Norwegian-Dutch translation of fordomsfri

Translation of the word fordomsfri from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fordomsfri in Dutch

fordomsfri
personadjective ruimdenkend, verdraagzaam, ruim van opvattingen
Synonyms for fordomsfri
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet vil ha fordomsfri debatt om redusert minstestraff.
2.Det er nødvendig med fordomsfri forsvarstenkning.
3.Benkow understreket videre at Høyre vil være med på en fordomsfri vurdering av skattesystemet når skattekommisjonens innstilling fremlegges.
4.Derfor bør vi - gjerne med utgangspunkt i årets oppgjør - være villige til å ta en åpen og fordomsfri diskusjon om streikevåpenets berettigelse.
5.Det er å håpe at snevre klubbinteresser ihvertfall får vike til fordel for en fordomsfri diskusjon om hva som er mest til gagn for turnsporten denne gang.
6.Det fortjener å bli møtt med en fordomsfri holdning og en konstruktiv debatt i fagbevegelsen, hvor de dominerende hensyn bør være fagbevegelsens interesser på sikt med utgangspunkt i dagens realiteter.
7.En gradvis beslutningsprosess vil stimulere til fordomsfri debatt.
8.En slik aktiv og fordomsfri leting efter nye og bedre veier vil vi gjerne delta i, men det vil aldri kunne skje på betingelse av at vi er villige til å avskrive andre og helt sentrale deler av vår økonomiske politikk, fremholdt Benkow.
9.Finansdepartementet bør ta saken opp og på en fordomsfri måte utrede spørsmålet om momsfritagelse på mat på grunnlag av det initiativ som nå er tatt.
10.Forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen fastslo at det ikke er fattet noe vedtak eller laget noen plan for privatiseringsfremstøt, man at Regjeringen ønsker å foreta en fordomsfri, systematisk gjennomgåelse av Statens virksomhet.
11.Gå ut og ta en fordomsfri prat med både LOmedlemmer og andre lønnstagere om medeierskap i egne bedrifter !
12.Han håper at studieturen kan føre til en mer fordomsfri debatt om offentlig og privat helsetjeneste, men legger til at privatiseringen aldri må gå så langt at Staten blir sittende igjen med det tyngste klientel.
13.Han mener partiet nå må være åpent for innspill fra ulike hold og ikke være redd for å ta en fordomsfri debatt om nye løsninger.
14.Han mente det likevel er grunnlag for en fordomsfri debatt om sentrale økonomiske spørsmål, selv om ingen skulle være i tvil om at utgangspunktet for Høyre i en slik debatt vil være partiets program.
15.Han talte troverdig om full sysselsetting, var fordomsfri og generøs og banet veien for en ny grotid i Høyre.
16.Helen Bøsterud fremholder at selv om Arbeiderpartiet vil ha en fordomsfri debatt om disse spørsmål, har hun intet ønske om å liberalisere straffen for promillekjøring.
17.Hovedmålet i Arbeiderpartiutvalgets arbeide, slik Bull ser det, er å åpne for en fordomsfri debatt om hvordan norske interesser best kan sikres i det Europa som har forandret seg så meget siden vi siste debatterte vår verdensdel.
18.Hva det dreier seg om, er en fordomsfri vurdering av hvorvidt enkelte oppgaver kan løses på en bedre måte ved å øke det private engasjement.
19.Hvor ubehagelig, og kanskje skremmende, dette perspektiv enn kan fortone seg, må vi være villige til å ta en åpen og fordomsfri debatt om velferdsstatens begrensninger.
20.Høyre bør innta en fordomsfri holdning for å få til" brede" kompromisser og å skape politisk flertall for å dempe marginalskatten.
21.I Nora har man alltid hatt en fordomsfri innstilling til næringslivets struktur.
22.Jeg føler uro når ethvert forsøk på en åpen og fordomsfri debatt utlegges som et angrep på velferdssamfunnet.
23.Jeg håper vi i tiden fremover kan ha en åpen og fordomsfri debatt hvor vi hverken utelukker alt privat fordi vi har bestemt oss for at det skal være offentlig, eller raserer det offentlige fordi vi vil gjøre alt privat.
24.Jeg kan forsikre at Regjeringen, i motsetning til Arbeiderpartiet, vil være fordomsfri, udogmatisk og jordnær, sa Astrid Gjertsen videre.
25.Jeg ser det som viktig å bidra til en fordomsfri vurdering av fordeler og ulemper ved det system vi idag kjenner, og vi må være villig til å drøfte alternative løsninger.
26.Jeg skulle ønske at undersøkelsen som er foretatt på NTH vil gi støtte til at man nå kan se karakterdebatten i et nytt lys, og at vi kan få en fordomsfri debatt om bruken av karakterer i norsk skole.
27.Justisministerens svar på disse spørsmål og en eventuell utvetydig beklagelse av det som er skjedd, vil kunne forsikre oss om at oppfatningen av Norge som en fordomsfri rettsstat, ikke er en myte.
28.Kommunalminister Arne Rettedal som også var til stede, ba om å få oversendt kommunens materiell og lovet en fordomsfri vurdering av om omlegningen virket efter hensikten.
29.La oss i den forgindelse håpe på en positiv, og fremfor alt, en fordomsfri behandling i Stortinget.
30.Leveraas sa at Arbeiderpartiet har rakt ut en hånd til statsministeren og de parlamentariske lederne i regjeringspartiene, for å få en mer fordomsfri debatt om norsk oljepolitikk og Statoils fremtid.
Your last searches