Italian-Norwegian translation of girovagare

Translation of the word girovagare from italian to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

girovagare in Norwegian

girovagare
intrattenimentoverb strene gjennom, vandre gjennom
  viaggiareverb drive rundt, flakke rundt
Synonyms for girovagare
Similar words

 
 

girovagare as verb
InfinitivePresent participlePast participle
girovagaregirovagantegirovagato
Indikative
1. Present
iogirovago
tugirovaghi
luigirovaga
noigirovaghiamo
voigirovagate
lorogirovagano
8. Perfect
iosono girovagato
tusei girovagato
luiè girovagato
noisiamo girovagati
voisiete girovagati
lorosono girovagati
2. Imperfect
iogirovagavo
tugirovagavi
luigirovagava
noigirovagavamo
voigirovagavate
lorogirovagavano
9. Pluperfect indic. or Past perfect
ioero girovagato
tueri girovagato
luiera girovagato
noieravamo girovagati
voieravate girovagati
loroerano girovagati
4a. Future
iogirovagherò
tugirovagherai
luigirovagherà
noigirovagheremo
voigirovagherete
lorogirovagheranno
11a. Future perfect or future anterior
iosarò girovagato
tusarai girovagato
luisarà girovagato
noisaremo girovagati
voisarete girovagati
lorosaranno girovagati
Simple past
iogirovagai
tugirovagasti
luigirovagò
noigirovagammo
voigirovagaste
lorogirovagarono
Past perfect
iofui girovagato
tufosti girovagato
luifu girovagato
noifummo girovagati
voifoste girovagati
lorofurono girovagati
Conditional
5. Conditional present
iogirovagherei
tugirovagheresti
luigirovagherebbe
noigirovagheremmo
voigirovaghereste
lorogirovagherebbero
12. Conditional perfect
iosarei girovagato
tusaresti girovagato
luisarebbe girovagato
noisaremmo girovagati
voisareste girovagati
lorosarebbero girovagati
Subjunctive
6. Present
iogirovaghi
tugirovaghi
luigirovaghi
noigirovaghiamo
voigirovaghiate
lorogirovaghino
13. Perfect
iosia girovagato
tusia girovagato
luisia girovagato
noisiamo girovagati
voisiate girovagati
lorosiano girovagati
Imperfect
iogirovagassi
tugirovagassi
luigirovagasse
noigirovagassimo
voigirovagaste
lorogirovagassero
Pluperfect indic. or Past perfect
iofossi girovagato
tufossi girovagato
luifosse girovagato
noifossimo girovagati
voifoste girovagati
lorofossero girovagati
Imperative
Affirmative
tugirovaga
luigirovaghi
noigirovaghiamo
voigirovagate
lorogirovaghino
Your last searches