German verbs in Easytrans


German verbs with Norwegian translation.

bauen

bruke, avle

konstruere, bygge

beachten

bry seg om

følge, etterleve

merke noe, legge merke til, observere

hedre, verde

beakte, ta hensyn til, ta i betraktning

beantragen

søke, anmode om

beantworten

besvare, svare på

bearbeiten

behandle

behandle

bedenken

tenke ut, planere

tenke på noe

fundere over, begrunne

overveie, tenke på noe

tenke på noe, overveie, betrakte, reflektere over, betenke

bedeuten

tyde på, både, varsle mot

bety

betegne, merke noe, sette spor hos, bety

bedienen

ekspedere, betjene

sette i gang, manøvrere

servere

beeinflussen

påvirke

påvirke, invirke på

påvirke

berøre, påvirke

bestemme, avgjøre

beenden

avslutte

fullbyrde, sluttføre, avslutte, fullføre, utføre

avbryte, holde opp

slutte, opphøre

opphøre, slutte med noe, slutte, stappe, avslutte, avbryte

fullbyrde, sluttføre

befallen

hjemsøke

befehlen

beordre

insruere, beordre, kommandere

gi ordre, befale

befreien

befri

frigi

befri, frigi, sette på frifot

befri, avløse

befri

befri

frita, befri

løsgjøre, befri, gjøre fri

befürchten

frykte, beve

begegnen

støte på

treffe, støte på

møte, trosse, se i hvitøyet

begehen

begå, forøve

begießen

gjøre infusjon på, la stå og trekke

beginnen

begynne, gå i spissen

begynne, innlede

påbegynne, begynne

begynne, begynne, starte

starte, begynne, begynne

begleichen

betale av, sluttbetale, betale, kvitte seg med

begleiten

følge med, eskortere, følge, følge, gå med

begraben

begrave, dekke helt

begrave, gravlegge, jorde

begreifen

fatte, forstå

lære seg, innse, forstå

forstå, begripe, fatte, innse

tenke seg, forestille seg, fatte

forstå, begripe, oppfatte

begrenzen

innskrenke, begrense, skjære tilbake på, skjære ned

begrense, innskrenke

avgrense, begrense

begründen

forsvare, gi en bra unskyldning for

basere, grunne

motivere

behalten

opprettholde

minnes, komme på

beholde, ha i behold

beholde, holde fram

bevare, beholde

behandeln

handle om, behandle

behandle

behandle, hanskes med

behandle, handtere

behandle

behandle

behandle

behaupten

late som, foregi

hevde, påstå, gjøre gjeldende

forsikre, bestemt påstå, bedyre, hevde

beheben

rette opp, reparere

beherrschen

dominere

beherske

dominere, herske

tøyle, kue, hemme

beibehalten

opprettholde

beibringen

bringe, gi

lære

bibringe

beikommen

beiliegen

legge bi

beimessen

tilskrive, tilrekne, tilerkjenne

beistehen

hjelpe, assistere, bistå, unnsette

beitragen

bidra

lede til, fremme, bidra til

gi, skjenke, donere

beitreten

gå inn i, melde seg inn, melde seg inn, bli medlem

koble, forene

beißen

bite

bekennen

erkjenne, medgi, bekjenne

erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne

beklagen

klage, sørge over, jamre, ha medlidenhet med, ømhet for, beklage, sympatisere

bekommen

lokke fram, få frem

forverve, skaffe seg, oppnå,

bekämpfen

bekjempe, kjempe mot

bekjempe, kjempe mot

bekjempe, kjempe mot, stri mot, utkjempe

belasten

debitere, belaste

debitere

innvikle, dra inn

anstrenge, få store belastninger

betynge, tynge, belaste

benennen

utse, betegne

benutzen

anvende, bruke

anvende, bruke, benytte

benötigen

nødvendiggjøre, kreve, behøve

beobachten

merke noe, observere, oppmerksomme

studere, observere

observere, iaktta

legge merke til, merke noe, notere, beakte

observere, merke noe, iaktta

beraten

råde, gi råd

overlegge, rådslå

bereiten

ri, ri på

bereitstehen

være ferdig, være klar

bergen

få ut fra

berichten

rapportere

rapportere

opplyse, informere

beruhigen

berolige, inngi selvtillit, stille

berolige

roe ned noen

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

berolige, dempe, bli roligere, tystne

berücksichtigen

regne med, ta hensyn til

