Italian verbs in Easytrans


Italian verbs with Norwegian translation.

dannare

fordømme

danneggiare

forminske, sette ned

forringe

forringe, skade

skade

stumpe

skade, tilføre skade

dare

gi

overlate

forårsake

avstå fra

avstå fra, unnvære

gi, skjenke

bringe, gi

la være, gi

publisere, offentliggjøre

gi

gi

forsørge, furnere

bære

anta

rekke, gi

gi, skjenke, donere

datare

datering

debilitare

forminske, utmatte, få slappere helse, gjøre kraftløs

debuttare

debutere, gjøre debut, gjøre sin første opptreden

decadere

forfalle

decantare

dekantere

decapitare

halshogge, giljotinere

decedere

avdø, omkomme,

decelerare

saktne ned, bremse, minske hastigheten

decentralizzare

desentralisere

decentrare

desentralisere

decidere

avtale, komme overens om

bestemme, beslutte

decidersi

bestemme, beslutte

beslutte, bestemme seg

decifrare

tyde, lese

dechiffrere, tolke, tyde

løse, klare

decimare

desimere

declamare

tale høyt, holde tale, deklamere, tale bombastisk

declinare

avslå, avslå

slakk vinkel

lutt, slakk vinkel

decodificare

dechiffrere, tolke, tyde

decollare

starte, løfte

decolorare

farge blond, bleke

decomporre

sunddele, løse opp

sammenfalle, råtne, vitre, skjemmes

decomprimere

dekomprimere

decontaminare

avgasse, sanere

decorare

pynte, kante, dekorere

dekorere

forskjønne, pryde, smykke ut, dekorere, utsmykke, piffe opp, opp-pynte, pynte

decrescere

reduseres, forminskes, minskes

decretare

forordne

dedicare

legge ned, reservere, avsette

vie, innvie, hellige

dedicarsi

egne seg

dedurre

slutte seg til, dra slutning

dra av, trekke fra, regne fra

defecare

rene, raffinere

ha åpning

deferire

anmelde

defezionare

falle fra

falle fra, hoppe av

defilarsi

gi seg i vei, stikke, dunste [informal]

