Norwegian-Dutch translation of begrunne

Translation of the word begrunne from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

begrunne in Dutch

begrunne
sjelsevneverb overdenken
  mulighetverb overwegen, beschouwen
  problemverb nadenken, piekeren, peinzen
Synonyms for begrunne
Derived terms of begrunne
More examples
1.Komiteen vil vise til at avskrekkingsfilosofien også har vært en drivkraft i å begrunne ny teknologi, nye våpen og nye omdreininger på rustningsspiralen.
2.Rent logisk er det vanskelig å begrunne en forskjellsbehandling av avbetalingskjøp i forhold til andre lån.
3.Enten engasjerte USAs militære kommando i Vietnam seg i en bevisst villedningskampanje for å begrunne sine optimistiske rapporter, eller så har en av nasjonens viktigste nyhetsformidlere kastet seg inn i en bevisst, hensynsløs bakvaskelseskampanje.
4.I dagens debatt har Kirken problemer med å begrunne konfirmasjonen rent teologisk.
5.Men selv om metoden om" dråpen som får begeret til å flyte over", er tillatelig, må det vises en viss forsiktighet med å begrunne avslag på denne måten.
6.Politiet føler ingen plikt til å begrunne narkotikaaksjonene på Statfjord 6. og 26. november.
7.Velferdsstaten er et gode det burde være overflødig å begrunne, men det er ikke dermed sagt at den noen gang vil finne sin endelige form.
8.Vi forsøker å begrunne situasjonen så godt vi kan.
9.Aftenposten benytter flere urikige opplysninger for å begrunne sitt utfall mot Naturvernforbundet.
10.Arbeidet skal gjøres profesjonelt ; dere må kunne begrunne hva dere gjør, sier Alv Teig.
11.At hensynet til arbeidsplassene kunne begrunne en slik særbehandling virker merkverdig når den alternative lokalisering er Drammen og den samlede sysselsettingen totalt sett likevel blir den samme.
12.At vi kan se at mange barn har dårlige oppvekstvilkår, kan ikke begrunne at vi skal gi barn som fødes på nye måter dårligere oppvekstvilkår enn de andre bør få.
13.Avdelingsdirektør Bjørn Inge Walmann i Rikstrygdeverket er ikke i stand til å begrunne reglene.
14.Bohlins partifelle Oddvar Majala ber i et spørsmål sosialministeren om å begrunne hvorfor Sosialdepartementet ikke har stilt seg avvisende til innføring av innleggelsesavgift ved fylkessykehus.
15.Den norske lovteksten gir imidlertid institusjoner, skoler, barnehaver og sykehjem anledning til å spørre arbeidssøkende om deres religiøse holdning og begrunne spørsmålet med institusjonens formålsparagraf.
16.Dermed var han blitt nødt til å finne efterpåargumenter for å begrunne avgjørelsen.
17.Det er en økende andel av aksjene som eies av amerikanske investorer, noe som kan begrunne en notering av aksjen på New Yorkbørsen, sa Aakvaag.
18.Det er vanskelig å forklare og begrunne behovet for en slik regulering uten å bli nokså teknisk.
19.Det gjør det ideologisk så mye lettere for partiet å begrunne at man idag fraviker et skattesyn som ble hegnet om med stor patos gjennom årtier og som har bragt oss i det uføre - med den" kreftsvulst" - vi befinner oss i nå.
20.Det kan også reises spørsmål om i hvilken utstrekning grunnleggende samfunnsfunksjoner i seg selv kan begrunne spesialregler.
21.Det var stortingspresident Odvar Nordli som for vel to år siden tok opp saken, og han regnet ikke med at det skulle behøve å ta lengre tid for Stortinget om man istedet lot representantene bruke spørretimen mer, samtidig som de fikk anledning til å begrunne sine spørsmål.
22.Dette er det merkeligste dokument jeg har sett på lang tid, og jeg vil gjerne begrunne hvorfor.
23.Dette utgangspunkt har senere fulgt amerikanerne, og fører den dag idag til at de synes avhengige av å begrunne sin politikk moralsk.
24.Efter Arbeiderpartiets oppfatning er det galt å begrunne endringer i straffelovgivningen med fengselsvesenets øyeblikkelige kapasitetsproblemer.
25.Europatanken, så viktig en politisk faktor i efterkrigsårene, lar seg også bare moralsk begrunne som etappe i en verdensomfattende tilnærming.
26.FagerstaHaak tok imidlertid forbehold om at styret i Forenede må begrunne behovet for sin kapitalutvidelse nærmere, og dette vil bli gjort i den videre behandling i selskapet.
27.For å begrunne psykoanalysens antiautoritære vesen understreker han at all psykoanalytisk virksomhet ble nedlagt i Norge under krigen og er forbudt i totalitære stater.
28.Hans anstrengelser for å begrunne sine intuisjoner og syn var også forbilledlig.
29.Hensynet til 200 årlige skipsanløp må ikke få komme i veien for, men snarere begrunne, en klar norsk holdning her.
30.Hensynet til byens utvikling kan derimot begrunne en slik fornyelse, og det blir en vanskelig balansegang mellom hensynene.
Similar words

 
 

begrunne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) begrunnebegrunnendebegrunnet
Indikative
1. Present
jegbegrunner
dubegrunner
hanbegrunner
vibegrunner
derebegrunner
debegrunner
8. Perfect
jeghar begrunnet
duhar begrunnet
hanhar begrunnet
vihar begrunnet
derehar begrunnet
dehar begrunnet
2. Imperfect
jegbegrunnet
dubegrunnet
hanbegrunnet
vibegrunnet
derebegrunnet
debegrunnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde begrunnet
duhadde begrunnet
hanhadde begrunnet
vihadde begrunnet
derehadde begrunnet
dehadde begrunnet
4a. Future
jegvil/skal begrunne
duvil/skal begrunne
hanvil/skal begrunne
vivil/skal begrunne
derevil/skal begrunne
devil/skal begrunne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha begrunnet
duvil/skal ha begrunnet
hanvil/skal ha begrunnet
vivil/skal ha begrunnet
derevil/skal ha begrunnet
devil/skal ha begrunnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle begrunne
duville/skulle begrunne
hanville/skulle begrunne
viville/skulle begrunne
dereville/skulle begrunne
deville/skulle begrunne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha begrunnet
duville/skulle ha begrunnet
hanville/skulle ha begrunnet
viville/skulle ha begrunnet
dereville/skulle ha begrunnet
deville/skulle ha begrunnet
Imperative
Affirmative
dubegrunn
viLa oss begrunne
derebegrunn
Negative
duikke begrunn! (begrunn ikke)
dereikke begrunn! (begrunn ikke)
Your last searches