tenke på noe, overveie, betrakte, reflektere over, betenke

beschießen

beskyte

bombardere, beskyte, bombe

beschleichen

smyge seg etter

smyge seg på

beschleunigen

påskynde, aksellerere

påskynde, pådrive

aksellerere, øke farten, øke hastigheten, øke farten, sette full fres

påskynde

beschließen

bestemme, beslutte

avslutte, avrunde

beslutte, bestemme seg

beschneiden

beskjære, kviste, hugge av, kapre

omskjære

beskjære, skjære ned, minske

beschreiben

framstille, skildre

beskrive, redegjøre for, fortelle, omtale

karakterisere, beskrive, skildre

beschränken

underskatte, bagatellisere

innskrenke, skjære ned

begrense

begrense, innskrenke

forkorte, beskjære, minske

beskjære, skjære ned, minske

beschäftigen

roe, underholde

sysselsette, ansette, gi arbeid til

sysselsette

beseitigen

fjerne, ta bort

tilbakestille, rette opp

likvidere, utrydde, gjøre slutt på

eliminere

rette opp, reparere

rense ut, eliminere

rydde unna, ta bort, rense bort, kvitte seg med

skaffe unna, kaste bort, bli kvitt

besetzen

bemanne

innta

besichtigen

inspisere

se på, inspisere

besøke

besitzen

eie, råde over

besprechen

diskutere, resonnere, debattere, resonnere om

argumentere, diskutere, debattere

bestechen

bestikke

bestikke, bestikke

bestehen

eksistere

klare, bli godkjent, bestå

bestellen

bestselger

bestimmen

foreskrive, bestemme

avse, egne

fastsette

bestemme, avgjøre

bestreichen

smøre

bestreiten

bestride, fornekte

bestride

opponere seg mot, motsette seg

bestride, betale

frasi seg, ikke ville vedkjenne seg

bestätigen

bedyre, bevise

bekrefte, bestyrke

ratifisere, stadfeste

beseile, bekrefte

støtte, understøtte, bekrefte, bestyrke, innestå for

bekrefte

rettferdiggjøre

innestå for, garantere, bekrefte

befeste

forsikre, bekrefte, godkjenne, bifalle

støtte, bakke opp

besuchen

være kunde hos, handle hos

besøke

hilse på, besøke

betonen

aksentuere, betone, framheve, framholde, sterkt betone, trykke på, understreke

betone

betrachten

se på, undersøke

betragen

oppgå til, beløpe seg til

regne, omfatte

betreffen

angå, gjelde

stå i relasjon til, avse

angå, røre, berøre

betreiben

drive

betreten

betre

beurteilen

bedømme, anse, finne, klassifisering, klassifisere

bedømme, avgjøre

vurdere, bedømme

bewahren

konservere, bevare

bevare, beholde

bewegen

formå

flytte, røre fra flekken, urolig

røre, gripe, bevege

berøre, påvirke

beweisen

bevise

være bevis, vitne om

bevise

bevise, demonstrativ

bewerfen

kaste, bombardere

bewerten

vurdere, taksere, oppskatte, bedømme

oppskatte, vurdere

oppskatte, bedømme, vurdere

klassifisering, klassifisere, bedømme

vurdere, bedømme

bewirken

verkstelle, gjennomføre

lede til, fremme, bidra til

bewältigen

lykkes med, klare å håndtere

beherske, tøyle

bezahlen

betale, legge til

betale, kvitte seg med

betale

bezeichnen

benevne, kalle

beziehen

, erholde

bieten

holde ut, tilby

by på auksjon

bilden

bli til, forme

utdanne, undervise

kultivere, bli til

grunne, bli til, opprette

bli til, grunne

billigen

like, samtykke til

binden

binde, knytte

binde, forplikte

tykne, gjøre tykkere

binde, knytte sammen

bitten

invitere, invitere

bønnfalle, besverge, anrope, tigge

be om, spørre om, påkalle

anmode, be

bleiben

bli

fortsette, holde seg

forbli

bli

være igjen

bli

vistes, oppholde seg

bleichen

farge blond, bleke

bleke

blockieren

blokere, avsperre

blokere, hindre, stappe, fylla

låse seg

blokere

braten

steke, ovenssteke, stekes i ovnen, bake i ovnen

brauchen

behøve

behøve,

brechen

bryte

gå i stykker, splintres

bryte løs

bøye, bryte

bremsen

bremse

brennen

brenne

svie

brenne

brenne, flamme, blusse

bringen

følge, gå med

ha med seg, komme med

ta med

buchen

reservere, forhåndsbestille

booke, reservere


German verbs with Swedish translation.