definire

begrense, avgrense

betegne, stemple

avgjøre, gjøre opp, sluttføre

definere, bestemme

karakterisere, beskrive, skildre

definere, bestemme

deflazionare

forårsake deflasjon

deflettere

bøye av, avlede, vike til siden

defogliare

avløve

defoliare

avløve

deformare

forvrenge

deformere, vanstelle

forvri, deformere, forvrenge

deformarsi

forvri

defraudare

bedrag, lure

degenerare

degenerere, utarte

degnarsi

nedlate seg, verdiges, ydmyke seg

degradare

slakk vinkel

forderve, fornærme

vulgarisere, forgrove, forringe

degradere, nedvurdere, nedklasse

degradere, fornærme

deificare

avgude

delegare

delegere, utse

delegere, overlate

bemyndige, befullmektige, autorisere

delimitare

begrense, avgrense

stake ut, merke ut

stake ut, merke ut

avgrense, begrense

delineare

skildre, beskrive

delirare

rase, rave i vei

deliziare

glede, fryde

glede

roe

delucidare

belyse, klarlegge, forklare

deludere

gjøre skuffet

gjøre skuffet

kullkaste, tilintetgjøre

demarcare

stake ut

demilitarizzare

demilitarisere

demistificare

avmystifisere

democratizzare

demokratisere

demolire

sable ned, gjøre ned

demolere, rasere, rive ned, ødelegge

gå løs på, banke løs på, demolere

demonetizzare

inndra gammel mynt

demoralizzare

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

demoralisere, forderve, gjøre motløs, nedslå

denazionalizzare

denasjonalisere

denigrare

ærekrenke, baktale, nedsverte, tale ille om

denominare

benevne, kalle

utse, betegne

denotare

tyde på, vise noe, være tegn på

tyde på, vise noe

tyde på, være tegn på

dentellare

lage et hakk i, karve i

denudare

blotte, avdekke, avdekke

denunciare

rapportere, skvaldre på

overlate, angi

angi

rapportere, anmelde

deodorare

deodorisere

depennare

krysse over, overstryke, stryke

depilare

avhåre, ta bort hår fra, nappe, plukke

deplorare

gi en skrape, kritisere

beklage dypt, begråte, sørge, jamre seg

depolarizzare

depolarisere

deporre

legge ned, sette ned, legge ned bedrift

legge

legge, sette, legge ned, sette ned

avsette, detronisere, styrte fra tronen

deportare

deportere

forvise, deportere

depositare

oppbevare, magasinere

sette inn

depravare

forderve, forlede

deprecare

mislike, forkaste, ta avstand fra

depredare

plundre, hjemsøke, rane

depressurizzare

minske trykket i

deprezzare

forenkle, tale nedsettende om

depresiere, skrive ned, nedskrive

rakke ned på, nedvurdere, nedsette

deprimere

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

demoralisere, forderve, gjøre motløs, nedslå

deputare

ansatt som nestleder

delegere, utse

deragliare

spore av

deridere

håne

hånskratte

håne, flire av

flire av, gjøgle med, drive ap med, håne, skratte av

derivare

være resultatet, følge, være en følge

descrivere

framstille, skildre

beskrive, redegjøre for, fortelle, omtale

karakterisere, beskrive, skildre

desensibilizzare

gjøre stiv, gjøre ufølsom, desensibilisere

desiderare

attrå, ville, ønske, ønske seg

ønske, ville

designare

utse, betegne

utnevne, forordne, tilsette

destare

vekke

vekke, framkalle

egge, hisse opp, vekke, stimulere

destarsi

våkne, våkne opp

destinare

foreskrive, bestemme

avse, egne

utnevne, forordne, tilsette

destituire

avsette, avskjedige

avsette, detronisere, styrte fra tronen

desumere

slutte seg til, dra slutning

deteriorare

forringe, skade

forringes, forfalle, synke

determinare

fastsette, konstatere

fastsette

beregne

bestemme, avgjøre

forårsake, årsake, volde, framkalle, frambringe

definere, bestemme

beslutte, bestemme seg

detestare

avsky, hate, forakte, huse motvilje mot

forakte, avsky, forsmå

detonare

detonere, eksplodere

detronizzare

avsette, detronisere, styrte fra tronen

dettagliare

spesifisere

dettare

diktere, foreskrive

diktere

devastare

ødelegge, forherde, skikkelig ødeleggelse

deviare

kjøre en omvei, svingkrok

avvike

bøye av, avlede, vike til siden

avlede, omdirigere

diagnosticare

diagnostisere, stille diagnose

dibattere

fundere på, overveie

argumentere, diskutere, debattere

dibattersi

flyndre

stritte mot

dichiarare

bekrefte, bestyrke

oppgi, forklare

fortolle, angi

forsikre, bedyre, affirmere

forklare, deklarere

fastsette

forklare, tilkjennegi

forsikre, bestemt påstå, bedyre, hevde

dichiararsi

framstille seg selv som

difendere

forsvare, ta i forsvar, støtte

skjerme seg

sikre, beskytte

pledere, forsvare

forsvare, beskytte

forsvare, støtte, bakke opp

diffamare

baktale, spott

ærekrenke, baktale, nedsverte, tale ille om, miskredittere, spott, sverte ned, smusskaste, baksnakke, baksnakke, nedvurdere, skjelle i vei

