Norwegian-Dutch translation of anvende

Translation of the word anvende from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anvende in Dutch

anvende
styrkeverb opgebruiken, verbruiken, uitputten
  innflytendeverb gebruiken, bezigen [literature], aanwenden
  skikkethetverb uitoefenen, aanwenden
  pengerverb spenderen, uitgeven, besteden
  utøveverb uitoefenen, toepassen, aanwenden, gebruiken
  tillempeverb toepassen, gebruiken, benutten, bezigen [literature]
  brukeverb gebruiken, aanwenden
Synonyms for anvende
Derived terms of anvende
More examples
1.De sosialistiske land har gått imot og går imot å anvende internasjonale økonomiske forbindelser for politiske mål.
2.Det gjelder å anvende behandlingsapparatet på den mest effektive måte.
3.For den daghjemsansatte som virkelig forsøker å anvende sine evner og kunnskaper til å gå ned under overflaten, yde en viss åndelig omsorg, tårner vanskelighetene seg opp.
4.Formannskapet besluttet å anvende kr. 120 000 fra Skipsreder Engelhardt Egers Fond til sluttføring av parkeringsplassen ved Halvdan Svartes gate med omgivelser.
5.Hvis vi blir angrepet idag, har jeg ingen annen mulighet enn å anmode politikerne om å få anvende kjernefysiske våpen.
6.Idrettshøgskolen får anvende 575 000 kroner til kjøp av vitenskapelig utstyr.
7.Istedet for å bruke penger på å spare skatt som gjennom kommandittselskapsformen, burde vi helle anvende nasjonens egne midler til å finansieres internasjonale prosjekter.
8.Man skal være svært så forsiktig med å anvende ordet fascisme i det hele tatt.
9.Om man vil anvende strengt vitenskapelige regler for undersøkelser av nytteeffekten, kan man ikke si at det er bevist at hormonpreparater har noen positiv innvirkning på idrettsprestasjoner, hevder dosent Ingemar Bjørkhem.
10.Vi har det nødvendige utstyr til å anvende datateknikken i avisen og gleder oss til å ta den i bruk.
11.Anne Louise Gjesdal Christensen var en forsker som positivt gikk inn for å anvende sin forskning til beste for mennesker.
12.Anvende makt for å beskytte sitt territorium og de personer som der hadde søkt asyl - hvilket igjen kunne utløse en konflikt i stor målestokk, ensbetydende med å godta provokasjonen og samtidig skape en krigstilstand mellom de to land, nettopp hva Mexico hele tiden har forsøkt å unngå i MellomAmerika - eller forflytte flyktningene til det indre av landet.
13.Arvtageren blir lært opp til å utføre ritualene og anvende de magiske hjelpemidler på den rette måten.
14.At argentinerne ikke får sende inn mer enn tre marinefartøyer av gangen (ingen landgangsfartøyer) må sees på bakgrunn av at de to land forplikter seg til ikke å anvende våpen mot den annen part.
15.Austad og promilleballongens avløser har jeg full oversikt over, men jeg får helt kolafoppen over hurtigplateselgeren og denne billedhuggerinnen, medgir Sissi, som har funnet tiden inne til å anvende sitt organisasjonstalent.
16.Bare ved å stille spørsmål, flere spørsmål, ofte, kan vi anvende vår intellektuelle og emosjonelle nysgjerrighet på vår litterære arv og samtidsdiktningen, mener Jan Erik Vold.
17.Barlag & kone er ikke båtbyggere av profesjon, men de behersker fagområdene snekring og sveising og en rekke andre nødvendige fingerferdigheter, og som uortodokse udi håndverket har de ingen betenkeligheter ved å anvende moderne metoder og materialer.
18.Bortsett fra at Salhussaken gjaldt oppkrevning av" bompenger" på ferge, kan man derfor anvende samme karakteristikk i Salhussaken (for å være helt korrekt, bør man kanskje heller si" sjørøveri").
19.Brikt Jensen understreker at med denne bakgrunn er det umulig å anvende kulturbudsjettet som salderingspost i kommunebudsjettet uten at man utarmer lokale kultursentra.
20.Datamaskinen er et verktøy som de ansatte må lære å anvende innenfor sine begrensninger - det er heldigvis fremdeles slik at vurderinger må foretas av dertil tilsatt personell.
21.De" karakterbøker" - vurderingsbøker - forlagene har utarbeidet, er vanskelig å anvende, da skriftlige vurderinger av elever lett kan bli så" private" eller konfidensielle at de ikke bør føres i et" offentlig" dokument.
22.De direkte selskaper kan anvende det pressede reassuransemarked til å bli avlastet for mesteparten av den risiko de har påtatt seg i førstehånd, og det for en billig penge.
23.Den 76 år gamle maler og enkemann Louis Ducreux, for å anvende skuespillerens rette navn, venter en høysommerdag i 1912 det vanlige søndagsbesøket på landstedet av barn og barnebarn.
24.Den økede vektlegging på folkestyret skal få gjennomslag lokalt, og Venstre vil også anvende folkeavstemninger på lokalt og nasjonalt plan for å løse konflikter.
25.Der pågår drøftelser om hvorvidt man skal anvende små radiosendere som kan opereres inn i kroppen på fangene.
26.Derfor burde man høyst anvende en realrente på 34 pst. ved beregning av festeavgiften under forutsetning av at beregningsgrunnlaget tar utgangspunkt i markedsverdien av tomten.
27.Derimot hadde vi vanskeligheter med å få greie på detaljplanene, hvilke metoder og hvor store styrker de ville anvende.
28.Dessuten vet ikke personalet hvordan man skal anvende det.
29.Dessuten vil vi forsøke å forklare hva et program egentlig er - ikke minst ved å anvende et rollespill hvor deltagerne er aktører.
30.Det beste virkemiddel Stortinget har til å rette opp noe av ubalansen de norske selskapene imellom, under forutsetning av at man ikke ønsker å overføre andeler fra Statoil til Hydro og Saga, ligger i å fatte et generelt vedtak om ikke å anvende glideskalabestemmelsene mot Hydro og Saga.
Similar words

 
 

anvende as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) anvendeanvendendeanvendt
Indikative
1. Present
jeganvender
duanvender
hananvender
vianvender
dereanvender
deanvender
8. Perfect
jeghar anvendt
duhar anvendt
hanhar anvendt
vihar anvendt
derehar anvendt
dehar anvendt
2. Imperfect
jeganvendte
duanvendte
hananvendte
vianvendte
dereanvendte
deanvendte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde anvendt
duhadde anvendt
hanhadde anvendt
vihadde anvendt
derehadde anvendt
dehadde anvendt
4a. Future
jegvil/skal anvende
duvil/skal anvende
hanvil/skal anvende
vivil/skal anvende
derevil/skal anvende
devil/skal anvende
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha anvendt
duvil/skal ha anvendt
hanvil/skal ha anvendt
vivil/skal ha anvendt
derevil/skal ha anvendt
devil/skal ha anvendt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle anvende
duville/skulle anvende
hanville/skulle anvende
viville/skulle anvende
dereville/skulle anvende
deville/skulle anvende
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha anvendt
duville/skulle ha anvendt
hanville/skulle ha anvendt
viville/skulle ha anvendt
dereville/skulle ha anvendt
deville/skulle ha anvendt
Imperative
Affirmative
duanvend
viLa oss anvende
dereanvend
Negative
duikke anvend! (anvend ikke)
dereikke anvend! (anvend ikke)
Your last searches