Italian verbs in Easytrans


Italian verbs with Norwegian translation.

cablare

telegrafere, kable

cacciare

jage

stikke, stappe

fordrive, drives ut

jage

kjøre ut, kaste ut

cadere

falle ned

falle på

falle, nedfalle, ramle

styrtes

falle av

innfalle

cagliare

størkne, bli sur, surne

calafatare

dikte

calare

hale ned

synke

gå ned, falle

synke, gå ned

sette ned, slippe ned

minske, avta

minskes, avta, forminskes, minske, forsvinne, bortfalle, synke

calcificare

forkalke

calcinare

kalke

calcolare

velge tiden for, time, avpasse

regne sammen, regne inn, kalkulere med

oppskatte

regne med, ta hensyn til

regne ut

kalkulere, beregne, regne, gjøre en beregning

oppskatte, beregne

calibrare

kalibrere, justere

calmare

roe ned noen

mildne, dempe, lindre, berolige, stille, lette, minske, døve, bli roligere

berolige, dempe, bli roligere, tystne

calmarsi

etablere seg

avta, legge seg, dø bort

roe seg ned, bli rolig

calpestare

trampe

trampe på

trampe, trampe ned, trampe på

calunniare

baktale, spott

ærekrenke, sverte ned, baktale, spott, smusskaste, baksnakke, baksnakke, nedvurdere, skjelle i vei

