Norwegian-Dutch translation of innskrenkning

Translation of the word innskrenkning from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innskrenkning in Dutch

innskrenkning
generellnoun beperking [f], begrenzing [f]
  overenskommelsenoun voorbehoud [n], conditie [f], beperking [f]
  rettsvitenskapnoun beperking [f], belemmering [f]
  nedskjæringnoun vermindering [f], inkrimping [f], bezuiniging [f]
Synonyms for innskrenkning
Similar words

 
 

More examples
1.En merkbar liberalisering av utvisningsreglene i tider med økende innvandring vil kunne føre til et økende innslag av kriminelle elementer blant herboende utlendinger, og en liberalisering vil vanskelig bli forstått av almenheten, sier Utlendingskontoret bl.a. Den norske Advokatforening er imidlertid enig i den innskrenkning i utvisningsmulighetene som flertallet foreslår, og mener utvalget burde gått lenger i å begrense adgangen til å utvise utlendinger som har oppnådd bosettingstillatelse.
2.Hvis Høyesterett skulle komme til at Bratterud har opptrådt straffbart, vil det bety en innskrenkning i den frihet som forkynnere har hatt her i landet i mange år.
3.20 prosent klarer seg i dagliglivet og på arbeidsplassen uten innskrenkning, og 60 prosent av revmatikerne kan makte å utføre normale aktiviteter, til tross for smerter og innskrenket bevegelighet.
4.At dette, ikke å ha råderett over den annens inntekt, skulle være en" innskrenkning" i ens råderett, er som tankegang betraktet meget spesiell.
5.B. Godager har sammen gitt en presentasjon av de siste forsøk på innskrenkning i Oslobudsjettet som ikke kan sies å være preget av intellektuell ryddighet.
6.Både en generell innstramning og en innskrenkning av det overtydelige og altfor velkjente fra det tradisjonelle barneteater hadde vært av det gode.
7.Cafe Royal, Lobby Lounge og Restaurant Holberg må nå slutte å servere øl og vin klokken halv ett om natten, hvilket faktisk er en innskrenkning.
8.Den innskrenkning som er foretatt er bagatellmessig og kan vel med et bilde kalles å skjære litt av fettranden bort fra et ganske fett tilbud.
9.Den lokale samiske befolkning oppfatter ordningen som innskrenkning av deres gamle rettigheter.
10.Det skyldes ikke minst sterke reduksjoner i veibevilgninger, nedskjæringer i bygging av kraftverk og generell innskrenkning i statlige bevilgninger til andre anleggsformål.
11.Enhver begrensning i bilens bevegelsesmuligheter er derfor også og i virkeligheten en innskrenkning i menneskets bevegelsesfrihet.
12.Enhver utvidelse av almenhetens rett medfører en tilsvarende innskrenkning i grunneierens eierrådighet, og det er neppe noen idag som vil finne på å hevde uinnskrenket eierrådighet.
13.For å redusere overkapasitetsproblemene i næringen bør det skje en sterk innskrenkning i bruk av tilskudd og lån fra Distriktenes Utbyggingsfond og distriktsavsetningsmidler.
14.Formelt innebar parlamentarismen en innskrenkning av den personlige kongemakt, av Kongens rett til å velge sitt råd.
15.Forslaget innebærer en viss innskrenkning av grunneierretten, men dette foreslås kompensert i form av årsavgift og muligheter for økt produksjonsavgift.
16.Fremskrittspartiet stemte igår imot at denne klageadgangen skal oppheves, under henvisning til at dette vil bety en ytterligere innskrenkning av bevillingshaverens rettssikkerhet.
17.Gruppen går imot kjernepensum og innskrenkning av lærernes frihet til å lage egne opplegg.
18.Han utvidet samtidig sine fullmakter til ytterligere innskrenkning av tale og forsamlingsfrihetene.
19.Han viser til at de presiseringer og tolkninger som var innlagt i Statens reviderte utkast betydde en reell innskrenkning av medbestemmelsesretten.
20.Haug understreket forøvrig at retten til arbeidskamp er så grunnleggende at det overhodet ikke er aktuelt å drøfte noen generell innskrenkning av disse rettighetene.
21.Honnørbillettordningen på trikk og buss, 33% øket barnehavebetaling, nedleggelse av barnehaver i Groruddalen, innskrenkning av husmorvikartjenesten.
22.Høyesteretts avgjørelse i Bratterudsaken har skapt jubelstemning i de homofiles leir, men har de oppnådd så mye, tatt i betraktning at det skjer en alvorlig innskrenkning i ytringsfriheten, spør Dagbladet (uavh.).
23.I dag er det slik at så lenge et ekteskap består, så gjelder ektefellelovens sterke innskrenkning av råderetten over det som ofte kalles" familieinntekten" for den av ektefellene som arbeider uten lønn (eller har liten inntekt).
24.I realiteten betyr dette en alvorlig innskrenkning i mange kvinners frihet til å leve på like linje med menn.
25.Idag har den organiserte opposisjon små muligheter til å møte sitt eget folk på grunn av møteforbud og innskrenkning av ytringsfriheten.
26.Innskrenkning av den personlige frihet eller ikke, helseog sosialdepartementet regner med å utstede to millioner av de nye kortene i året.
27.Innskrenkning og nedskjæringer ble et stikkord, og nye utviklingsprosjekter ble lagt på hyllen på uviss tid.
28.Meldingen vil ventelig i det vesentlige bygge på Mellbyeutvalgets innstilling som la opp til en vesentlig innskrenkning av Statoils rolle i oljevirksomheten.
29.Prinsipielt enda alvorligere er allikevel oppbyggingen av ideologiske systemer basert på bevisst innskrenkning av etiske hensyn til bare å gjelde egne landsmenn, tros eller rasefeller, som nazisme eller andre former for rasisme.
30.På den annen side kan innskrenkning av reguleringene ved nye vassdragsutbygginger for å hindre omgivelsesforstyrrelser, innebære at kraftproduksjon og kraftkonsum må nedjusteres.
Your last searches