bauen

bruka, odla

konstruera, bygga

beachten

bry sig om

följa, efterleva

märka, lägga märke till, observera

hedra, vörda

beakta, ta hänsyn till, ta i beaktande

beantragen

söka, anhålla om

beantworten

besvara, svara på

bearbeiten

behandla

behandla

bedenken

tänka ut, planera

tänka på

fundera över, begrunda

överväga, tänka på

tänka på, överväga, betrakta, reflektera på, betänka

bedeuten

tyda på, båda, varsla

betyda

beteckna, märka, sätta spår hos, betyda

bedienen

expediera, betjäna

sätta i gång, manövrera

servera

beeinflussen

påverka

påverka, inverka på

påverka

beröra, påverka

bestämma, avgöra

beenden

avsluta

fullborda, slutföra, avsluta, fullgöra, utföra

avbryta, hejda

sluta, upphöra

upphöra, sluta upp med, sluta, stoppa, avsluta, avbryta

fullborda, slutföra

befallen

hemsöka

befehlen

beordra

instruera, beordra, kommendera

ge order, befalla

befreien

befria

frige

befria, frige, sätta på fri fot

befria, avlösa

befria

befria

frita, befria

lösgöra, befria, göra fri

befürchten

frukta, bäva

begegnen

stöta på

träffa, stöta på

möta, trotsa, se i vitögat

begehen

begå, föröva

begießen

göra infusion på, låta stå och dra

beginnen

börja, gå i spetsen

börja, inleda

påbörja, börja

börja, begynna, starta

starta, börja, begynna

begleichen

betala av, slutbetala, betala, göra sig kvitt

begleiten

följa med, eskortera, åtfölja, följa, gå med

begraben

begrava, täcka helt

begrava, gravlägga, jorda

begreifen

fatta, förstå

lära sig, inse, förstå

förstå, begripa, fatta, inse

tänka sig, föreställa sig, fatta

förstå, begripa, uppfatta

begrenzen

inskränka, begränsa, skära tillbaka på, skära ned

begränsa, inskränka

avgränsa, begränsa

begründen

försvara, ge en bra ursäkt för

basera, grunda

motivera

behalten

upprätthålla

minnas, komma ihåg

behålla, ha i behåll

behålla, hålla kvar

bevara, behålla

behandeln

handla om, behandla

behandla

behandla, handskas med

behandla, hantera

behandla

behandla

behandla

behaupten

låtsas, förege

hävda, påstå, göra gällande

försäkra, bestämt påstå, bedyra, hävda

beheben

rätta till, reparera

beherrschen

dominera

behärska

dominera, härska

tygla, kuva, hämma

beibehalten

upprätthålla

beibringen

bringa, ge

lära

bibringa

beikommen

beiliegen

ligga bi

beimessen

tillskriva, tillräkna, tillerkänna

beistehen

hjälpa, assistera, bistå, undsätta

beitragen

bidra

leda till, främja, bidra till

ge, skänka, donera

beitreten

gå in i, ansluta sig till, ansluta sig, bli medlem

ansluta, förena

beißen

bita

bekennen

erkänna, medge, bekänna

erkänna, medge, vidkännas, tillerkänna

beklagen

klaga, sörja över, jämra, hysa medlidande med, ömka, beklaga, sympatisera

bekommen

locka fram, få fram

förvärva, skaffa sig, uppnå,

bekämpfen

bekämpa, kämpa mot

bekämpa, kämpa mot

bekämpa, kämpa mot, strida mot, utkämpa

belasten

debitera, belasta

debitera

inveckla, dra in

anstränga, fresta på

betunga, tynga, belasta

benennen

utse, designera

benutzen

använda, bruka

använda, bruka, begagna

benötigen

nödvändiggöra, kräva, behöva

beobachten

märka, observera, uppmärksamma

studera, observera

observera, iaktta

lägga märke till, märka, notera, beakta

observera, märka, iaktta

beraten

råda, ge råd

överlägga, rådslå

bereiten

rida, rida på

bereitstehen

vara färdig, vara klar

bergen

få ut från

berichten

rapportera

rapportera

upplysa, informera

beruhigen

lugna, inge ny tillförsikt, stilla

lugna

lugna ned

mildra, lindra, lätta, minska, döva, dämpa, blidka

lugna, dämpa, blidka, tysta

berücksichtigen

räkna med, ta hänsyn till

tänka på, överväga, betrakta, reflektera på, betänka

beschießen

beskjuta

bombardera, beskjuta, bomba

beschleichen

smyga sig efter