hedne, spott, baktale

cambiare

endre seg, gå over til, bytte til

falle på ulike dager

vende seg

bytte, bytte ut

veksle, skifte, variere

bytte, ta overgang

endre, forandre, forvaltningsfirma, modifisere

cambiarsi

bytte om, bytte klær

camminare

, klyve, promenere

campeggiare

kampe, slå leir, telte

camuffare

maskere, skjult

canalizzare

kanalisere

cancellare

stryke ut, viske ut

annullere

oppheve, annullere

krysse over, overstryke, stryke, utradere, utviske, stryke ut, utrote, viske ut

annullere, oppheve, oppløse, avskaffe

annullere, oppheve, ugyldigerklære

stryke ut, fjerne, utrote

candire

kandis

canonizzare

kanonisere

cantare

tute

synge

canticchiare

nynne, nynne

cantilenare

tale enstonig, tale med enstonig stemme

canzonare

irritere

capire

tyde, lese

fatte, forstå

forstå, innse, se

forstå, begripe

forstå, begripe, fatte, innse

tenke seg, forestille seg, fatte

fundere ut

forstå, komme til en løsning

innse, forstå

godta, akseptere

capitalizzare

kapitalisere

capitare

forekomme, inntreffe, hende, skje, ramme

inntreffe, skje, hende

capitolare

kapitulere, gi opp, gi seg

kapitulere, gi seg

capitombolare

ramle, trille, falle

capovolgere

vende på

vende på, vende om

endre

søle ut væske, velte

vende, vende opp og ned på

velte, søle ut væske, kantre, velte overende, tippe overende

capovolgersi

tippe, søle ut væske, velte

kappseile, kantre

captare

ta inn, få in

oppsnappe

caratterizzare

framheve

karakterisere, kjennetegn, utmerke

karakterisere, beskrive, skildre

carbonizzare

forkulle

carenare

kjølhale

carezzare

smekte, kjæle med, klemme

caricare

lade

laste

lade opp

betynge, tynge, belaste

cassare

stryke ut, utrote, utradere

castigare

straffe, tukte

castrare

kastrere, sterilisere, kastrere, gjelde

categorizzare

kategorisere

catturare

innfange, gripe, ta til fange, anholde

causare

forårsake

forårsake

forårsake, volde, framkalle

framkalle, provosere

volde, forårsake

forårsake, årsake, volde, framkalle, frambringe

forårsake, årsake, framkalle

cauterizzare

brenne, kauterisere

cavalcare

sitte over skrevs

ri

ri, ri på

cavare

grave fram, lete fram

lokke fram, få frem

cavillare

kniple, fikle

kverulere, hakke, kverulere, gnage

cedere

gi opp, avstå fra

avstå fra

gi opp, overlate

avsverge seg, gi opp, avtre, overlate

avstå, skrive over, skriftlig overdratt

roe seg

kapitulere, gi opp, gi seg

rase inn, synke

bryte sammen

gi etter

celare

hemmeligholde, fortie, tyste ned

skjult, skjule over

skjule over

skjult, gjemme

maskere, skjult

celarsi

lure, holde seg gjemt

celebrare

feire, feire

forrette

feire, høytideligholde

feire, feire

opphøye, lovprise, glorifisere

celiare

skjemte, skøye, gjøgle

cementare

forståle, hard ytre

cenare

ete middag, ete kveldsmat

censurare

sensurere, stryke, rense

kritisere, klandre, fordømme, klandre, bebreide

centralizzare

sentralisere

centrifugare

sentrifugere

cercare

søke, lete etter, holde utkikk etter, søke etter, forsøke å få tak i, søke gjennom

