German verbs in Easytrans


German verbs with Norwegian translation.

sagen

si

tale om

si til

si

tale om, si

sammeln

samle

skaffe seg, innhente, forsamle

samles, skokke seg sammen, komme sammen

samle, samle sammen

legge i hauger, samle sammen, akkumulere

schaden

forminske, sette ned

skade

skade, ta på

skade, tilføre skade

schaffen

skape

skape, være opphav til

lykkes med å, klare å

lykkes med, klare å håndtere

schauen

se, titte

se på, titte på

scheiden

skilles, separere

scheinen

skinne

stråle, skinne

synes, tenkes å ligne, forekomme, virke

scheitern

mislykkes

gå i gjennom, mislykkes

schicken

sende

sende i vei

sende, sende

sende

schieben

rulle

schießen

skyte, treffe

kile, suse, fly

schlafen

sove

schlagen

lage eggerøre

utmanøvrere

vispe

slå til, dra til med knyttneven

slå

pulsere, slå

banke, banke

smelle til, daske til

klå, sope banen med [informal]

vispe

slå, smelle til

piske, pryle, slå

schlichten

gjøre slutt på, ordne opp

schweigen

tie, være stille

bli tyst

schätzen

oppskatte

oppskatte, beregne

vurdere, skatte høyt

oppskatte, akte

oppskatte, vurdere, være taknemmelig for

oppskatte, beregne

bedømme, avgjøre

anse, betrakte som

sehen

se, titte

se, forestille seg

se

se på, titte på

sein

være

være, eksistere

være beleilig, være

senden

sende

sende

sende, sende på TV

sende

sende, sende ut

senken

utjevne, senke

senke, få ned

hugge ned, felle, ta ned noe

setzen

legge, sette, stille

sichern

sikre, gjøre fast

sikre, beskytte

singen

synge

tyster [slang]

sinken

synke

synke, gå ned

synke, sette seg

synke

synke, gå under

sitzen

sitte

sette seg i

sollen

skulle

komme til

bør, burde,

komme til

sparen

legge til side, spare, være sparsom

spare

bespare, spare

spare på, spare, anvende med måte

spielen

leke

spille

spille

spille, agere

spille

spille, framføre

spille

sprechen

tale, holde tale

tale, prate

tale

konversere, samtales

spüren

kjenne på, erfare

kjenne, kjenne på seg, ha på følelsen, være

starten

starte

starte, løfte

starte

starte, begynne, begynne

stattfinden

hende, skje, inntreffe, eie rom, forekomme

stecken

stappe

stikke

stappe, legge

sette

stikke

stehen

opptre, forekomme

stå, stå opprett

steigen

stige opp, rase oppover, gå opp

slakke oppover, stige opp

stige opp

steigern

maksimere, bringe til maksimum

øke, stige opp

øke, påskynde, drive på

stellen

levere inn

ordne, anordne, arrangere, inndele, organisere, stille i system

framstille, legge fram

legge, legge ned

legge, stille, sette

sterben

gå bort, , avdø, omkomme,

steuern

manøvrere, styre

kontrollere, dirigere

navigere

stillen

slukke tørsten

stille, mette

stille

stille, mette, tilfredsstille

mildne, dempe, lindre, berolige, stille

amme

die, gi bryst

stillsitzen

sitte stille

stimmen

stemme

røste, votere

stoppen

opphøre, slutte, stappe, avslutte, avbryte

bli

stoßen

pukle på, slå med knyttnevene

knuffe, støte

slå, slå til

knuffe

streichen

male

hale ned, stryke

male

krysse over, overstryke, stryke

streiten

småkrangle, tviste, bråke

gnyfle, kjekle, trette, tviste, småkrangle

studieren

studere

stürzen

styrte, styrtes

rase, synke kraftig

styrte

stützen

støtte

holde opp, bære

bære, støtte, støtte, holde oppe, bygge under, oppholdende

stärken

stive, styrke

konsolidere, befeste, stive, forsterke

stive

stive, forsterke, styrke

stören

komme ubeleilig

forvanske gjennom talespråket

kullkaste, urolig

uroe, bekymre

forstyrre

plage, besvære, terge noen, irritere, forstyrre

forstyrre, stille i uorden, volde opprør

suchen

søke, lete etter

søke, be

søke


German verbs with Swedish translation.

