Norwegian-Dutch translation of gi råd

Translation of the word gi råd from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gi råd in Dutch

gi råd
generellverb raad geven, advies geven, adviseren
Similar words

 
 

More examples
1.Bankene har ikke vært flinke nok til å fortelle kundene at de kan gi råd f.eks. om finansiering av bolig eller plassering av penger.
2.Fylkeskommunen har fått bevilget 400 000 kroner fra Staten til ungdomsåret, men vi er like oppsatt på å gi råd og veiledning som å støtte ungdommen økonomisk, sier hun.
3.Ja, det er klart at man kan gi råd og veiledning, vi må bare passe på at det blir et tilbud, ikke noe påbud.
4.Jeg vil gjerne gi råd og vise frem hvordan jeg arbeider.
5.Vi i forbundet nøyer oss med å kartlegge situasjonen og å gi råd.
6.Vi kan gi råd og veiledning, og vi vil formidle kontakt med Arbeidsformidlingen og Sysselsettingskontoret til alle vi kjenner har fått tilbud om arbeide.
7.Vi skal ikke" rydde opp" med hård hånd, men gi råd om hvordan arbeidet kan fungere bedre, lover professor Francis Sejersted.
8.Vårt mandat er å gi råd til kringkastingssjefen.
9.Vårt mål med boken har vært å hjelpe trafikantene til å unngå å havne i situasjoner som fører til straff - samt å gi råd om hva man kan gjøre for å komme lettest mulig fra det hvis man likevel havner i en slik situasjon, sier Torgersen.
10.Byrået skal bare kunne gi råd om visning eller ikke efter å ha gransket en film med sikte på å se om den krenker forbudet mot ekstrem vold eller sadistisk pornografi.
11.Candy Lightner skal gi råd og vink samt fortelle om MADDs metoder under aksjonens innledningsfase.
12.De mente at oppfølgingen burde prioriteres i langt større grad enn tilfellet er idag, og efter lyste en" fadderskapsordning", møter og samvær med tidligere skadede, som kunne gi råd og veiledning i dens vanskelige tiden efter utskrivningen.
13.De to sprogmektige legene skal assistere syke og skadede nordmenn i utlandet, gi råd og ordne med syketransport, om nødvendig frem til 20. august.
14.Den gruppen som Helsedirektoratet vil oppnevne for å studere strålingsproblemene, vil også gi råd om hva som kan og bør gjøres efterhvert som resultatene av den landsomfattende undersøkelsen av radongass i boliger blir sluttført.
15.Denne gang er Høyres nominasjon i Oslo imøtesett med stor spenning, 35 bydelsforeniner skal gi råd til nominasjonskomiteen, som så setter opp sitt listeforslag.
16.Denne sentralen er opprettet for å gi råd til landets ca. fem millioner kokainbrukere og til mennesker som har spørsmål om problemer i tilknytning til kokain.
17.Derfor bruker Falck mye av sin tid til å gi råd, diskutere og lære opp nøkkelpersoner.
18.Derfor er det viktigere nå enn noengang å ha medhjelpere i bokhandelen som virkelig kan gi råd.
19.Derfor sitter saksbehandlerne og fyller ut selvangivelsene selv om de egentlig bare skal gi råd.
20.Derimot vil advokaten - som juridisk rådgiver - anse seg forpliktet til å gi råd i hvorvidt saken bør fremmes og i hvilken utstrekning.
21.Dersom man skal gi råd til bedrifter om hvordan de skal drive sin virksomhet, bør man også selv så langt det er forenlig med en organisasjons karakter drive som en bedrift, dvs. at man tar betaling for utførte tjenester og service som ikke må gå inn i den medlemskapspakke man betaler for gjennom kontingent og avgift til organisasjonen.
22.Dersom politikerne nå finner ut at de vil forandre loven, vil Datatilsynet i den forbindese kunne gi råd om utformingen.
23.Det er bare tale om å gi råd, ikke diktere, understreket Bondevik.
24.Det er et selvstendig arbeide hvor han eller hun kommer i meget god kontakt med kundene og ofte må gi råd i tekniske spørsmål om opplegg og plassering av elektrisk utstyr.
25.Det er også en viktig oppgave for en sentral helsefaglig instans, på bakgrunn av sin oversikt over og kunnskaper om skiftende helseproblemer, å gi råd til dem som har ansvaret for utdannelsen av vårt helsepersonell om hvilke kvalifikasjoner helsearbeiderne må ha for å fylle sine mange oppgaver i forhold til befolkningen og til den enkelte pasient.
26.Det er viktigere enn å gi råd, viktigere enn å gi trøst med ord.
27.Det finnes ingen permanent løsning på spebarnskolikk, selv om lege og helsesøster kan gi råd eller anbefale preparater mot kolikken.
28.Det skal blant annet gi råd om hvor ressursene bør settes inn for å få bukt med de sykehuskøer som er lengst.
29.Det var i 50årene og begynnelsen av 60årene nesten ikke det land i verden som Randers ikke besøkte for å gi råd om utformingen av deres atomenergiprogrammer for produksjon av atomenergi.
30.En servicesentral med vaktmestere og forvaltningsansvarlige vil gi råd og veiledning til beboerne inntil nærsentret på Rosenholm blir ferdig.
Your last searches