Norwegian-Dutch translation of balanse

Translation of the word balanse from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

balanse in Dutch

balanse
bokføringnoun balans [m/f]
  motvektnoun tegenwicht [n], tegendruk [m], tegengewicht [n]
Synonyms for balanse
Derived terms of balanse
Similar words

 
 

More examples
1.Balanse" Seymour hevdet at det før Statoils vedtak var en utbredt oppfatning i markedet at det var rimelig bra balanse mellom tilbud og efterspørsel, bl. a. som følge av at OPEC - landenes samlede produksjon den siste måneden har ligget under det offisielle produksjonstaket på 17,5 millioner fat pr. dag.
2.Marit" sier at hun vitner overfor Eva Lundgren for å" bringe balanse" i bokens stoff.
3.Mener De at det er noenlunde balanse i atomvåpenstyrke mellom øst og vest, eller mener De øst eller vest er sterkest ?
4.Stabiliteten og roen på øya siden 1974 skyldes den nåværende militære balanse i området" argumenteres det.
5.Vi har en slik balanse idag.
6.Bankforeningen har prestert spaltemetere med bekymringer om manglende balanse på kredittmarkedet, uten med et ord å nevne virkningen av rentefradraget.
7.Billettinntektene går nedover, og med den fortsatte utvikling innen video og kabelfjernsyn, vil det neppe være mulig å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter, mente han.
8.Blant Arbeiderpartiets velgere er det omtrent balanse mellom de som er uenige i at det innføres kjøreavgift, og det er et knapt flertall for bompenger, noe som ikke akkurat samsvarer med partiets standpunkt i bystyret ved første gangs behandling.
9.De forbindelser vi bygget opp overfor SovjetUnionen, på basis av dialog og med sikte på å oppnå balanse og hvor Helsingforsavtalen er et viktig element, har forfalt.
10.Den gamle gjør et stort nummer av etnisk balanse.
11.Den militære balanse har klart endret seg i Iraks favør.
12.Det er, sa Sir Frederic, grunnleggende forskjeller på de to supermaktene, og et forsøk på å skape balanse i omtalen av dem, på den måten enkelte har ytret ønske om, kan ikke gjøres uten samtidig å tilsløre virkeligheten.
13.Det er Handelsdepartementets hensikt å arbeide både kortsiktig og langsiktig for å skape en bedre konkurransemessig balanse for småskipsnæringen.
14.Det er behov for større balanse i regnskapet mellom kjøp og salg mellom de to land.
15.Det er efter departementets vurdering ønskelig at obligasjonsmarkedet får en bredere plass i boligfinansieringen i årene fremover, sa Kristiansen, som mente at det nå er rimelig balanse mellom statsbankenes andel av boligfinansieringen og det øvrige kredittmarked.
16.Det er idag faretruende mangel på proporsjoner mellom USA og Europa når det gjelder våpenteknologi, og vi må sette alt inn på å skape bedre balanse.
17.Det er stadig langt viktigere for Rådet å passe på" høyre og venstre" og nynorskprosenten enn å drøfte det viktige spørsmålet om balanse mellom kvinner og menn, heter det i rapportens forord.
18.Det må være en balanse mellom ressurser og oppgaver.
19.Det sies i forordet i rapporten at rådet synes mer opptatt av balanse mellom høyre og venstre og i nynorskprosenten, enn hvordan kvinner blir tilgodesett i programmene ; det sies at rådet ikke er opptatt av rapportens problemstilling.
20.Det viktigste er å være mentalt innstilt på en ny tilværelse og ha balanse i økonomien.
21.Efter noen magre år der vi har vært nødt til å sette tæring efter næring for å gjenskape en bedre balanse i økonomien, gis det nå rom for å øke aktiviteten og forsterke innsatsen på de områder som partiets landsmøte mente måtte prioriteres i et regjeringssamarbeide hvor vi skulle delta, uttalte Jakobsen.
22.Er det slik at vi noen gang kan få en troverdig, konvensjonell avskrekking, også for flankene, hvor det ikke er noen regional balanse og hvor risikoen for en angriper vil være mindre, og selve krigen bli utkjempet eksempelvis i VestTyskland ? spør Grethe Værnø, og tilføyer at hun tror dette vil stå sentralt under symposiet.
23.Folketallet er i ferd med å stagnere, og boligbehovet er i tallmessig balanse.
24.For å få dette i balanse har vi skåret drastisk ned på endel utgifter som før har vært en selvfølge for kommunen.
25.Formålet er å styrke de innsattes fysiske kapasitet og mentale balanse, og gi dem et grunnlag for en aktiv og positiv utnyttelse av fritiden såvel under soning som efter løslatelsen, heter det i stortingsproposisjonen om statsbudsjettet for 1985.
26.Formålet er å utjevne økonomiske skjevheter som oppstår på grunn av den manglende balanse mellom bolig og arbeide i regionen.
27.God balanse i tilløpet, en skikkelig utgang fra hoppkanten da er mye allerede gjort), og selvfølgelig et ordentlig nedslag.
28.Hans beste egenskap er at han får motstanderne ut av balanse.
29.Hans utspill medførte et behov fra min side for å skape mer balanse i regnskapet, fastholder Synnes.
30.Her gjelder det å kunne stå godt på ski, ha balanse og svingteknikk.
Your last searches