sagen

säga

tala om

säga till

säga

tala om, säga

sammeln

samla

skaffa sig, inhämta, församla

samlas, skockas, komma tillsammans

samla, samla ihop

lägga på hög, samla ihop, ackumulera

schaden

försvaga, sätta ned

skada

skada, ta på

skada, tillfoga skada

schaffen

skapa

skapa, vara upphov till

lyckas med att, klara av att

lyckas med, klara av

schauen

se, titta

se på, titta på

scheiden

skiljas, separera

scheinen

skina

stråla, skina

synas, tyckas, förefalla, verka

scheitern

misslyckas

gå om intet, misslyckas

schicken

sända

skicka iväg

sända, skicka

sända

schieben

rulla

schießen

skjuta, träffa

kila, susa, flyga

schlafen

sova

schlagen

göra äggröra

utmanövrera

vispa

slå till, drämma till med

slå

pulsera, slå

banka, bulta

smälla till, daska till

klå, sopa banan med [informal]

vispa

slå, smälla till

piska, prygla, slå

schlichten

göra slut på, ordna upp

schweigen

tiga, vara tyst

bli tyst

schätzen

uppskatta

uppskatta, beräkna

värdera, skatta högt

uppskatta, akta

uppskatta, värdera, vara tacksam för

uppskatta, beräkna

bedöma, avgöra

anse, betrakta som

sehen

se, titta

se, föreställa sig

se

se på, titta på

sein

vara

vara, existera

vara belägen, vara

senden

sända

sända

sända, sända i TV

sända

sända, skicka ut

senken

utjämna, sänka

sänka, få ner

hugga ned, fälla, ta ner

setzen

lägga, sätta, ställa

sichern

säkra, göra fast

säkra, skydda

singen

sjunga

tjalla [slang]

sinken

sjunka

sjunka, gå ned

sjunka, sätta sig

sjunka

sjunka, gå under

sitzen

sitta

sätta sig i

sollen

skulle

komma att

bör, borde, måste

komma att

sparen

lägga undan, spara, vara sparsam

spara

bespara, spara

spara på, spara, använda sparsamt

spielen

leka

spela

spela

spela, agera

spela

spela, framföra

spela

sprechen

tala, hålla tal

tala, prata

tala

konversera, samtala

spüren

känna på, erfara

känna, känna på sig, ha på känn, vädra

starten

starta

starta, lyfta

starta

starta, börja, begynna

stattfinden

hända, ske, inträffa, äga rum, förekomma

stecken

stoppa

sticka

stoppa, lägga

sätta

sticka

stehen

uppträda, förekomma

stå, stå upprätt

steigen

stiga, rusa i höjden, gå upp

slutta uppåt, stiga

stiga

steigern

maximera, bringa till maximum

öka, stiga

öka, påskynda, driva på

stellen

lämna in

ordna, anordna, arrangera, indela, organisera, ställa i ordning

framställa, lägga fram

lägga, lägga ned

lägga, ställa, sätta

sterben

gå bort, , avlida, omkomma,

steuern

manövrera, styra

kontrollera, dirigera

navigera

stillen

släcka

stilla, mätta

stilla

stilla, mätta, tillfredsställa

mildra, dämpa, lindra, lugna, stilla

amma

dia, ge di

stillsitzen

sitta stilla

stimmen

stämma

rösta, votera

stoppen

upphöra, sluta, stoppa, avsluta, avbryta

stanna

stoßen

puckla på, slå med knytnävarna

knuffa, stöta

slå, slå till

knuffa

streichen

måla

hala ned, stryka

måla

korsa över, överstryka, stryka

streiten

gräla, tvista, bråka

gnabbas, käbbla, träta, tvista, gräla

studieren

studera

stürzen

störta, störtas

rasa, sjunka kraftigt

störta

stützen

stötta

hålla upp, bära

bära, stötta, stödja, hålla uppe, bygga under, uppehålla

stärken

stärka, styrka

konsolidera, befästa, stärka, förstärka

stärka

stärka, förstärka, styrka

stören

komma olägligt

förvanska genom talvändning

kullkasta, rubba

oroa, bekymra

störa

plåga, besvära, tråka, irritera, störa

störa, ställa till oreda, vålla oreda

suchen

söka, leta efter

söka, be

söka


I want to read more about

dutch verbs

english verbs

french verbs

german verbs

italian verbs

norwegian verbs

portuguese verbs

spanish verbs

swedish verbs