Norwegian-Dutch translation of akkumulert

Translation of the word akkumulert from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

akkumulert in Dutch

akkumulert
samletadjective geaccumuleerd, opgehoopt, opgestapeld, verzameld, vergaard
Similar words

 
 

More examples
1.Sammenlignet med Forsvarskommisjonen av 1974s økonomiske planforutsetninger er akkumulert budsjettmessig avvik fra reell budsjettutvikling i perioden 197982 i størrelsesorden 2200 mill.
2.Det har et betydelig akkumulert underskudd, og det må snarest - og ikke under et tariffoppgjør - besluttes hvordan det skal avvikles.
3.EF har i alle år akkumulert problemene i landbrukspolitikken, i stedet for å løse dem, sier Froschmaier.
4.Vi har de siste årene ikke vært flinke nok til å lytte til de signaler som har vært sendt, hvilket gjør at vi nå har et akkumulert underskudd på rundt 770 millioner kroner i Oslo kommune.
5.Behandlingskøene er gjerne tettest der teknologien nylig har gjort sin innmarsj bl.a. på grunn av akkumulert behov parret med mangel på utstyr og folk som behersker de nye teknikker, sa Heløe.
6.Det er et faktum, som selv ikke en oppglødd 1. maitaler kan snakke seg bort fra, at da den nåværende ledelse overtok, så overtok vi samtidig et betydelig akkumulert underskudd på kommuneregnskapet.
7.Det var bred enighet om at årsmeldingen for Osloskolen viste stort mangfold og aktivitet til tross for den økonomiske situasjonen med et antatt stipulert akkumulert underskudd i kommuneregnskapet på ca. 1200 millioner kroner ved årsskiftet 1984 / 85.
8.Efterslepet er akkumulert siden 1962, men har skutt større og større fart fra 1975.
9.Enten kan man pøse flere milliarder inn i det norske forsvar for å kompensere for et efterslep som har akkumulert seg gjennom de siste år, eller man kan håpe på enighet mellom supermaktene om å begrense opprustningen.
10.Forutsatt at 100 millioner kroner av tidligere års budsjettunderskudd nedbetales, vil Oslo kommune ved årsskiftet ha et akkumulert driftsunderskudd på minst 1170 millioner kroner.
11.Han regner imidlertid med at denne situasjonen kan endre seg, og viser til at bankene har en akkumulert overskridelse av utlånsrammene på 7,32 milliarder hittil iår.
12.Hortenavisen hadde i 1982 et akkumulert underskudd på vel fire millioner kroner.
13.I 1982 hadde selskapet et akkumulert underskudd på fire millioner kroner, som rett nok ble redusert til 2,8 millioner kroner ifjor.
14.I tillegg kommer så 1983regnskapet, med akkumulert underbalanse og ca. 23,7 millioner kroner.
15.Leieboeren vil altså i løpet av en 30års periode ha betalt netto ca. 340 000 kroner mer for å bo, uten å ha akkumulert noen verdi i eiendommen.
16.Likevel vil hovedstaden ved årsskiftet antagelig få et akkumulert driftsunderskudd på 1,1 milliard kroner.
17.Med andre ord har vi et akkumulert behov, sier Heløe.
18.Men et brukbart overskudd blir det av et forventet salg på henimot en milliard kroner, selv om man har et akkumulert underskudd på 36 millioner kroner fra det halve året den nuværende enhet drev Tofte ifjor ; man har avskrivningsmuligheter m.v., kort og godt fullt lovlige manøvreringsmuligheter.
19.Når Oslo allerede trekker med en akkumulert gjeld på 700 millioner kroner og ingenting tyder på at denne gjeld vil bli redusert iår - hvordan kan da Grunnlinjens overflødige milliardrulling få gjennomslag hos ansvarlige politikere ?
20.Oslo kan ved årsskiftet sitte med et akkumulert budsjettunderskudd på 1000 millioner kroner og det tas sikte på å nedbetale underskuddet over en treårsperiode.
21.Selskapet har et akkumulert underskudd på 4,8 milliarder kroner efter flere års omfattende lete og utbyggingsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.
22.Sentrene drives enkelt og nøkternt, hevder de som har vært på besøk i SydFrankrike, og insinuasjoner om svært god økonomi og akkumulert kapital virker som svært urimelige påstander, som da også" Patriarken"s grunnlegger, Lucien Engelmajer, kategorisk tilbakeviser.Foreningen" Le Patriarche" har annonsert at de kommer til å trekke inn den franske Menneskerettighetsliga for å få kommentarene om foreningen fra det franske helsedepartement erklært uriktig.
23.Uten svikt i tomtesalgsinntektene er det regnet med at Oslo kommune ved årsskiftet vil ha et akkumulert budsjettunderskudd på ca. 1000 millioner kroner.
24.Ved utgangen av 1978 var det et akkumulert underskudd på 1 439 000 kroner.
25.Å skrike på" brød og arbeide" under røde bannere med fjeset struttende av akkumulert påskesol, hører ingen sted hjemme !
26.Bedriften har et akkumulert underskudd på en million kroner og 20 ansatte.
27.Den siste tiden har vist at selskapet har en akkumulert gjeld av ubetalt moms og skatt på mellom en halv og en million kroner.
28.Derimot kan det tenkes at noe av tapet kan dekkes av de avsetninger på 105 millioner kroner som nå er akkumulert i banken.
29.Efter det Aftenposten får opplyst, varierer anslagene mellom 200 og 400 millioner kroner, som vil gi et akkumulert regnskapsunderskudd rundt en milliard kroner.
30.Efter fire tunge år med et akkumulert underskudd på 24 millioner kroner, kom selskapet ut av første halvår iår med et overskudd på 9,2 millioner kroner av en omsetning på 425 millioner kroner.
Your last searches