Norwegian-Dutch translation of avgrensing

Translation of the word avgrensing from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avgrensing in Dutch

avgrensing
generellnoun begrenzing [f], afbakening [f]
  grenselinjenoun demarcatie [f], grens [m/f], scheiding [f], afbakening [f], grensscheiding [f]
Synonyms for avgrensing
Similar words

 
 

More examples
1.For det første finnes ikke denne avgrensing i det mandat for utvalget som er referert i utredningen, og for det annet har utvalget - prisverdig klart - uttalt seg om situasjonen for barn i skolepliktig alder.
2.For meg er det uklart om denne alltid halvhjertede vilje til styring springer ut av respekten for fagets egenart eller av en bevisst avgrensing av mandatet - kanskje er det begge deler.
3.Park og idrettsvesenets modell illustrerer på en ypperlig måte at parkens karakter tilkjennegir at det vil være absurd med en arkitektonisk avgrensing mot vest.
4.Prinsippa i utgiftsskatten må føre til at det vert gjeve vilkårsett skattefritaking utan avgrensing anten skattytaren vert eigar av aksjar i verksemder der han arbeider eller i andre verksemder.
Your last searches