Norwegian-Dutch translation of flytting

Translation of the word flytting from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flytting in Dutch

flytting
generellnoun herhuisvesten [n]
  møblernoun verhuizing [f], verhuizen [n]
  biologinoun migratie [f]
Synonyms for flytting
Derived terms of flytting
Similar words

 
 

More examples
1.Byfornyelse kan bety nedleggelse av arbeidsplasser, fordi flytting knekker økonomi og kundekrets, eller fordi planleggerne ikke har avsatt plass", fremholder Tetzschner i intervjuet.
2.Men mange synes også at det er anstaltmakeri med flytting av klokka to ganger om året.
3.Beordringssystemet kan ha lagt grunnlaget for mange oppløste familieforhold, sier Førland, samtidig som han henviser til at nesten 80 prosent av befalet som har barn sier at flytting utgjør en" personlig belastning".
4.Dessuten kan det by på store problemer å ta en jobb som innebærer flytting eller langtidspendling.
5.Det har ikke skullet mere til enn at det ble stans i snebrøytingen, dermed er forholdene blitt slik at flytting var eneste utvei.
6.Endelig er det vedtatt planer for flytting av infeksjonsavdelingen til medisinsk blokk, sier overlege Bruun.
7.Enhver ekspansjon i vår drift trekker i retning flytting ut av Arendal sentrum.
8.Enhver flytting kan drøftes, også underveis i flytteprosessen.
9.Kravet om helårsbolig ansees ikke å være oppfylt så lenge folkeregistret ikke har registrert flytting til eiendommen.
10.Noen har måttet selge båt og utstyr for å skaffe penger til familienes flytting til hovedstaden, andre er blitt frastjålet sine båter, og de kommer sjelden til rette.
11.Nå er vi redd Elektrolux har andre planer, og at en flytting til produksjonslokalene i Tune bare er et skritt mot nedleggelse, sa ordføreren.
12.Problemer i forbindelse med flytting er ofte grunnen til at folk ikke betaler husleien, forteller økonomisjef Sveen.
13.Vi bruker ingen tvang overfor søkere når det gjelder flytting eller mobilitet.
14.Vi hjelper med flytting og transport av mennesker, der vi blir bedt om det, sier Carlin og understreker at ICM er en operativ organisasjon, som trer i aksjon når ett eller flere land ber om det.
15.Vi mener at det på ny må vurderes en beskjeden flytting av Markagrensen på enkelte steder slik at byggegrunn kan frigjøres gjerne slik at det bygges boliger på områdene ved Markagrensen, mens sentrale områder frigjøres for næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser, sier Samorgformann Ivar Ødegård.
16.22åringen fra Sandefjord mente han hadde en viss mulighet til å kvalifisere seg til 1000 meter på bane, men det nødvendiggjorde flytting til Danmark og trening på Ordrupbanen.
17.37), vil et vedtak om flytting kunne være svært inngripende også for fosterforeldrene, som kanskje har hatt omsorgen for barnet i flere år.
18.A / S Vinmonopolet vil i fremtiden sette opp slike utstillinger i forbindelse med nyopprettede utsalg, slik som i kjøpesenteret på Storo idag, eller ved flytting til nye lokaler.
19.Administrerende direktør Harald Bastiansen i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) opplyser til Aftenposten at over halvparten av lønnsøkningen de siste par årene kommer fra flytting på regulativet.
20.Aftenposten påstår at" sterke politiske krefter, bl.a. i Sverige" har arbeidet en god stund med flytting av Oslosekretariatet til København. Dette er ukjent for meg.
21.Aksjon Strandlinje ønsker en 1000 m lang robane som er 100 m bred innerst, og uten den sjenerende motstrømmen som Norols forslag innebærer p.g.a. flytting av elveleiet.
22.Ambassadør Nic. A. Fougner har bedt Utenriksdepartementet om flytting fra Teheran til Islamabad.
23.Av avtalen fremgår det blant annet at den som har begynt å få utbetalt en pensjon fra folketrygden mens vedkommende var bosatt i Norge, fortsatt skal få utbetalt denne pensjon uten reduksjon ved flytting til USA.
24.Avisbedriftens vekst og økende plassproblem i Arendal sentrum er den direkte årsak til at avisens styre har valgt å satse på en fremtidig flytting.
25.Bedriftsforsamlingens flertall sier den er klar over de negative konsekvenser en flytting kan få.
26.Betydelige tap kan derfor oppstå ved flytting.
27.Blant de ting tilsynet ønsker å drøfte med Titanialedelsen, er nettopp en eventuell flytting av overløpsledningen.
28.Blant en rekke eksempler på hva som kan skje, påpekes trafikkstrupningen på Strømsveien og trafikken over Nordstrand, flytting av handel i sentrum til nabokommunene, og flytting av industri.
29.Brevet kan ha kommet bort, det kan skyldes flytting, det kan skyldes sykdom.
30.Byfornyelse kan bety nedleggelse av arbeidsplasser fordi flytting knekker økonomi og kundekrets, eller fordi planleggerne ikke har avsatt plass.
Your last searches