Norwegian-Dutch translation of drift

Translation of the word drift from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

drift in Dutch

drift
generellnoun persiflage [f], spotternij [f]
  oppførendenoun plagerij [f], geplaag [n], scherts [m/f], badinage [f]
  begjærnoun dwang [m], compulsie [f], drang [m], behoefte [f]
Synonyms for drift
Derived terms of drift
Similar words

 
 

More examples
1.Dette skriver Inge Myrvoll, sekretær i Jernverksklubben, i en kritisk kommentar til Regjeringens forslag om å finne en varig lønnsom drift ved Jernverket i Mo i Rana.
2.Etter at arbeidsgruppen har vurdert disse spørsmål, i samarbeid med de berørte sykehjem, vil de politiske organer ta endelig stilling til den fremtidige drift av Adamstuen og Solvang sykehjem.
3.I det tidsrom en reservedrosje har adgang til å kjøre, gjelder de samme bestemmelser som for drift av ordinær drosje".
4.Jeg mener det er rimelig å fortsette støtten til private barnehaver som er i drift og blir efterspurt.
5.Korridorpasienter ved kirurgisk avdeling skyldes ikke dårlig planlegging og ineffektiv drift ved avdelingen.
6.Ny drift av Harrisburgreaktor møter kraftig lokal motstand.
7.Stilling ledig"annonsene avspeiler Norges begrensede faglige ressurser innen oljevirksomheten enten det gjelder utbygging eller drift. i tillegg til ansettelse av norske eksperter må derfor selskaper som f.eks. Statoil, hente store grupper av eksperter i form av konsulenter fra utlandet.
8.Torita" døpt efter Løvdal og hans kone Rita - skal være i drift hele året.
9.Vei og Anlegg 84" Blir den største mønstring av de mest moderne maskiner og andre tekniske hjelpemidler for bygging, drift og vedlikehold av veier, som hittil er arrangert i Norge.
10.Troldtoget til Soria Moria" er en musikalsk eventyrreise med Holmenkolbanens eneste veteranvogn i drift, forteller primus motor for turen, Hans Olav Egede Larssen.
11.Buvikutvalgets generelle tanker om hvordan en slik bevilgning skal utnyttes, er prinsippielt riktig - nemlig at dette tiltak ikke skal virke som noen sareptakrukke for å holde i gang ulønnsom drift.
12.De lokaler vi disponerer på Egertorvet var eiet av Samson til 1912, og stedet har vært i drift siden 1894.
13.Den ene av de to oljelastebøyene på Statfjordfeltet i Nordsjøen ble i forrige uke satt ut av drift på grunn av sprekker i stålet.
14.Den økning som synes å fremgå av budsjettet er ikke reell, i og med at leide fartøyer bare vil kompensere for andre fartøyer som blir tatt ut av drift.
15.Dersom også denne skulle komme ut av drift, er ikke den sprekkutsatte bøyen sterkere skadet enn at den midlertidig kan tas i bruk for å unngå stans i oljeproduksjonen, fremholder Olsen.
16.Dessuten er de enklere å bruke og billigere i drift.
17.Det blir til stadighet stilt krav om effektiv ressursutnyttelse og rasjonell drift.
18.Det er altfor kort tid til å greie å avskrive moderne kapitalutstyr, bygninger, osv. og i tillegg sikre videre drift.
19.Det er ikke lønnsomt å basere hele sin drift på utkjøringsservice, men i tillegg til vanlig butikkdrift går det bra, hevder Haukeland som ikke er redd for å utkonkurrere andre småbutikker.
20.Det er ikke urimelig å tro at anslagsfeilen kan være 50 millioner kroner pr. år i ren drift og omkring 100 millioner dersom man tar med rente av grunnarealene.
21.Det er klinkende klart at Mesnalien sykehus ikke kan regne med å få penger til drift gjennom Hedmark fylkes rammetilskudd.
22.Det er satt opp et minimumsbudsjett, og blant det som ikke er betalt, kan vi jo nevne annonser, trykkeutgifter for plakat, produksjon av buttons, drift av vårt sekretariat på Gamlebyen skole.
23.Det er særlig til vannoppvarming solenergi er tatt i bruk, og ca. 80 prosent av de anleggene som er i drift har dette som formål.
24.Det har vært meget vanskelig å skaffe nok sykepleiere og hjelpepleiere til å begynne med full drift.
25.Det ville være en blodig fornærmelse mot de ansatte i den øvrige skipsbyggingsindustri om Staten setter inn millioner av kroner til fortsatt drift.
26.Disse tiltakene er rettet mot bevisst utnyttelse av skattesystemet, og vil ikke ramme dem som blir nullskatteydere på grunn av reelt underskudd i den løpende drift, heter det.
27.Drift av skip under utenlandsk flagg betyr at rederiene har fått en tilgang på last de ellers ikke hadde fått.
28.Efter et tiårs drift synes vi at vi fortjener en slik anerkjennelse.
29.Egentlig kan man ikke vente resultater efter bare få måneders drift, sier Lavik.
30.Eiernes ansvar er å sørge for at økonomien er i orden, for den er en forutsetning for redaksjonell drift.
Your last searches