slå opp

forsøke

holde utkikk etter

slå opp

søke etter, lete etter

cernere

velge ut, plukke ut

certificare

bekrefte, bestyrke

innestå for, tildele bevis, tildele attest, gi en fullmakt

cesellare

skjære, skulpturere, karve

cessare

opphøre med, slutte, opphøre, slutte med noe, stappe, avslutte, avbryte

chiacchierare

prate

tjatre, prate, skvaldre

plapre, snakke, babble

prate, snakke

chiamare

benevne, kalle

kalle

betegne, stemple

alarmere, kommandere ut, tilkalle

ringe, telefonere, ringe til, ringe opp

rope, skrike

kalle

kalle, tilkalle

chiamarsi

hete

chiarificare

klargjøre, klarlegge, forklare, få fram den klare betydningen

belyse, klarlegge, forklare

klare, rene

chiarire

klargjøre, klarlegge, forklare, få fram den klare betydningen

belyse, klarlegge, forklare, klargjøre, klare opp, greie ut

ordne opp

klare opp, opplyse om, opplyse, løse

løse, klare

opplyse, klargjøre

chiedere

spørsmål, anmode om

søke, be

begjære, forlange, erfordre, kreve

spørsmål, spørre om

chiedersi

undre, spørre seg

spørre seg, undre, tvile

chinare

bøye

chinarsi

bøye seg ned

chiocciare

skrakle, klukke, kakle

chiosare

kommentere, forsørge med forklarende notater

chiudere

felle sammen

vri av, skru av

felle sammen

avslutte, gjøre opp

tuppe til, stappe igjen, fylle igjen

slå igjen, stenge, stenges, legges ned

stenge

avslutte

slutte, avslutte

stenge, legge ned bedrift

chiudersi

stenges

cianciare

snakke, skvaldre i vei, plapre, vrøvle, prate tøv

plapre, snakke, babble

ciarlare

snakke, skvaldre i vei, plapre, tjatre, prate

plapre, snakke, babble

cibare

utfore

ciclostilare

sjablongere

stensilere

cifrare

merke noe, merke med monogram

cigolare

gnisse, gnåle

knirke

cimare

klippe

stumpe

cimentarsi

bryte

cingere

omgi, omringe

cinguettare

kvitre, pipe

cintare

innhegne, omgjerde

innhegne, omgjerde

circolare

sirkulær

sirkulær, gå rundt

gå videre, gå på

circoncidere

omskjære

circondare

omringe, innringe

omgi, omringe

circuire

overliste, kringgå

circumnavigare

seile rundt, seile omkring

citare

navngi

sitere, anføre

framholde med utmerkelse

anføre, sitere

anklage, beskylde, istemme, kalle

civilizzare

sivilisere

classificare

kategorisere, klassifisere

sette karakter, rette

ordne, anordne, arrangere, inndele, organisere, stille i system, sortere

regne blant

clonare

klone

clorurare

klore

coabitare

sambo, leve sammen

coagulare

koagulere

koagulere

stivne, koagulere, tykne

coagularsi

koagulere

koagulere

koagulere, komme til å stivne, bli sur, surne

coccolare

kose seg, skjemme bort, kjæle med, smekte

klemme, omfavne, kjæle med

codificare

kodifisere

kode noe, kode

coesistere

sameksisterende, finnes samtidig

cogliere

ta, gripe

plukke

coincidere

overensstemme, passe sammen, korrespondere, matche

sammenfalle, sammentreffe, hende samtidig

coinvolgere

dra inn

innvikle, dra inn

colare

brygge

dryppe, dryppe, siple ned

dryppe, dryppe, siple ned

forme, støpe

sile

collaborare

kollaborere

samarbeide, samvirke, medarbeide

samarbeide, arbeide sammen

collaudare

teste

collegare

stille i forbindelse, relatere

koble sammen, lenke sammen

koble sammen

koble

collettivizzare

kollektivisere

collezionare

samle

collidere

kollidere, kræsje, støte sammen

collocare

plassere, sette på rett plass, lokalisere

collocarsi

eie rom

sette seg, plassere seg selv

colmare

fylle opp, fylle igjen

fylle på

colonizzare

kolonisere

colorare

farge

farge, tone

colpire

kakke

hjemsøke

røre, gjøre inntrykk på

treffe

kakke

ta på, skade

slå

kaste, bombardere

slå til

slå, imponere, gjøre inntrykk på, smelle til

blende, imponere

coltivare

avle

kultivere, bli til

bruke, avle

kultivere, bli til

comandare

gi ordre, befale

pålegge, anbefale

combattere

kjempe mot

bekjempe, kjempe mot

bekjempe, kjempe mot

bekjempe, kjempe mot, stri mot, utkjempe

combinare

besitte, ha

passe sammen, gå sammen

forene

avtale, komme overens om

arrangere, organisere

kombinere

ha for seg

slå sammen, sammenføre

combinarsi

inngå kjemisk forbindelse

cominciare

begynne, gå i spissen

gry, daggry

begynne, innlede

påbegynne, begynne

begynne, begynne, starte

commemorare

bevare minnet av, minnes, hedre

commentare

anmerke, kommentere

referere

kommentere, forsørge med forklarende notater

commercializzare

kommersialisere

commerciare

bedrive handel

commettere

begå, forøve

commiserare

ha medlidenhet med, ømhet for, beklage, sympatisere

commisurare

anpasse, avpasse

commuovere

røre, gripe, bevege

commuoversi

bli rørt, røres, gripes

comparare

kollasjonere, jamføre

comparire

åpenbare seg, materialisere seg, bli synlig, vise seg, opptre, dykke opp, framtre

slå ut

dykke opp, framtre

compatire

ha medlidenhet med, kjenne for

compendiare

forkorte, trekke sammen, korte ned, kondensere, sammendra

sammenfatte, kortfattet sammendrag

compensare

oppveie

kompensere, oppveie, utjevne

kompensere, tilbakebetale, erstatte, gjengjelde

erstatte

comperare

kjøpe, kjøpe inn

competere

kjempe, tevle, konkurrere, rivalisere

compiacere

behage, glede

compiangere

ha medlidenhet med, kjenne for

sørge

ha medlidenhet med, ømhet for, beklage, sympatisere, beklage dypt, begråte, sørge, jamre seg

