegian dictionary
norvie
engreligion [v]: bless, hallow [formal], sanctify [formal], make holy, consecrate
innvie [v]: dedicate, devote, consecrate
spareligion [v]: bendecir, consagrar, santificar, beatificar
innvie [v]: dedicar, dedicarse a, consagrar
swereligion [v]: viga
Synonyms:integrere, forbinde, forene, koble, føye, pare, kombinere, sammenføre, slå sammen
Derived terms:ansiktsserviett, endivie, kvie seg, gjemme som relikvie, vie seg til, innviet kvinne, innviet mann, innvie, innvielse, prestevielse, relikvie, relikvieskrin, serviett, serviettring, sviende plante, svie, sviende, vie seg, viet, vielse-, vielsesattest, vielsesring, vievann, vievannsskål, abbreviere, avsvie, deviere, ektevie, kvie, prestevie, innvielses-, latvier, rekviem, salvie, stenk med vievann, søtvier, triviell, vielse, vies
Anagrams:vei
Example:
 1. Skal du ha to BS og en halv Eau de Vie, tror jeg du bør gå et annet sted.
 2. Derfor må man også la seg vie i kirken, og det gjør alle.
 3. Det som umiddelbart vil skje, er at overlege Eivind Bjørnestad ved Sentralsykehuset i Rogaland blir løst fra sine nåværende arbeidsoppgaver for helt å kunne vie seg til problemløsningen ved Nærlandheimen, opplyser fylkeshelsesjef Andreas Sanne til NTB.
 4. Enden på visen blir at tillitsmennene nå må ofre alt for å skaffe penger og vie lite tid til selve idretten.
 5. Fylkesmannen ville helst ikke vie noen på en fredag den trettende, ler Helga Vogt, - han mente det varslet ulykke for ekteskapet.
 6. Jeg holder på å vie mitt liv til å finne ut hvordan det er med den saken, smiler Transtrømer.
 7. Kommunene bør i denne sammenheng vie oppmerksomhet til de unges problemer med å skaffe seg passende bolig.
 8. Men hva er det med dette kompliserte eksemplet som er så viktig for menneskeheten at Enerstvedt har satt seg fore å vie år av sitt liv til dette studium ?
 9. 370 elever og 40 lærere vil i samarbeide med Oslo Lærerhøgskole vie tre dager til film og billedanalyse.
 10. Boken Les annees secretes de la vie dun homme er en syntese av hele Sabatiers verk og betegnes av forfatteren som en musikalsk strøm, en symfoni.
 11. Da jeg fikk et mongoloid barn, tenkte jeg en tid på å ofre scenen for å vie meg helt til arbeidet for mine anderledes venner.
 12. Da kuppet fant sted, var Sir Eric i New York og forsøkte å få FNs generalforsamling til å vie flyvende tallerkner større oppmerksomhet.
 13. De ansatte i det lille politihuset i Mariehamn kan visstnok vie så å si all sin tid til byråkratiske problemer.
 14. De beste får alt, de kan vie seg boksing på heltid.
 15. Den økonomiske trollmann som enkelte kaller ham i Eire, ønsker at toppmøtedeltagerne skal vie Dublintimene til diskusjoner om den langsiktige utvikling i Europa, både på det politiske og økonomiske område.
 16. Den største er Landsforeningen mot Kreft, som fra neste år vil lønne 80 forskere og nesten 100 tekniske assistenter som kan vie hele sin tid til forskning.
 17. Deres resultater presenteres i det franske tidsskriftet Science et Vie.
 18. Derfor mener Tangen at politikerne nå bør trappe ned sitt engasjement i arbeidsledighetsspørsmålene og heller vie andre deler av næringspolitikken mer tid, selv om det ikke er så enkelt.
 19. Derimot har organisasjonen kunnet vie sin virksomhet til den spesielle emigrantkultur som oppsto i krysningen mellom den gamle norske kultur de hadde med seg og den amerikanske de møtte.
 20. Derimot kan man vie seg en to sider lang artikkel om den farlige trotskismen og en halv sides artikkel med betraktninger over den trotskist - zinovjetiske anti - partiblokken, hvor man et par ganger kan skimte en viss L. D. Trotskij bak.
 21. Dessuten vil den bidra til å hindre ulovlig import vie tredjeland.
 22. Det ble London og Paris i feriene før de som halvvoksne kunne vie seg kunsten på heltid.
 23. Det er derfor påkrevet å vie arbeidet med effektivisering større oppmerksomhet.
 24. Det er neppe av poetiske grunner eller religiøse årsaker at Opplysningskontoret vil vie løken oppmerksomhet.
 25. Det later til å være stor forståelse for at vi må ha en tiltakskjede for denne kategori av unge hjelpetrengende, og vi går ut fra at den nye sosialrådmann vil vie disse oppgaver all nødvendig oppmerksomhet.
 26. Det skulle gå 27 år før Euwe gjentok eksperimentet med kun å vie seg til sjakk.
 27. Det vil være alvorlig fare på ferde om vi ikke skulle vie disse spørsmålene oppmerksomhet.
 28. Dette er nødvendig for å skaffe oversikt over hva som ennå gjenstår og er ugjort, mener Benkow, og påpeker at dette er en oppgave som hele partiet må vie stor oppmerksomhet.
 29. Dette fulgte efter at Libanon hadde gått med på et israelsk forslag om at man skulle vie seg rent militære spørsmål.
 30. Dette vil jeg vie oppmerksomhet i tiden som kommer, slutter sjefen for Kysteskadren, kommandør Utne.
Similar words:
engvia
engvice
engvier
engview
engvile
engvine
engvise
Your last searches:
 1. vie


