Norwegian-Dutch translation of avspeile

Translation of the word avspeile from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avspeile in Dutch

avspeile
oppførendeverb weerspiegelen, getuigen van, uitdrukken
Synonyms for avspeile
More examples
1.En av våre hovedoppgaver er å avspeile hva som skjer i distriktsNorge når det gjelder utdannelse, kultur og forskning.
2.Et TV 2 skal avspeile det mangfold som finnes i vårt land, sier Reiulf Steen, medlem av Ap.s medieutvalg.
3.Prisen på kraft til alminnelig forsyning bør neste år avspeile kostnaden ved å fremskaffe ny vannkraft.
4.Aaser mener Arbeiderpartiets holdning til aksjemarkedet er katastrofal, og venter at kursutviklingen på Oslo Børs i tiden frem mot stortingsvalget i 1985 vil avspeile de månedlige, politiske galluper.
5.Den sterke veksten vil ikke i samme grad avspeile seg i økende sysselsetting.
6.Det har vært fremsatt mange forslag om nye avstemningsregler for FN som vil legge større vekt på folketall og økonomisk tyngde såvel som på selvstendighet, slik at verdensorganisasjonen i øket grad vil avspeile virkelighetens verden.
7.Det kan også avspeile en fremtidsfrykt.
8.En stol på to ben står og vipper på et bord - og viser hvordan et ganske alminnelig møbel kan avspeile sjelstilstander.
9.Filmen kommer på sett og vis til å avspeile dette.
10.Hvordan man enn snur og vender på det, så vil et krav om lønnsnedslag avspeile graden av respekt man har for lærerne og den jobben de utfører.
11.Innsettelse av en ny bred regjering som skal avspeile alle politiske retninger, forhandlinger om en revisjon av forfatningen, omorganisering av de væpnede styrker og endelig utskriving av nyvalg.
12.Kirkemøtet og andre kirkelige organer skal avspeile" bredden" i det norske kirkebilde.
13.Kreditkassens Kunstforening, som har 2100 medlemmer og er Norges største bedriftskunstforening, satte i gang dette tiltaket som de håper på best mulig vil avspeile tendenser i norsk skulptur.
14.Man har forsøkt å la de fleste syn avspeile seg i programtilbudet ved ikke å ensrette helheten, slik man for eksempel gjør det i en politisk orientert riksavis.
15.Man regner med å få et moderne saltvannsakvarium som kan avspeile det undersjøiske liv i hele Indre Oslofjord.
16.Men Stortinget selv burde kanskje - efter vår og andres mening, og ikke minst av hensyn til sitt eget omdømme i opinionen - i noen større grad enn hittil avspeile den løpende samfunnsdebatt.
17.Mer tvilsom er utstillingen når det gjelder å avspeile formsprogenes dagsaktualitet.
18.Monumentet synes faktisk å kunne avspeile tre forskjellige kulturperioder !
19.Når markedsmekanismen fungerer bedre, vil de forskjellige bankers produkttilbud efterhvert avspeile markedets behov og krav, noe som kan gi publikum valgmulighet langt utover det standardtilbud bankene til idag tilbyr.
20.Overfor Aftenposten fremholder han at et TV 2 skal avspeile det mangfold som finnes i vårt land.
21.Redegjørelsen fikk en blandet mottagelse og dette vil også avspeile seg i dagens meningsytringer.
22.Regjeringens forslag vil derfor avspeile dette, får Aftenposten opplyst.
23.Reite opplyser at ved siden av å avspeile impulser fra ulike deler av landet som rører seg i hovedstaden, tar Radio OK sikte på et samarbeid med et 50talls nærkringkastinger rundt om i landet.
24.Sannheten er at Nicaragua er et kapitalistisk land, og den grunnlov vi skal lage, må avspeile det, sa Ariel Bravo Lorio, en av de to kommunistene.
25.Selv om man kan betvile skrivelsens ekthet, kan den allikevel avspeile noe som mange har holdt som sant.
26.Størrelsen på disse administrasjonene må selvsagt avspeile lokale forhold og arbeidsoppgavene.
27.Takstasjonens målinger antas å avspeile det generelle forurensningsnivå (det som ikke skyldes bileksos) i området.
28.Vår oppfatning av demokratiet gjør det til et naturlig krav at Stortingets sammensetning i så avgjørende spørsmål bør avspeile folkemeningen.
29.Avisen skal avspeile folkets røst", sier Sundar.
30.Aftenposten skal fortsatt føre an når det gjelder å avspeile folkets røst !
Similar words

 
 

avspeile as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avspeileavspeilendeavspeilt
Indikative
1. Present
jegavspeiler
duavspeiler
hanavspeiler
viavspeiler
dereavspeiler
deavspeiler
8. Perfect
jeghar avspeilt
duhar avspeilt
hanhar avspeilt
vihar avspeilt
derehar avspeilt
dehar avspeilt
2. Imperfect
jegavspeilte
duavspeilte
hanavspeilte
viavspeilte
dereavspeilte
deavspeilte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avspeilt
duhadde avspeilt
hanhadde avspeilt
vihadde avspeilt
derehadde avspeilt
dehadde avspeilt
4a. Future
jegvil/skal avspeile
duvil/skal avspeile
hanvil/skal avspeile
vivil/skal avspeile
derevil/skal avspeile
devil/skal avspeile
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avspeilt
duvil/skal ha avspeilt
hanvil/skal ha avspeilt
vivil/skal ha avspeilt
derevil/skal ha avspeilt
devil/skal ha avspeilt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avspeile
duville/skulle avspeile
hanville/skulle avspeile
viville/skulle avspeile
dereville/skulle avspeile
deville/skulle avspeile
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avspeilt
duville/skulle ha avspeilt
hanville/skulle ha avspeilt
viville/skulle ha avspeilt
dereville/skulle ha avspeilt
deville/skulle ha avspeilt
Imperative
Affirmative
duavspeil
viLa oss avspeile
dereavspeil
Negative
duikke avspeil! (avspeil ikke)
dereikke avspeil! (avspeil ikke)
Your last searches