Norwegian-Dutch translation of forstandig

Translation of the word forstandig from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forstandig in Dutch

forstandig
beslutningadjective zinnig, redelijk, verstandig, verantwoord, oordeelkundig
  mental tilstandadjective verlicht
  klokadjective verstandig, wijs, verantwoord
  oppførendeadjective prudent, verstandig, wijs
Synonyms for forstandig
Similar words

 
 

More examples
1.I en rapport som av Den britiske legeforening er blitt karakterisert som" utmerket, forstandig og menneskelig" anbefaler Warnockkomiteen at forskning på menneskelige embryo (foster) kan tillates opptil 14 dager.
2.DENNE systematiske forvrengning av virkeligheten er lite egnet som grunnlag for et forstandig skatteforlik mellom Høyre og Arbeiderpartiet.
3.Derfor har vi god anledning til å gi forstandig hjelp nå.
4.Det skulle ikke være altfor vanskelig å få til et forstandig samarbeide og smidige overgangsordninger mellom de forskjellige studieretninger innen fellesskolen.
5.Dette medførte anmeldelse til politiet, som forstandig henla den, tross det klart blasfemiske i å gjøre noe slikt mot en polarforsker som alltid var i det mest bistert forrykende dårlige humør hver gang solen tittet frem.
6.En var og forstandig tolkning av et barns følsomme sinn og innerste tanker - tanker som foreldrene ikke gir seg tid til å utdype og vurdere.
7.Forstandig ?
8.Herefter må en forstandig debatt om Israel og Palestinaspørsmålet ha denne boken som ett av sine utgangspunkter.
9.I løpet av tre seminarer får de en grundig gjennomgåelse av sin forretningside, økonomiske forutsetninger og hvordan en forstandig markedsføring skal legges opp.
10.Om flere gjør som en Lierfosskar fra AurskogHøland, bør Norges Bank snart øyne en forstandig forklaring på den stadige mangelen på 10ører.
11.Oslo byrett har efter mitt syn avsagt en meget forstandig og skjønnsom dom i et slikt vanskelig og tvilsomt avveiningsspørsmål.
12.Vi tror restriksjoner snarere bidrar til å skape irritasjon og redusert forståelse for et forstandig edruskapsarbeid.
13.Det er forstandig å bruke midler til disse formål.
14.Men jeg synes faktisk at vi har greid å lage en troverdig og forstandig avis.
15.Ring Jens Christophersen, har i mange redaksjoner vært en stående ordre når viktige innen og utenrikspolitiske begivenheter trenger en forstandig kommentar som kan sette tingene i perspektiv.
16.AVISENES enqueter blant folk på gaten tyder da også på at langt de fleste mener at det er forstandig med en pause.
17.Den beste garanti for at man fører en forstandig politikk er som kjent at ens motstandere tilpasser seg de nye realiteter.
18.Den er ikke bare klok og forstandig, men også meget lærevillig.
19.Det er i det hele tatt mye forstandig ved denne idioten.
20.Er ikke det en forstandig bruk av den nasjonalformue oljen og gassen utgjør ?
21.Jeg synes dette var forstandig tale, og har vanskelig for å innse at regelen om pensjonsalder ikke også skal gjelde for kongelige personer, som er undergitt de samme livslover som alle oss andre.
22.Lasse Thoresen derimot, tror på en følsom forstand og en forstandig følelse.
23.Oss forekommer det å være en forstandig prioritering og en illustrasjon av at vi ikke får noe gratis.
24.PRIORITERINGEN av nye kontorstillinger er i og for seg forstandig, forsåvidt som man dermed frigjør politiutdannet personell til politioppgaver.
25.Problemet blir da, på forstandig og rasjonell basis, å trekke opp grenser for forskningsaktiviteten.
26.STELLER vi oss ikke forstandig, kan vi raskt få betydelige økonomiske vanskeligheter.
27.UNDERSØKELSEN og de konklusjoner som blir trukket, legger et solid grunnlag for en forstandig politikk.
Your last searches