compiere

infri, oppfylle

fullføre, utføre

forvirkelige, oppfylle, realisere

utføre, utrette, avstedkomme, gjennomføre, forvirkelige

klare å håndtere, beherske, lykkes med

compilare

utarbeide, sammenstille

kompilere

compitare

stave

completare

tillegge, supplere, komplettere

fullbyrde, sluttføre, avslutte

komplettere

avrunde, avslutte

avslutte, avrunde, fullbyrde, sluttføre

fullbyrde, sluttføre

utføre, utrette, avstedkomme, gjennomføre, forvirkelige

ifylle, fylle ut, fullstendige

complicare

trevle til, gjøre inviklet

komplisere, trevle til, innvikle

complottare

koke sammen, planlegge

konspirere, sammensverge seg, intrigere

comporre

ringe, slå

gjøre layouten til

komponere

utgjøre, bli til, forme, sammensette

comportare

innebære, implisere

medføre, innebære, dra med seg

comportarsi

oppføre seg

oppføre seg, oppføre seg, bære seg ad

comprare

utløse, kjøpe ut

kjøpe, kjøpe inn

bestikke, bestikke

comprendere

inkludere, omfatte, iberegne

iberegne, regne med

forstå, begripe, fatte, innse

dekke, innbefatte

omfatte, inneholde, innbefatte

innfatte, omfatte, innbefatte

omfatte, innbefatte

comprimere

presse sammen, fortette

compromettere

kompromittere, gjøre forlegen

eventyrsøker, utsette for fare, risikere

comprovare

bestyrke, bevise

rettferdiggjøre

computerizzare

datorisere

comunicare

kommunisere

stå i forbindelse med hverandre, henge i sammen

kommunisere

meddele, delegere, videresendt

overføre

comunicarsi

motta nattverden

motta nattverden

concedere

medgi, gå med på

concentrare

konsentrere, konsentrere seg

concepire

tenke ut, planere

gjøre seg opp en mening om, komme på

bli gravid, bli med barn

concernere

angå, røre, berøre

conciare

garve

conciliare

bilegge, forsone

concimare

gjødsle, gjø, gjøre fruktbar

concionare

tale bombastisk

concludere

lykkes med å klare, avslutte, gjøre opp

avslutte

avgjøre, fastslå

fastslå, beseile, bekrefte

avslutte

avgjøre, gjøre opp, sluttføre

concludersi

slutte, avslutte, sluttføre, konkludere

concordare

istemme, være overens, holde med om

overensstemme, passe sammen, korrespondere, matche

stemme overens, være overens med, overensstemme, passe sammen

concorrere

tevle, delta

concretare

forkroppsliggjøre, konkretisere

condannare

nedvurdere, fordømme, gi en skrape, kritisere

forkaste, utdømme

dømme, felle, erklære skyldig

dømme, forutbestemme

kritisere, klandre, fordømme, klandre, bebreide

condensare

korte ned, forkorte, kondensere, sammendra

kondensere

condensarsi

kondensere

condire

krydre

condiscendere

nedlate seg, verdiges, ydmyke seg

condividere

dele

condizionare

påvirke

condonare

unskylde, tilgi

unskylde, tilgi, tilgi

condurre

kjøre

foregående, befordre, transportere

styre, lede, veilede

bedrive

lede, foregående

confederare

forene til et forbund

conferire

konferere, overlegge

tildele, belønne med

forlene

tildømme, tilerkjenne

skjenke, gi, tildele, donere

confermare

støtte, understøtte, bekrefte, bestyrke, innestå for, bevise

rettferdiggjøre

confessare

erkjenne, medgi, bekjenne

bekjenne, erkjenne

skrifte

erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne

conficcare

drive inn, tvinge inn, slå inn

stikke

stampe fast, stampe ned

slå ned, drive ned

sette

confidarsi

hengi

confinare

grense til, adjungere, ligge inntil

sperre inne, stappe inn

confiscare

konfiskere, beslaglegge

beslaglegge, konfiskere

confondere

gjøre svarløs

forvirre

forvirre

gjøre sjenert, gjøre forlegen

forvirre, forville, forvirre, gjøre trådløs

conformarsi

akkomodere, anpasse seg, omstille seg, tilpasse seg

korrespondere, være i overensstemmelse

confortare

få til å samle seg

trøste, oppmuntre, berolige

confrontare

jamføre