smyga sig på

beschleunigen

påskynda, accelerera

påskynda, pådriva

accelerera, höja farten, öka hastigheten, öka farten, sätta full fräs

påskynda

beschließen

bestämma, besluta

avsluta, avrunda

besluta, bestämma sig

beschneiden

beskära, kvista, hugga av, kapa

omskära

beskära, skära ned, minska

beschreiben

framställa, skildra

beskriva, redogöra för, berätta, omtala

karakterisera, beskriva, skildra

beschränken

underskatta, bagatellisera

inskränka, skära ned

begränsa

begränsa, inskränka

förkorta, beskära, minska

beskära, skära ned, minska

beschäftigen

roa, underhålla

sysselsätta, anställa, ge arbete åt

sysselsätta

beseitigen

avlägsna, ta bort

återställa, rätta till

likvidera, utrota, göra slut på

eliminera

rätta till, reparera

rensa ut, eliminera

röja undan, ta bort, rensa bort, gallra ut

skaffa undan, kasta bort, bli av med

besetzen

bemanna

inta

besichtigen

inspektera

se på, inspektera

besöka

besitzen

äga, rå om

besprechen

diskutera, resonera, debattera, resonera om

argumentera, diskutera, debattera

bestechen

besticka

muta, besticka

bestehen

existera

klara, bli godkänd, bestå

bestellen

beställa

bestimmen

föreskriva, bestämma

avse, ämna

fastställa

bestämma, avgöra

bestreichen

breda

bestreiten

bestrida, förneka

bestrida

opponera sig mot, motsätta sig

bestrida, betala

frånsäga sig, inte vilja kännas vid

bestätigen

bedyra, betyga

bekräfta, bestyrka

ratificera, stadfästa

besegla, bekräfta

stödja, understödja, bekräfta, bestyrka, intyga

bekräfta

rättfärdiga

intyga, garantera, bekräfta

befästa

försäkra, bekräfta, godkänna, bifalla

stödja, backa upp

besuchen

vara kund hos, handla hos

besöka

hälsa på, besöka

betonen

accentuera, betona, framhäva, framhålla, starkt betona, trycka på, understryka

betona

betrachten

se på, undersöka

betragen

uppgå till, belöpa sig till

räkna, omfatta

betreffen

angå, gälla

stå i relation till, avse

angå, röra, beröra

betreiben

driva

betreten

beträda

beurteilen

bedöma, anse, finna, klassa, klassificera

bedöma, avgöra

värdera, bedöma

bewahren

konservera, bevara

bevara, behålla

bewegen

förmå

flytta, röra ur fläcken, rubba

röra, gripa, beveka

beröra, påverka

beweisen

bevisa

vara bevis, vittna om

bevisa

bevisa, demonstrera

bewerfen

kasta, bombardera

bewerten

värdera, taxera, uppskatta, bedöma

uppskatta, värdera

uppskatta, bedöma, värdera

klassa, klassificera, bedöma

värdera, bedöma

bewirken

verkställa, genomföra

leda till, främja, bidra till

bewältigen

lyckas med, klara av

behärska, tygla

bezahlen

betala, lägga till

betala, göra sig kvitt

betala

bezeichnen

benämna, kalla

beziehen

, erhålla

bieten

hålla ut, erbjuda

bjuda

bilden

bilda, forma

utbilda, undervisa

kultivera, bilda

grunda, bilda, upprätta

bilda, grunda

billigen

gilla, samtycka till

binden

binda, knyta

binda, förplikta

reda, göra tjockare

binda, knyta ihop

bitten

inbjuda, invitera

bönfalla, besvärja, anropa, tigga

be om, fråga om, påkalla

anmoda, be

bleiben

stanna

fortsätta, hålla i sig

förbli

stanna

vara kvar

stanna

vistas, uppehålla sig

bleichen

blondera, bleka

bleka

blockieren

blockera, avspärra

blockera, hindra, stoppa, fylla

låsa sig

blockera

braten

steka, ugnsteka, grädda, baka i ugnen

brauchen

behöva

behöva, måste

brechen

bryta

gå sönder, splittras

bryta lös

böja, bryta

bremsen

bromsa

brennen

brinna

svida

brinna

brinna, flamma, blossa

bringen

följa, gå med

ha med sig, komma med

ta med

buchen

reservera, beställa på förhand

boka, reservera


I want to read more about

dutch verbs

english verbs

french verbs

german verbs

italian verbs

norwegian verbs

portuguese verbs

spanish verbs

swedish verbs