Norwegian-Dutch translation of korrigere

Translation of the word korrigere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

korrigere in Dutch

korrigere
feilverb verbeteren, corrigeren, rectificeren, rechtzetten, ongedaan maken, herstellen
  publiseringverb emenderen, corrigeren
Synonyms for korrigere
More examples
1.Jeg må først korrigere noe som var galt i det brevet dere skrev.
2.Men han er ikke alene om å se bakover for å korrigere hukommelsen, også Berliner Festwochen er ute i samme ærend, man har bare formulert seg litt rundere og sagt" Berlin ca. 1900".
3.Derfor er jeg fast bestemt på å gjøre min plikt og påta meg ansvaret for å korrigere feilene som er blitt gjort, slik at ikke Frankrike blir skadelidende, sa han.
4.Når det gjelder pasientens rettssikkerhet, er det svært viktig at man ikke bare får innsyn, men også mulighet til å rette feil eller korrigere i en journal, sier Asbøll.
5.Aina K. Gundersens leserbrev 2. august inneholder noen påstander som jeg finner å måtte korrigere.
6.At en forsvarer ønsker å ivareta en klients interesser er forståelig, men det er ikke akseptabelt at Bae foregir å" korrigere" og" beriktige" informasjoner jeg fremlegger på grunnlag av kilder han åpenbart ikke har kjennskap til.
7.Av en internasjonal kapasitet som Berner lar jeg også min" godtroenhet" om nødvendig korrigere.
8.Av og til får jeg inntrykk av at visse grupper nærmest ikke er villige til å innrømme oss retten til å svare, klargjøre våre argumenter, korrigere direkte feilaktige opplysninger.
9.Bl.a. kan hun korrigere Herbert Read som mener å kunne påvise innflydelse fra Gauguin på et tidspunkt da Munch ennå ikke kjente Gauguins kunst.
10.Da er det bare nødvendig å korrigere den ene tegningen for et av arbeidene, og så gi maskinen beskjed om at tilsvarende korreksjoner utføres for de øvrige tegningene.
11.Den enkeltes oppgave blir da å bekrefte eller korrigere de data som finnes på EDB.
12.Denne oppfatning om at han ikke er god nok, må Walter Mondale korrigere, hvis han skal komme innenfor rekkevidde av Det hvite hus.
13.Dessuten må lærerne ofte bruke mye tid på å korrigere fakta i bøkene.
14.Det er i stortingsmeldingen forespeilet at vi i fremtiden skal få et støyovervåkningssystem som skal verifisere beregningene med målinger og eventuelt i retrospekt efterberegne / korrigere støysone for f.eks. 1983.
15.En annen opplysning vi gjerne vil korrigere, er at Kina har okkupert IndoKina i tusen år opp til det 19. århundre.
16.Et norsk forslag til World Fisheries Conference 1984 om økt og mer bevisst bruk av fiskeprodukter for å korrigere en utbredt og kronisk feilernæring, er mottatt med stor interesse i en rekke land.
17.Finn Wischmann ved Botanisk hage og museum har vært behjelpelig med å korrigere tegningene.
18.For Reagan er det av avgjørende betydning å" korrigere" bildet av administrasjonens politikk overfor SovjetUnionen, både på hjemmebane og i Europa.
19.For nå har FPKs politbyrå efter avstemning vedtatt å kreve at fellesorganet Kansan Uutiset skal korrigere en leder avisen bragte om det sovjetiske besøket.
20.For å korrigere for dette har Regjeringen økt rammene for Husbanken eller tillatt en viss forhåndsdisponering av det påfølgende års ramme.
21.For å korrigere for miljøpåvirkningen, som opplagt spiller en stor rolle, har man særlig brukt adoptivbarn som er vokst opp i hjem med normalt alkoholkonsum, men som har alkoholikere som biologiske fedre, i disse undersøkelsene.
22.Før vi finner metoder for å korrigere gamle pHverdier, må ikke verdiene benyttes ukritisk for å kvantifisere størrelsen på en eventuell forsuring.
23.Han er medlem av klubbstyret på Foliefabrikken og ber om å få korrigere opplysninger i aftenavisen 7. august.
24.Han vil gjerne også korrigere en opplysning i notisen om at Riksantikvaren nå har fått hotellbygningen oppvurdert fra" verneverdig" til" fredningsverdig", noe Samuelsen ifølge notisen regner med vil gjøre arbeidet med å sette i stand og gjenåpne hotellet enda mer vanskelig.
25.Heldigvis er det mulig å korrigere feilstillingene som oppstår ved forskjellige former for inngrep.
26.I den fornøyelig skrevne artikkelen om huggormbitt i aftennummeret 6. september er det gitt noen medisinske opplysninger om faren ved huggormbitt og behandlingen av huggormbitt som vi synes det er riktig å korrigere.
27.I den monn noen kan sies å ha ansvar, må det være den rådgivende komite og det efterfølgende administrasjonsapparatet (som har enda mindre muligheter for å korrigere enn komiteen).
28.I årtier har kritikk ikke fått korrigere eventuelle feilslag.
29.Innslagene ble drøftet i N.A.F., og det ble umiddelbart tatt kontakt med NRK med krav om å få korrigere innholdet.
30.Jeg ber Aftenposten korrigere opplysningen om Peder Paars reise fra Kalundborg til Aars hin berømmelige anledning.
Similar words

 
 

korrigere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) korrigerekorrigerendekorrigert
Indikative
1. Present
jegkorrigerer
dukorrigerer
hankorrigerer
vikorrigerer
derekorrigerer
dekorrigerer
8. Perfect
jeghar korrigert
duhar korrigert
hanhar korrigert
vihar korrigert
derehar korrigert
dehar korrigert
2. Imperfect
jegkorrigerte
dukorrigerte
hankorrigerte
vikorrigerte
derekorrigerte
dekorrigerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde korrigert
duhadde korrigert
hanhadde korrigert
vihadde korrigert
derehadde korrigert
dehadde korrigert
4a. Future
jegvil/skal korrigere
duvil/skal korrigere
hanvil/skal korrigere
vivil/skal korrigere
derevil/skal korrigere
devil/skal korrigere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha korrigert
duvil/skal ha korrigert
hanvil/skal ha korrigert
vivil/skal ha korrigert
derevil/skal ha korrigert
devil/skal ha korrigert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle korrigere
duville/skulle korrigere
hanville/skulle korrigere
viville/skulle korrigere
dereville/skulle korrigere
deville/skulle korrigere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha korrigert
duville/skulle ha korrigert
hanville/skulle ha korrigert
viville/skulle ha korrigert
dereville/skulle ha korrigert
deville/skulle ha korrigert
Imperative
Affirmative
dukorriger
viLa oss korrigere
derekorriger
Negative
duikke korriger! (korriger ikke)
dereikke korriger! (korriger ikke)
Your last searches