hedne, spott, baktale

differenziare

differensiere, særskilte, adskille

skille

skille

differire

utsette, drøye med, forsinke, senerelegge, skyte opp, vente med, forhale

være ulik, skille seg, avvike

diffidare

mistro

diffondere

gjøre populær

utspre, utstrø, utbre

spre, utbre

diffondersi

gå rundt, sirkulær

sirkulær, gå rundt, spre seg

prate vidløftig

lykkes, ha fremgang

diffrangere

bøye, bryte

digerire

oppta

smelte

digitalizzare

digitalisere

digiunare

faste

digrignare

skjære

diguazzare

plaske, slaps, skvette

dilagare

herske

dilatarsi

vie seg, utvide seg

dilettare

glede, fryde

sjarmere, dåre

dilettarsi

kniple med, mikse med

diluire

spe, fortynne

fortynne

dilungarsi

prate vidløftig

diluviare

stupregne, øse ned, øse ned, øsregne

dimagrire

slanke seg, magre, gå ned i vekt, bli smalere

dimenare

vigle med

vifte

dimenarsi

stritte mot

kaste rundt, vri og vende seg

vigle

skru seg, slynge seg

dimenticare

glemme

glemme, glemme bort

legge bort, gjøre kvitt

dimenticarsi

glemme

dimettere

skrive ut

avskjedige, avsette

dimettersi

avgå, avtre

trekke seg tilbake

dimezzare

minske til det halve

diminuire

gjøre mindre

få ned, senke, redusere

gradvis minske, avta

innskrenke, begrense, skjære tilbake på, skjære ned

forringe, minske

saktne, minske

synke, gå ned

forminske, forminske, redusere

senke, dempe

minske, avta

minskes, avta, forminskes, minske, forsvinne, bortfalle, synke

forminske, gjøre svakere

forkorte, beskjære, minske, skjære ned

reduseres, forminskes, minskes

dimorare

bo, være bosatt

dimostrare

demonstrativ, vise

vise

demonstrativ

bevise, demonstrativ

dimostrarsi

vise seg å være

vise seg å være

dipingere

male

framstille, skildre

male, skildre

male

karakterisere, beskrive, skildre

diplomarsi

avlegge examen, ta eksamen

diradare

kvitte

diradarsi

bli tynnere

dire

si

si, vise

si til

si

fortelle, fortelle

framsi

dirigere

regissere

måle, sikte noe, rette

kontrollere, dirigere, styre, lede, veilede, drive, administrere, forvalte, skjøtte

dirigere

anføre, lede

dirigersi

, bane seg vei

dirottare

kapre, kapre fly

disalberare

avmaste

disapprovare

lekse opp, bannlyse, skjelle ut

kritisere, klandre, fordømme, klandre, bebreide

fordømme, skarpt kritisere

mislike, forkaste, ta avstand fra

mislike, forkaste

disarcionare

kaste av, kaste ut av salen

disarmare

avvæpne

disboscare

kutte ned skogen

discendere

fare utfor

gå ned, stige ned, komme ned

discernere

utskille, skille, oppdage, merke noe, var for

discolpare

frita, frikjenne, renvaske

disconoscere

frasi seg

ikke ville vedkjenne seg, nekte å innse

frasi seg, ikke ville vedkjenne seg

discordare

ikke stemme overens

skille seg i mening, avvike, ha en annen mening

discorrere

konversere, samtales

discriminare

gjøre forskjell, diskriminere

gjøre forskjell på, bhandle ulikt

discutere

ispørresette, betvile

gnyfle, kjekle, trette, tviste, småkrangle

diskutere, resonnere, debattere

argumentere, diskutere, debattere

disdegnare

forakte, avsky, forsmå

disdire

innstille, avlyse

disegnare

tegne, tegne

planere, anlegge

formgi, designe

gjøre utkast til

diserbare

rense

diseredare

gjøre arvløs

disertare

falle fra, desertere

la være igjen, overgi

falle fra, svike

disfare

knytte opp, løse opp

få opp, åpne

sprette opp

pakke opp

disgiungere

adskille

disgregarsi

sammenfalle, vitre, sunddeles

disidratare

tørke, gjøre tørr

dehydrere

disilludere

desillusjonere, desillusjonere

åpne øynene, ta vekk en illusjon

disimparare

glemme, glemme bort

legge bort, gjøre kvitt

disincantare

desillusjonere, desillusjonere

disincrostare

avskrape, ta bort belegg

disinfettare

desinfisere

disingannare

desillusjonere, desillusjonere

åpne øynene, ta vekk en illusjon

disinnescare

desarmere

desarmere

disintegrarsi

sammenfalle, vitre, sunddeles

sammenfalle

disobbedire

ikke lyde, være ulydig

disonorare

skamme seg over, bringe i vanry

degradere, fornærme

vanære, vanhedre

disonorarsi

vanhedre seg, dra vanære over seg, skjemme seg ut

disordinare

stille i uorden, surre til noe

desorganisere, oppløse, stille til forvirring, bringe i uorden

disorganizzare

desorganisere, oppløse, stille til forvirring, bringe i uorden

disorientare

desorientere

forvirre

forvirre, sette et problem i hodet på noen

disossare

utbeine

disossidare

deoksidere, befri fra syre

dispensare

frita, frita

frita, befri

fordele, utdele, distribuere

disperare

fortvile, mistrøstelig

disperdere

spre, fordrive

spre

spre, spre

disperdersi

spre seg

dispiacere

ha noe imot

angre, beklage

disporre

anordne, stille opp

planere, anlegge

ordne, anordne, arrangere, inndele, organisere, stille i system

ordne, arrangere, sette ut

disprezzare

forakte, avsky, forsmå

disputare

småkrangle, tviste, bråke

gnyfle, kjekle, trette, tviste, småkrangle

disputarsi

tevle om

dissalare

avsalte

dissanguarsi

forblø, forblø

dissecare

dissekere

disseccare

tørke, gjøre tørr

dissellare

sadle av

disseminare

utspre, utstrø, utbre

dissentire

være av ulik mening, være uenig, ikke komme overens, skille seg i mening, avvike, ha en annen mening