kollasjonere, jamføre

confutare

vederlegg, motbevise, kullkaste

congedarsi

dimme, bli avskjediget

congelare

fryse, fiksere

snarfryse

congiungersi

møtes, gå sammen

congiurare

konspirere, sammensverge seg, intrigere

congregare

samles, skokke seg sammen, komme sammen

coniugare

konjugere

connettere

koble

connotare

innebære

conoscere

gjøre noens bekjentskap, lære å kjenne noen

innse, kjenne til

kjenne

conquistare

ta med storm

erobre, innta noe, innta

consacrare

velsigne, signe, hellige, vie, innvie, gjøre hellig

vie, innvie, hellige

consegnare

overlate, overrekke

overlate, overlate

dele ut, bære ut

overlate, angi

konisignere

levere inn

overlate, levere

conseguire

forverve, skaffe seg, oppnå,

consentire

samtykke, bifalle, godkjenne

tillate, medgi

samtykke, gå med på

conservare

legge til side, spare

konservere

beholde, ha i behold

redde

konservere, bevare

bevare, beholde

konservere

spare, legge til side

spare på, spare, anvende med måte

considerare

se på, undersøke

fundere på, overveie, ta til etterretning

overlegge, rådslå

overveie, tenke på noe

regne med, ta med i betraktning

regne blant

tenke på noe, overveie, betrakte, reflektere over, betenke

anse, betrakte som

beakte, ta hensyn til, ta i betraktning

considerarsi

kalle seg

consigliare

råde, gi råd

råde, tilrå, rekommandere

consolare

trøste, oppmuntre, berolige

consolarsi

komme over det, smelte

consolidare

støtte, bekrefte, styrke

konsolidere, befeste, stive, forsterke

constatare

fastsette, konstatere

consultare

rådføre

konsultere, rådføre, rådføre med

consumare

konsummere, forbruke

forbruke

anvende

forbruke, gjøre slutt på, slite ut, nytte ut, slite ned

konsummere, forbruke, sløse bort penger, forbruke, kaste bort, ødsle bort

slite ut

tømme, forbruke, gjøre slutt på, konsummere

consumarsi

slites ut

contagiare

infisere med

contaminare

forurense, smusse ned, forpeste, forderve

flekke, besudle

kontaminere

contare

regne sammen

regne, regnes, ha betydelse

regne, regne opp, beregne, gjøre en beregning

contattare

kontakte

contemplare

betrakte

fundere over, begrunne

tenke på noe, overveie, betrakte, reflektere over, betenke

contendersi

tevle om

contenere

inneholde

holde nede

rømme, ha plass for

beherske seg, holde tilbake, undertrykke, holde inne

holde fram, holde

innfatte, omfatte, innbefatte

contestare

bestride, motsette seg, motarbeide

ispørresette, bestride, betvile

continuare

presse på, fortsette

fortsette

fortsette

fortsette, gå på, gå videre, fullføre

fortsette

fortsette med, fullføre

framskride

contorcere

forvri

contorcersi

vri seg

contrabbandare

smugle

contraccambiare

gjengjelde, gjengjelde

gjøre noe i gjengjeld

contraddire

bestride, fornekte

motsette seg, motarbeide

contraffare

forfalske

contrapporre

stille mot, jamføre, stille som motsats

spille ut mot hverandre

contrariare

misbehage, gjøre misfornøyd

contrarre

pådra seg,

påføre seg selv

avtale, avslutte en kontrakt

bli smittet av

beskjære, skjære ned, minske

contrarsi

trekke seg sammen, rykke, rykke til

krympe

contrassegnare

framheve

contrastare

kontrastere, skape kontrast til, stikke av

bekjempe, kjempe mot

motarbeide, motsette seg

contribuire

bidra

lede til, fremme, bidra til

gi, skjenke, donere

controbilanciare

oppveie

kompensere, oppveie, utjevne

controfirmare

kontrasignere

controllare

inspisere

granske, kontrollere, prøve

kontrollere

kontrollere

kontrollere, kikke opp noe, verifisere

prøve ut, sette på prøve

ta rede på, kikke opp noe, kontrollere

kontrollere, dirigere

beherske, tøyle

styre, kontrollere

controllarsi

beherske seg, kontrollere seg

convalidare

støtte, understøtte, bekrefte, bestyrke, innestå for

