Norwegian-Dutch translation of helse

Translation of the word helse from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

helse in Dutch

helse
generellnoun gezondheid [f]
  hilsningverb groeten, begroeten
  militærskverb salueren, de militaire groet brengen
Synonyms for helse
Derived terms of helse
Anagrams of helse
More examples
1.Dermed fritas befolkningen ansvaret for sin egen helse, og mange gidder kanskje ikke selv bidra til å holde seg noenlunde friske.
2.Det ansvar som pålegges oss som prøvebydel krever at vi får en solid administrasjon som kan forberede alt bydelsutvalgsarbeide, ikke bare på området innen helse og sosialsektoren.
3.Det blir pekt på" en nesten uoverstigelig kløft mellom privat rikdom og offentlig armod" og de uakseptable konflikter dette medfører i helse og sosialomsorgen.
4.Det er svært viktig at man unngår en kompetansestrid mellom veterinærer og universitetsutdannede fagfolk når det gjelder forskning og veiledning i saker som gjelder oppdrettsfiskens miljø og helse.
5.En pasient har rett til å gjøre seg kjent med sin journal med bilag, medmindre legen av hensyn til hans helse eller hans forhold til person som står ham nær, finner det utilrådelig at han får kjennskap til den eller deler av den.
6.Er det ikke forskerne som har for dårlig utstyr, så er det helse og sosialvesenet som er i full oppløsning.
7.Ernæringslære" er utgitt av Landsforeningen for kosthold og helse.
8.Frem til jul er onsdagene viet mat og helse.
9.Helse år 2000 ?" er en popularisert fremstilling av WHOs velkjente strategi for å oppnå helse for alle innen år 2000.
10.Korker" og andre vanskeligheter forekommer, også innen vårt vel utbyggede helse og sosialvesen.
11.Nå har Arbeiderpartiet hatt regjeringsmakten i vårt land praktisk talt kontinuerlig siden 1945, og hvordan er den faktiske situasjonen innen vårt helse og sosialvesen - da spesielt innen eldreomsorgen ?
12.Når barnas oppførsel ergrer oss" er tema for siste nummer av Sinnets Helse som utgis av Mental Barnehjelp.
13.Skulle en ta den virkelighet som regjeringspartienes talere beskrev i finansdebatten onsdag og torsdag for gitt, er det lett å forstå at det skjer lite med de fundamentale problemer landet er rammet av - på arbeidsmarkedet, i kommuners og fylkers økonomiske situasjon, i helse og sosialsektoren.
14.Slik får du et friskere liv"," Hvordan få det bedre i alderdommen"," Slik overvinner du stress og søvnproblemer" og" Hvordan unngå problemer med maven" - det er ikke småtteri som loves i de fire videofilmene om helse og kosthold.
15.Undervisningen bør utvikle en analyserende holdning og et kritisk perspektiv på helse og sykepleietjenesten.
16.Ut fra de opplysninger Fengselsstyret alt hadde om Per Busks tilstand og det alvorlige inngrep det var tale om, burde hans psykologiske helse vært nærmere undersøkt før avgjørelsen ble tatt om ytterligere isolasjon.
17.Ut fra det vi idag vet om sammenhengen mellom barns og ungdoms oppvekstmiljø og deres senere" karriere" skal det ikke mye fantasi til for å se en fremtid der dagens situasjon både innen helse og sosialsektoren og når det gjelder kriminalitet nok kan bli sett på som" gode, gamle dager.
18.Alle vi i ligningsetaten ønsker å slippe alt dette med trygd og helse i selvangivelsen, erklærer hun, uten å spørre hele etaten til råds før hun slår dette fast.
19.Arbeiderpartiet tar avstand fra disse holdningene, som bygger på" drømmen" om at helse, alderdom, utdannelse og andre nødvendige tjenester skal kjøpes for penger.
20.Barnefamilienes kår er bedret, ungdomspolitiske tiltak er gitt høy prioritet, 95 000 pasienter får hjelp gjennom hjemmesykepleien mot 75 000 i 1980 og det arbeider 50 000 flere mennesker i helse og sosialsektoren enn hva tilfellet var for syv år siden.
21.Behovet og mulighetene for en effektivisering må ihvertfall benyttes fullt ut, og kravet om" mer helse for hver krone i helsesektoren" må følges opp på alle plan.
22.Betydningen av fysisk trening for psykisk og fysisk helse er undervurdert i videregående skole og ved universiteter og høyskoler, sier Njøs.
23.Bevilgningene til helse og sosialformål i kommunene må forhøyes med 1,4 milliarder kroner neste år, sa Venstres leder Odd Einar Dørum på en pressekonferanse i Bergen mandag.
24.Butikkpersonalet vil få opplæring i generelt kosthold og helse.
25.De sovjetiske ledere mener at konkrete handlinger, og ikke ord, kan rydde veien for normalisering av atmosfæren i vårt forhold til USA, skrev Tsjernenko, og avsluttet brevene til MacBride med ønsket om god helse og suksess i den 80årige irske advokats arbeid til fremme for fred blant folkene.
26.Debatten om promillekjøring i Norge er så saklig og knyttet til tall at vi glemmer at det egentlig er et spørsmål om liv og helse.
27.Debatten omkring privatisering har i stor grad vært konsentrert om helse og sosialspørsmål.
28.Den gangen var det ikke noe krav om grunnkurs i husstell eller helse og sosialfag, sier Yildis Hornseth.
29.Den offentlige innsats innen helse og sosialstellet vil ikke bli mindre om vi tillater en viss privat virksomhet på disse områder, sa Høyreformann Jo Benkow på Høyres landsmøte idag.
30.Den planlagte desentralisering av helse og sosialtjenestene til bydelsnivå kan gi både et mer effektivt og brukervennlig tilbud, sier kretsleder Ada Castracane i Oslo krets av Norsk Sykepleierforbund til Aftenposten.
Similar words

 
 

helse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) helsehelsendehelset
Indikative
1. Present
jeghelser
duhelser
hanhelser
vihelser
derehelser
dehelser
8. Perfect
jeghar helset
duhar helset
hanhar helset
vihar helset
derehar helset
dehar helset
2. Imperfect
jeghelset
duhelset
hanhelset
vihelset
derehelset
dehelset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde helset
duhadde helset
hanhadde helset
vihadde helset
derehadde helset
dehadde helset
4a. Future
jegvil/skal helse
duvil/skal helse
hanvil/skal helse
vivil/skal helse
derevil/skal helse
devil/skal helse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha helset
duvil/skal ha helset
hanvil/skal ha helset
vivil/skal ha helset
derevil/skal ha helset
devil/skal ha helset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle helse
duville/skulle helse
hanville/skulle helse
viville/skulle helse
dereville/skulle helse
deville/skulle helse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha helset
duville/skulle ha helset
hanville/skulle ha helset
viville/skulle ha helset
dereville/skulle ha helset
deville/skulle ha helset
Imperative
Affirmative
duhels
viLa oss helse
derehels
Negative
duikke hels! (hels ikke)
dereikke hels! (hels ikke)
Your last searches