Norwegian-Dutch translation of innskrenket

Translation of the word innskrenket from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innskrenket in Dutch

innskrenket
dumadjective kortzichtig
  karakteradjective bekrompen, kleingeestig
  oppførendeadjective illiberaal, bekrompen, kleingeestig, enghartig
  begrensetadjective beperkt, gelimiteerd, begrensd
Synonyms for innskrenket
Derived terms of innskrenket
Similar words

 
 

More examples
1.Det bør være tankevekkende at de land som har avskaffet den private eiendomsretten eller innskrenket den radikalt, der har det gått samme veien med den personlige frihet, sa Høyres Tore Austad da Odelstinget idag tok til med behandlingen av en endring i erstatningsekspropriasjonsloven som skal sikre at det blir gitt full erstatning.
2.Det er ikke riktig, som enkelte representanter for pressen hevder, at ytringsfriheten er blitt innskrenket bit for bit.
3.Dette har vi forlengst innskrenket i Oslo.
4.Man blir stadig mere urolig for at idrettsutøvernes rettigheter blir innskrenket og at deres verdighet vil bli krenket, heter det i komiteens uttalelser.
5.Vi har henstilt til organisasjonene å opprettholde respekten for undervisningstiden, som i seg selv er blitt kraftig innskrenket de senere årene, sier Riksaasen.
6.20 prosent klarer seg i dagliglivet og på arbeidsplassen uten innskrenkning, og 60 prosent av revmatikerne kan makte å utføre normale aktiviteter, til tross for smerter og innskrenket bevegelighet.
7.3800 færre hadde innskrenket arbeidstid sammenlignet med oktober ifjor.
8.Banebredden som er lansert, er så innskrenket at våre største båter vil ha store problemer med å snu der, sa en representant fra roerne.
9.Begrenset evne til oppmerksomhet er spesielt viktig som en forklaring på innskrenket evne til rasjonelle handlinger.
10.Både Pravda og nyhetsbyrået Tass innskrenket seg til å si at Mitterrand i detalj hadde understreket behovet for å respektere menneskerettighetene i alle land.
11.Da nyter man godt av den høye prisen, men slipper å betale kostnadene i form av innskrenket produksjon og faste prisregler.
12.Derfor har de bl. a. innskrenket ytrings og organisasjonsfriheten, utsatt frie valg og tvangsflyttet miskitoindianere.
13.Det bør være tankevekkende at i de land som har avskaffet den private eiendomsretten eller innskrenket den radikalt, der har det også gått samme veien med den personlige frihet, sa Austad.
14.Det har innskrenket seg til et lite innslag i Nitimens serie der ordførere underholder.
15.Det innebar ifølge Rådhusposten at finansrådmannen ville bli eneste rådmann, og at det opprettes en rekke kommunaldirektører med innskrenket makt.
16.Dette kunne vel til å begynne med bli innskrenket til utlån av tilstrekkelig avansert materiell.
17.Dreiers bilder viser den samvittighetsfulle betrakter eller iakttager som hadde glede av å gjengi den karakteristiske detalj, ofte med godlynt karakter når det gjelder særlig staffasjefigurene, mens hans naturfølelse innskrenket seg til å omfatte den" siviliserte natur", parker," pene" landskaper.
18.Eller hva med dem som bygger hus i den optimistiske tro at fradragsretten for gjeldsrenter vil bli bevart, om det skulle bli slik at fradragsretten efter neste valg skulle bli innskrenket ?
19.En lignende aksjon ble gjennomført for noen år siden da kveldsrutene ble innskrenket.
20.Endringen betyr at grunneiere, som får innskrenket råderetten over eiendom efter naturvernloven, naturreservat og naturminne, vil ha krav på betydelige økninger i erstatningene i forhold til tidligere.
21.Faktisk innskrenket spenningen seg til hvorvidt OSS ville ta dobbeltseieren.
22.Fortsatt er det trenerne som i detalj skal utforme programmene, og sørge for at de blir gjennomført, sier TKLsjef Olav Høiås, som dog medgir at den enkelte trener får en noe innskrenket fullmakt i forhold til hva Dag Kaas og Magnar Lundemo har idag.
23.Foruten privattrafikken kommer LVs egen ferdsel knyttet til skogsdriften, som også blir hemmet ved innskrenket disponibelt veinett.
24.Han ble for dem en fremmed person, og hans rolle som far innskrenket seg til at han ga dem et liv i materiell overflod.
25.Hans / hennes mandat er innskrenket til fem år, og prolongasjon og nye kandidaturer foreslås og bifalles av partimyndighetene.
26.Hans Majestet sa til stortingsrepresentantene at til tross for innskrenket fremkommelighet i byens hovedgate, Karl Johansgate, har Kongen og folkets representanter kunnet se hverandre oftere i det siste enn det som var vanlig tidligere.
27.Hotellet har fått fulle rettigheter for øl og vin, og innskrenket skjenkerett for brennevin.
28.Hovedsammenslutningene går ut med sterk kritikk av Statens forslag til ny avtale og reagerer spesielt på at avtalens virkeområde er innskrenket og det de oppfatter som en kraftig reversering av demokratiseringsprosessen.
29.I Nepal er det ennå ikke innført nasjonale fjernsynssendinger, og WIFs virksomhet i dette fjellandet med sine enorme kommunikasjonsproblemer har derfor innskrenket seg til videofremvisning for mindre grupper.
30.I dagens økonomiske og politiske krisetider har regimet strammet grepet overfor politiske motstandere, og pressefriheten er innskrenket.
Your last searches