befeste

gjøre rettsgyldig, legalisere, erklære gyldig, bekrefte

convenire

istemme, være overens, holde med om

komme på andre tanker

passe, anstå, høve seg, tilkomme

convergere

konvergere

conversare

prate, snakke

konversere, samtales

convertire

omvandle, forvaltningsfirma

regne om

omrekne

omrekne

omvende

convincere

overbevise, overbevise

omvende, forandre

overbevise, overbevise, inntale

convitare

invitere, invitere

convivere

bo sammen, bo sammen, sambo

bo sammen, bo sammen

sambo, leve sammen

convocare

innkalle, sammenkalle, kalle sammen

kalle, tilkalle

cooperare

samarbeide, samvirke, medarbeide

cooptare

velge inn

coordinare

koordinere

copiare

reprodusere, kopiere

skrive av

skrive av

skrive av

imitere, herme

coprire

dekke, bedekke

beskytte

skjult, skygge for, fordunkle

hemmeligholde, fortie, tyste ned

dekke

forsikre, dekke

coprirsi

kle på seg skikkelig, pelse på seg

coricarsi

legge seg

coronare

avslutte, avrunde

correggere

korrigere, rette, rette opp, beriktige

emendere, korrigere

redde

correlare

korrelere

correre

skipp

gå rundt, sirkulær

renne, flyte

rase, styrte i vei, skynde seg, sprekke, løpe

løpe

corrispondere

overensstemme, passe sammen, korrespondere, matche

stemme overens, være overens med, overensstemme, passe sammen

korrespondere, være i overensstemmelse

korrespondere, brevveksle, skrive brev

corroborare

stive, styrke

corrodere

skave av, slite ned, nytte ut

korrodere, tære

corrompere

forderve, forlede

bestikke, bestikke, korrumpere

corrugarsi

bli rynkete, rynke seg

corteggiare

oppvarte

cortocircuitare

kortslutte

coscrivere

innkalle

cospirare

konspirere, sammensverge seg

konspirere, sammensverge seg, intrigere

costare

koste

koste

costernare

forferde, forskrekke, sjokkere

costipare

volde forstopping

costituire

sette sammen en jury

utgjøre

merke noe, sette spor hos

bli til, grunne

utgjøre, bli til, forme, sammensette

costituirsi

anmelde seg

costringere

binde, forplikte, tvinge, drive, presse, betvinge, framtvinge

costruire

bygge, flette

bygge opp, bebygge

konstruere, bygge

tilvirke, produsere, sette sammen, sammensette

cotonare

tupere

covare

ruge, ruge på

klekke

ruge

bære på

cozzare

slå

ramme

være uforenlig, råke i konflikt, være uenig, stå i strid

creare

skape

gjøre utkast til

forårsake, årsake, volde, framkalle, frambringe

credere

regne med, anta, formode

tro, anta, formode, bedømme, anse, finne

tro

akseptere, anta, tro

cremare

kremere, brenne

crepitare

knitre, sprake

smatre

spytte

knitre

knitre, sprake

frese

crescere

vokse

vokse, utvides

vokse opp, vokse

oppfostre, utdanne

cristallizzare

krystallisere

cristallizzarsi

forstokkes, forherdes

criticare

kritisere

gi en skrape, kritisere

anmelde på, hakke på

crocifiggere

korsfeste

crollare

rase, falle plutselig

kollapse, falle sammen

rase, synke kraftig

bryte sammen

gå konkurs, gjøre bankerott

bryte sammen

styrte inn, rase, falle inn

cromare

krom, forkromme

crucciarsi

gruble, ruge på

cucinare

koke

lage mat

cucire

sy

hefte

cullare

vugge

la ri på kneet, vugge

culminare

kulminere, nå ett høydepunkt

cuocere

koke, kokes

curare

skjøtte, pleie noen

sitte barnevakt

bote, lege, kurere

ta hånd om

se etter, skjøtte om

skjøtte om, ta hånd om, sørge for, bry seg om, bekymre seg for

se etter, skjøtte, ta hånd om

behandle

curiosare

snoke rundt, snoke, rote

se seg om

curvare

svingkrok, bøye av, krøke, gjøre en sving

curvarsi

bøye seg ned

som henger ned, henge ned

custodire

vokte, vokte noen


I want to read more about

dutch verbs

english verbs

french verbs

german verbs

italian verbs

norwegian verbs

portuguese verbs

spanish verbs

swedish verbs