Norwegian-Dutch translation of innvending

Translation of the word innvending from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innvending in Dutch

innvending
varsel motnoun vermaning [f]
  grunnnoun bezwaar [n], bedenking [f], beletsel [n], tegenwerping [f]
  rettsvitenskapnoun bezwaar [n]
Synonyms for innvending
Similar words

 
 

More examples
1.En innvending som ofte reises mot inntektsoverføringen av den type som her er nevnt, er at de bygger på urealistiske forutsetninger om mottakernes evne til å tenke rasjonelt.
2.Den mest alvorlige innvending mot størstedelen av utbyggingen, er at den har foregått tilfeldig og uten noen samlet offentlig plan.
3.Denne innvending er blant de spørsmål som det nå blir sett nærmere på, sier en Pentagonkilde, som understreker at det bare dreier seg om vurderinger av ulike muligheter.
4.En sterk innvending mot det eksisterende lovverket er at det er vanskelig å forstå.
5.Anna Christensen hevder også at hennes" største innvending mot avhandlingen er at Thue tolker den såkalte husmordommen langt mer vidtrekkene... enn den i virkeligheten er.
6.Carl Henrik Grøndahl tar i en interessant og velskreven artikkel for seg Northrop Fryes modusteori om de forskjellige mulige typer hovedpersoner i verdenslitteraturen og anvender modellen på nyere, norske romaner ; eneste innvending er at jeg ikke skjønner hva dette har med den tredje verden å gjøre.
7.Da ble jeg møtt med den innvending at hvis det skjedde, kunne man like godt legge ned det meste av departementet.
8.De bør isteden reise innvending mot auksjonsbegjæringene ved å påstå at de ikke skylder de pengene som avkreves, sier advokat Steingrim Bull i NBBL til Aftenposten.
9.Den alvorligste innvending er imidlertid, ifølge en høyere embedsmann, at Contadoraskissen vil gi Nicaragua vetorett overfor USAs militære støtte til El Salvador og Honduras, mens forhandlingene om iverksettelsen av prinsippene i avtalen fortsetter.
10.Den eneste innvending jeg har, er at NHØP av og til prioriterer den tekniske briljans i noe for sterk grad.
11.Den eneste innvending man kan ha er at den unge Sgouros har vanskelig for å holde et jevnt tempo selv over meget korte partier, noe som smaker av maner.
12.Den eneste innvending man kan ha mot denne" samling", er at virkeligheten er enda verre.
13.Den oppmerksomme leser har antagelig som innvending at udugelighet finnes i mange styrer - kanskje spesielt i private bedrifter.
14.Det blir ellers understreket at LOs innvending mot selveierdemokratiet som grunnlag for de ansattes medinnflytelse på arbeidsplassen, ikke er noe argument mot at LOs medlemmer eller andre arbeidstagere deltar på aksjemarkedet.
15.Det er en meget overfladisk innvending.
16.Det er ikke uaktsomhet når sentralstyret hevder at departementet ikke har tatt hensyn til lagets egne innvendinger, og sentralstyret neppe kan peke på en eneste innvending som det ikke i noen grad er tatt hensyn til.
17.Det har vært hevdet som innvending mot å innføre pasientforsikring at dette kan redusere sykehuspersonalets aktsomhetsnivå.
18.Dette er ikke nødvendigvis noen innvending, men en konstatering, og det kommer tydeligst til syne ved avslutningen av endel dikt.
19.Dette er selvsagt en innvending mot undersøkelsen.
20.EN tradisjonell innvending mot Bærums boligpolitikk har vært at de unge i etableringsfasen ikke har gode nok tilbud.
21.En annen vanlig innvending mot ektefelledelt beskatning er at den hjemmeværendes inntekt i så fall vil avhenge av inntekten til den vedkommende er gift med, og at det kan føre til at det samme hjemmearbeide vil bli belønnet forskjellig alt efter den utearbeidendes inntekt.
22.En annen vektig innvending er at det holdes lange taler og intervjuer på piazzaen før kveldens forestillinger der italienske mediefolk og skuespillere uttaler seg om kino, teater og TV uten at dette blir oversatt til engelsk.
23.En innvending er at det politiske ansvar i disse sakene i dag er delt mellom to departementer.
24.En innvending er det selvfølgelig at diagnosen massehysteri kunne bli en unnskyldning for ikke å gjøre noe med eventuelle forurensninger på at arbeidssted.
25.En innvending mot Utsynet er at det trekkes et for skarpt skille mellom såkalt konkurranseutsatte og skjermede næringer.
26.En innvending mot større lønnsspredning og mer lønnsfleksibilitet er at dette hindrer omstilling, fører til lavere produktivitetsvekst og dermed svakere inntektsutvikling.
27.En vanlig innvending mot ordningen er at Dagros får problemer med å snu rytmen.
28.Espelids største innvending mot budsjettet er at Regjeringen ikke gjør nok for å redusere arbeidsledigheten.
29.For sunnmøringer er dette med omkostninger en alvorlig innvending.
30.Foran Amnestys innsamling 28. oktober har ingen reist den minste innvending.
Your last searches