Norwegian-Dutch translation of klientell

Translation of the word klientell from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klientell in Dutch

klientell
forretningnoun clientèle [m/f], cliënteel [m/f], klantenkring [m]
  handelnoun cliëntèle [n], klanten [mp]
Similar words

 
 

More examples
1.Det vil alltid være funksjonshemmede, syke, eldre og sosialt klientell.
2.Det er denne kategori klientell som skal få plass på Bastøy i de kommende måneder.
3.Det faste klientell setter pris på akkurat" Lasserre"kjøkkenets spesielle egenskaper og holder seg trofast til restauranten, uansett hva en guidebok måtte si - enten den heter Michelin eller ikke ! heter det.
4.Disse jobber hos klientell som ikke har behov for sosial omsorg, sier Gjesteby.
5.En nedleggelse av Reitgjerdet allerede i 1986 vil kunne resultere i stengning av visse avdelinger for eldre, senil demente pasienter på Dikemark sykehus - dette fordi institusjonen i Asker er pålagt å spare inn driftsmidler samtidig som man belastes med tungt, pleietrengende klientell fra Reitgjerdet.
6.Han er oppriktig bekymret for følgene av nedleggelsen av Reitgjerdet og overføringen av vanskelig klientell til allerede overfylte institusjoner i Oslo og Akershus.
7.Her får de hjelp til et rom på herberge - som oftest sammen med sosialt belastet klientell.
8.I 1984 har JURK behandlet ialt ca. 1000 saker, og budsjettet var på 690 000 kr. Organisasjonen er avhengig av direkte kontakt med et klientell av ressurssvake kvinner som trenger tid og hjelp til å få oversikt over problemene, ofte i forbindelse med barnevernsaker, separasjon og skilsmisse.
9.I Oslo har man hatt en velorganisert offentlig tannhelsetjeneste gjennom mange år med tilbud til småbarn, skolebarn, ungdom, klientell i institusjoner og sykehjem samt til trygdede med grått kort (minstepensjonistene).
10.Leveomkostningene, ikke minst boomkostningene, er der høyere enn landsgjennomsnittet, og stedenes folketetthet og størrelse er i seg selv en medvirkende årsak til at vi får en opphopning både av sosiale problemer og av sosialt klientell.
11.Oslo kommune har vedtatt å avvikle sitt tannregulringstilbud til det klientell som trenger det mest.
12.Sosionomene sier at de ikke kan gjøre jobben sin hvis de ikke har full tillit blant sitt klientell, og at klientellet ikke vil oppsøke uteseksjonen hvis de må gi slike opplysninger til politiet, foreldre eller andre.
13.Vi får stadig et tyngre klientell i lukkede anstalter.
14.Vi har fått et annet klientell på sjøen enn tidligere.
15.Alfa Hospits innehaver, Arne Schrøder, har tidligere opplyst til Aftenposten at han tidligere i sommer anmodet sosialetaten om ikke å sende altfor tungt sosialt klientell til stedet.
16.Bakgrunnen for dette er at ca. halvparten av det klientell som behandles av Oslos uteseksjon, kommer utenbysfra.
17.Den nåværende frukt og tobakksbutikk har alltid stengt efter klokken 19.00 nettopp for å unngå det meget belastede klientell som finnes blant annet ved kiosken ved endeholdeplassen på Kjelsåsbanen.
18.Det er forretningsfolk som i første rekke er hotellets tilsiktede klientell.
19.Det pekes også på at enkeltstående overgrep og kriminelle forhold vanskelig helt kan unngås med et så krevende klientell og arbeidsforhold, men at Rehabiliteringskontorets administrasjon har reagert hver gang slike forhold er blitt avdekket.
20.Egenart i atmosfære og klientell preger også restaurant Olympen i Grønlandsleiret, denne utskjelte skjenkestue, belastet med fortid som løssluppent bydelsteater og stripteasearena.
21.Momarken ligger i et jordbruksdistrikt og banens" klientell" kommer derved for en stor del fra denne næringen.
Your last searches