Norwegian-Dutch translation of fram

Translation of the word fram from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fram in Dutch

fram
posisjonother vooraan
  retningother voorwaarts, voort
Derived terms of fram
enda fram til, enda fram til nå, på nytt frambringe, bakfram, bryte fram, drive fram, fram sin vilje, falle fram, for framtiden, føre fram, framkalt smak, framsynthet, framskride, fram den klare betydningen, fram og tilbake, framover, framstrebende, frambesverge, frambøsi, frambringe, frambrytende, framfall, framfor, framfor alle andre, framfor alt, framføre, framføre sine unnskyldninger, framfot, fram, framgang, framgangsrik, framgrave, framgravning, framholde, framholde med utmerkelse, framholdende, framheve, framhjulsdrift, framkalle, framkalle abort
framkallende, framkomst, framlegge, frammanende, framme, framsi, framside, framskytende, framskytende del, framskreden, framstående, framstille, framstille klart, framstille uriktig, framstille seg selv som, framstilling, framsteg, framskrittskvinne, framskrittsmann, framskrittsvennlig, framstupe, framvellende følelse, framsynt, framtid, framtiden, framtidsperspektiv, framtre, framtre mot, framtredende, framtvinge, framtvunget, fundere fram og tilbake, fram og tilbake, framover, framover med stormskritt, framoverbøyd, gå stadig framover, gli fram over, gjøre framsteg, gjøre store framsteg, gjøre et forsiktig framstøt mot noen, gjøre framstøt mot noen, grave fram, holde fram, i en nær framtid, i overskuelig framtid, kjenne seg fram, kjenne seg fram hos, kaste fram og tilbake, komme fram, komme fram til, krype fram, legge fram, lenger fram, lete fram, livmorframfall, lokke fram, uframkommelig, uriktig framstilt, overframkalle, periode med framgang, presse fram fra, rett fram, rulle fram, se fram mot, skyte fram, slepe seg fram, spektakulært framskritt, spytte fram, snuble seg fram, stille fram, storme fram, stryke fram over, tenke framover, trenge seg fram, trylle fram, tasse fram, tvinge fram, tvinge fram fra, utestående framtann, vei til framgang, velle fram, være på frammarsj, hvese fram med hes stemme, volfram, vri fram, framby, framdatere, fram, framleie, framsette, framskaffe, framskrive, framskynde, framståe, framvise, urframføre, framavle, framavling, framdrift, framgangsmåte, framkalling, framkalt av ytre årsaker, frammaning, framrykning, framskaffing, framskritt, framspring, framsyning, framtidig, framtidsforskning, gradvis framrykning, i framtida, likefram, mane fram, piple fram, sjukdomsframkallende, stikke fram, tannframbrudd, tre fram, wolfram, stå fram, gjøre framlegg om, trekke fram, vise fram, manet fram, framvekst, skyte fram brystet, framskap, framførelse, framføring
Anagrams of fram
Similar words

 
 

More examples
1.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
2.Denne tiltrua til den treeinige Gud er det berre Anden som kan hjelpe fram i oss.
3.Det er bra at Regjeringen til slutt greide å komme fram til et kompromiss i saken, men underveis er det blitt sjonglert med både nasjonale interesser og Statoils posisjon på en høyst utilbørlig måte".
4.Det er riktig som Tor Halvorsen også framhever at holdningen til større kontakt og samspill med de organisasjoner som har vokst fram utenfor den tradisjonelle organisasjonsstrukturen, sterkt er preget av nedarvede følelser og historisk betingete bindinger.
5.Det som nå har skjedd, markerer så godt som overhodet mulig at regjeringssamarbeidet er overordnet alle og en hver sak i tiden fram til valget og etter valget også, hvis valgresultatet går i regjeringspartienes favør.
6.Det synes nok som om veien fram til det samfunnsmessige medansvar som statssekretæren erkjenner behovet for, er heller lang.
7.Det var fullt ut et eget produkt, og det dukket opp i forbindelse med at regjeringen la fram en melding om inntektsfordeling og skattepolitikk.
8.Dette er et godt opplegg for dem som ønsker å finne fram til alternative kringkastingsformer og stimulere lokal kulturaktivitet.
9.Dette forteller at Arbeiderpartiet i opposisjon har nådd fram til velgerne med sitt politiske budskap og sine løsninger på dagens store oppgaver.
10.Dette minner faretruende om den inflasjonspolitikken Arbeiderpartiet førte fra midten av 1970åra og fram til regjeringsskiftet i 1981.
11.Etter Høgre sitt sentralstyremøte kom det fram at og Erling Norvik, formann i Høgre, no er klår over dei alvorlege problem som Statsbudsjettet fortsatt vil føre til i kommunene og fylka, og at Høgre difor no er viljug til å vurdere auka løyvingar både til kommuner / fylke og til helsesektoren.
12.Etter vår mening er det hverken pengebegjærlige leger eller multinasjonale helsetjenestefirmaer som nå driver fram tanken om alternativer til den offentlig styrte og finansierte helsetjeneste," skriver Trygd og Arbeid.
13.For vårt vedkommende er vi av den oppfatning at det nok stadig er en lang veg å gå før man eventuelt kan komme fram til en samling, om det nå i det hele tatt vil være mulig.
14.Fram", innefrosset i isen over Polhavet !
15.Fram" skulle nemlig sydover uansett.
16.Fram til Fridom, til alt, som er godt !
17.Fram"s skrog ble forandret før Sverdrup dro ut på sin ferd i 1989 og ble foretatt av polarskutens eminente konstruktør, Colin Archer.
18.Idag er det helt nødvendig å få fram en klarere presisering.
19.Je bau fram et hjerte så heitt som ei glo.
20.Likevel er det nå på høy tid at regjeringen finner fram til en mer konstruktiv måte å bruke oljepengene på.
21.Med sin kulturelle bakgrunn reagerte han i det heile mot at kona etter kvart ville vere meir fri og sjølstendig, og at det ho gjorde nå, var beint fram eit opprør som han verken kunne forstå eller godta".
22.Men de understreker alle sammen at veien fram mot mer rasjonelle løsninger innenfor inntektsog sysselsettingspolitikken er både lang og kronglete.
23.Når finansministeren har sagt at man arbeider med sikte på å legge fram en ny renteerklæring, kan ikke dette bety annet enn at Regjeringen vil forsøke å bringe renten nedover.
24.Og om vi ikkje skjønar kva vi eigenleg treng, ber Anden det fram for Gud.
25.Om du vil komme fram til det du ikke vet / gå den vei som er uvitenhetens vei.
26.Tall og vurderinger som kommer fram her, forteller om en rettsforvaltning som er skandaløst forsømt.
27.Tango skal visstnok kunne betegnes som en dans der man tar to skritt fram og ett tilbake.
28.Til dette er vel kort å si at et parti som ikke vil eller tør tone flagg når det gjelder de prinsipielle skillelinjer, og dermed også regjeringsalternativene i norsk politikk, noe som for alle andre trer stadig klarere fram, ikke skal gjøre seg noen forhåpninger om å bli innbudt til regjeringsdeltagelse, verken fra den ene eller den andre.
29.Vi vil ikke på noen måte garantere for hele den pakke av forslag kommisjonen har lagt fram, og som egentlig betyr oppbyggingen av et helt nytt skattesystem".
30.(Norsk) Det er langt fram, sa kjertringa, hu så seg tebars.
Your last searches