disserrare

åpne opp

dissertare

orere, utbre seg

dissimulare

hemmeligholde, fortie, tyste ned

hykle, forstille seg, late som, spille, simulere

maskere, skjult

dissipare

konsummere, forbruke, sløse bort penger, forbruke, kaste bort, ødsle bort, gjøre av med, gjøre slutt på

spre, spre

dissociare

skille, separere

dissociarsi

sunddeles

dissotterrare

grave opp

grave opp, grave fram, ta opp fra graven

utgrave, grave ut, framgrave, grave fram

dissuadere

forvirre, gjøre forvirret

avråde, forsøke å hindre, overtale til å la være

distanziare

spre ut

plassere med mellomrom, plassere med avstand mellom

distansere, løpe fra

distansere, springe om

distendere

sperre ut

strekke ut

forlenge, dra ut, utstrekke

distendersi

strekke på seg

distillare

destillere

distinguere

differensiere, særskilte, adskille

få syn på, sikte noe

skille

karakterisere, kjennetegn, utmerke

distinguersi

framtre, avtegne seg

utmerke seg

distogliere

forvirre, gjøre forvirret

avråde, forsøke å hindre, overtale til å la være

distrahere, avlede

distorcere

forvanske

framstille uriktig, forvrenge, forvanske

forvri, deformere, forvrenge

distrarre

distrahere, avlede

distrarsi

underholde seg, ha det morsomt

distribuire

utdele

tildele, anvise, fordele, anslå

overlate, levere

fordele, utdele, distribuere

districare

løsgjøre, befri, gjøre fri

greie ut, løse opp, trevle opp

distruggere

utrydde, utslette

tilintetgjøre, ødelegge, forintetgjøre, demolere

tilintetgjøre, utslette

demolere, rasere, rive ned, ødelegge

utrydde, utrote

ødelegge, forderve

disturbare

komme ubeleilig

forstyrre, hindre

volde besvær, være besværet med

forstyrre

disturbarsi

gjøre seg møye, besvære seg

disubbidire

ikke lyde, være ulydig

disumanizzare

avhumanisere

divagare

prate i vei om

avvike, komme vekk fra emnet

divenire

bli, bli, utvikles til

diventare

bli

bli, bli, utvikles til

divergere

avvike, skille seg, divergere

diversificare

diversifisere, skape variasjon i

variere, differensiere, diversifisere

divertire

roe, underholde

roe

underholde, roe, fornøye

divertirsi

underholde seg, ha det morsomt

dividere

dele

skille

dele

dele opp, dele, sortere, sortere ut

splintre

polarisere

dividere

kløyve

fordele, oppdele

dividersi

dele seg

skilles, separere

divinizzare

avgude

divorare

sluke

sluke, slenge i seg drikke

divulgare

popularisere

avsløre, åpenbare, rydde, yppe, popularisere, spre

forkynne, spre

documentare

dokumentere

dolere

verke, gjøre vondt

domandare

spørsmål

spørsmål, spørre om

domandarsi

undre, spørre seg

spørre seg, undre, tvile

domesticare

temme, domestisere

domiciliarsi

være bosatt

dominare

dominere

se utover

dominere, forherske

beherske, tøyle

underkue, beseire

dominarsi

beherske seg, kontrollere seg

donare

gi, skjenke

gi

passe

gi, skjenke, donere

dondolare

dingle

svingkrok, pendle

doppiare

dubbe

dorare

forgylle

forgylle

bryne

dormire

sove

dosare

dosere, dele opp i doser

dotare

utruste, ekvipere

dovere

skulle

, være tvungen til, bør, burde, behøve

være syldig

ha å takke for

dragare

bunnskrape, mudre

drammatizzare

overdrive, forstørre, dramatisere

dramatisere

drappeggiare

drapere

drenare

drenere

dubitare

spørre seg, undre, tvile

tvile på, tvile

durare

være, forbli

fortsette, ta

holde, stå seg


I want to read more about

dutch verbs

english verbs

french verbs

german verbs

italian verbs

norwegian verbs

portuguese verbs

spanish verbs

swedish verbs