Vie was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) vie
Gerundio: viende
Past participle: vidd
Indikative
1. Present
 • jeg
  vier
 • du
  vier
 • han
  vier
 • vi
  vier
 • dere
  vier
 • de
  vier
8. Perfect
 • jeg
  har vidd
 • du
  har vidd
 • han
  har vidd
 • vi
  har vidd
 • dere
  har vidd
 • de
  har vidd
2. Imperfect
 • jeg
  vidde
 • du
  vidde
 • han
  vidde
 • vi
  vidde
 • dere
  vidde
 • de
  vidde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde vidd
 • du
  hadde vidd
 • han
  hadde vidd
 • vi
  hadde vidd
 • dere
  hadde vidd
 • de
  hadde vidd
4a. Future
 • jeg
  vil/skal vie
 • du
  vil/skal vie
 • han
  vil/skal vie
 • vi
  vil/skal vie
 • dere
  vil/skal vie
 • de
  vil/skal vie
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha vidd
 • du
  vil/skal ha vidd
 • han
  vil/skal ha vidd
 • vi
  vil/skal ha vidd
 • dere
  vil/skal ha vidd
 • de
  vil/skal ha vidd
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle vie
 • du
  ville/skulle vie
 • han
  ville/skulle vie
 • vi
  ville/skulle vie
 • dere
  ville/skulle vie
 • de
  ville/skulle vie
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha vidd
 • du
  ville/skulle ha vidd
 • han
  ville/skulle ha vidd
 • vi
  ville/skulle ha vidd
 • dere
  ville/skulle ha vidd
 • de
  ville/skulle ha vidd
Imperative
Affirmative
 • du
  vi!
 • vi
  La oss vie!
 • dere
  vi!
Negative
 • du
  ikke vi! (vi ikke)!
 • dere
  ikke vi! (vi ikke)!

Vie was also recognized as a English verb

Infinitive: (To) vie
Gerundio: vying
Past participle: vied
Indikative
1. Present
 • i
  vie
 • you
  vie
 • he
  vies
 • we
  vie
 • you
  vie
 • they
  vie
8. Perfect
 • i
  have vied
 • you
  have vied
 • he
  has vied
 • we
  have vied
 • you
  have vied
 • they
  have vied
2. Imperfect
 • i
  vied
 • you
  vied
 • he
  vied
 • we
  vied
 • you
  vied
 • they
  vied
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had vied
 • you
  had vied
 • he
  had vied
 • we
  had vied
 • you
  had vied
 • they
  had vied
4a. Future
 • i
  will vie
 • you
  will vie
 • he
  will vie
 • we
  will vie
 • you
  will vie
 • they
  will vie
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have vied
 • you
  will have vied
 • he
  will have vied
 • we
  will have vied
 • you
  will have vied
 • they
  will have vied
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would vie
 • you
  would vie
 • he
  would vie
 • we
  would vie
 • you
  would vie
 • they
  would vie
12. Conditional perfect
 • i
  would have vied
 • you
  would have vied
 • he
  would have vied
 • we
  would have vied
 • you
  would have vied
 • they
  would have vied
Subjunctive
6. Present
 • i
  vie
 • you
  vie
 • he
  vie
 • we
  vie
 • you
  vie
 • they
  vie
13. present perfect
 • i
  have vied
 • you
  have vied
 • he
  have vied
 • we
  have vied
 • you
  have vied
 • they
  have vied
past
 • i
  vied
 • you
  vied
 • he
  vied
 • we
  vied
 • you
  vied
 • they
  vied
plu
 • i
  had vied
 • you
  had vied
 • he
  had vied
 • we
  had vied
 • you
  had vied
 • they
  had vied
Imperative
Affirmative
 • you
  vie!
 • we
  Let's vie!
 • you
  vie!
Negative
 • you
  don't vie! (do not vie)!
 • you
  don't vie! (do not vie)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag befordrings-
2 Flag tofs
3 Flag knive
4 Flag tapt
5 Flag mellomting
6 Flag gir
7 Flag menisk
8 Flag tone
9 Flag hyperbolisk
10 Flag underskrift
11 Flag imøtegå
12 Flag vattenplanta
13 Flag biplan
14 Flag illvillighet
15 Flag midler
16 Flag seremoni
17 Flag sarsaparill
18 Flag determinere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1823 - seconds.

mobiltelefon