Norwegian-Dutch translation of kostnad

Translation of the word kostnad from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kostnad in Dutch

kostnad
pengernoun uitgave [m/f]
Synonyms for kostnad
Derived terms of kostnad
Similar words

 
 

More examples
1.Dette ser vi som en meget marginal kostnad for å sikre transportkapasitet for betydelige tilleggsmengder olje til det norske fastland, kommenterer informasjonssjef Steinum.
2.Alt har sin pris og utgangspunktet for sjekkbruk var jo, og er jo, at banken ved renter på de penger som står inne på sjekkkonti har en fortjeneste som også dekker den kostnad som sjekker representerer.
3.Benytter vi ufruktbare områder til utbygging - og det er eksempler på at dette kan gjøres meget vellykket og til en mindre kostnad enn mange kanskje tror - vil vi samtidig relativt sett øke vår forsvarsmessige beredskap når det gjelder matforsyningen.
4.Den totale kostnad for byggearbeidene er på 53 millioner kroner, og 16 millioner er støtte fra Direktoratet for sivilt beredskap.
5.Derefter gjennomføres den samme utbedring til 30års standard, til den samme kostnad.
6.Dersom Vannlinjen skulle velges, måtte den såkalte Henrik Ibsenringen bygges ut efter en helt annen standard og dermed kostnad enn tidligere antatt.
7.Det ville selvfølgelig være hyggelig om lønnen for en gruppe, eller for alle, kunne økes ved lov eller dekret, men da lønnen også er kostnad - prisen på en innsatsfaktor - er det klart at hvis en går lenger i denne retning enn det er økonomisk grunnlag for - dvs. innsatsfaktorens produktive bidrag - vil en få virkning på efterspørselen efter denne innsatsfaktor.
8.Det ville være meget gledelig om disse nå kan vise til nye løsninger som sikrer et tilfredsstillende miljø i fremtiden - til lavere kostnad enn det som følger med katalysatorteknologien.
9.En provisorisk ordning med å ta i bruk skolelokaler som ikke er spesielt beregnet til dette formål, ble også foreslått, da selve utbyggingen av fritidshjemmene også er en kostnad som bremser tilbudet.
10.Et nytt hotell med 64 rom og tilhørende fasiliteter til en kostnad av 24 millioner kroner reises i disse dager på Hvam i Skedsmo.
11.For at avtalens intensjoner - langsiktige lån til fast rente - kunne oppfylles, var det en forutsetning at en økende kostnad for de långivende banker til å finansiere sin andel av utlånene ble kompensert fra Norges Banks side.
12.For rimeleg kostnad kan Fornebu flyplass få lange nok rullebaner - ein kjem langt med det Smestadkrysset kostar.
13.Hvis Staten her hadde lagt slike vurderinger til grunn, ville fjernvarme trolig blitt valgt fordi den marginale kostnad for tilknytning er lavere enn tilsvarende kostnader for elektrisk strøm.
14.Hvis dette garantiansvar hadde vært endelig klarlagt ved regnskapsavleggelsen, burde det vært bokført som ekstraordinær kostnad i 1983.
15.I tillegg har vi lokalpolitiske hensyn som ofte binder store ressurser til virksomheter som burde ha utgått når målet er høyest mulig stridsevne for lavest mulig kostnad, sa BullHansen.
16.Ifølge de foreløbige beregninger som er gjort, vil bidragene fra kommunen, fylkeskommunen og banker utgjøre 50 prosent av prosjektets kostnad.
17.M.a.o. fremføres det i optimistisk fryd et regnestykke hvor et forutsatt vedlikehold for privat utleie nødvendigvis gir høyere kostnad enn for et" vedlikeholdsfritt" borettslag !
18.Med en kostnad på over 500 millioner kroner er hele spesialsonen nå gjerdet grundig inn.
19.Men till en god kulturpolitik hör också att de många som av olika skäl ställs utanför scenföreställningen ges en möjlighet att till en kostnad av cirka en krona per person och föreställning få del av den svenska och internationella teaterkulturen med radions och televisionens hjälp.
20.Norsk Vikingolje tar utlegget til aksjekjøpet som en kostnad i forbindelse med kapitalutvidelsen.
21.Når vi gjør en avsetning, så tar vi en kostnad før den er oppstått.
22.Omstillingen er en kostnad, som man helst ville vært foruten.
23.Problemet ligger i at lønn er både inntekt og kostnad.
24.Tar vi som eksempel en 19skole med 600 elever, vil dette bety at omtrent 12001800 bøker vil måtte kjøpes inn pr. år, kostnad 95 000145 000 kroner pr. år, eller 4060% av en skoles rammebevilgning.
25.Vi ønsker å innhente sammenlignende opplysninger om" kostnad / nytte", om service og pasienters bedømmelse av den, om fremvekst av unødig byråkrati, om villighet til å påta seg" upopulært" helsearbeid, og om erfaringer med forsikringsordninger.
26.Anlegget vil produsere bensin til en kostnad som er sammenlignbar med bensin fra det eneste eksisterende konvensjonelle raffineri i New Zealand", uttalte Allen E. Murray, president i Mobil Oil Corporation, i forbindelse med åpningen.
27.Dette ville medføre at det ville bli relativt rimeligere enn før å ansette lavlønnstagere, og relativt dyrere enn før å ansette høylønnstagere, sa Thonstad, som mente en annen fordel med en slik ordning er at den vil avskjære forbindelsen mellom lønn som kostnad for bedriften og lønn som inntekt for arbeidstagerne.
28.75 prosent av befolkningen vil kunne se TV2 efter to års utbygging av sendenettet, og i løpet av åtte år, til en kostnad av ca. 690 millioner kroner, vil 95 prosent av landet være dekket - fordi NRK kan bygge på tidligere investeringer.
29.Den økte utbetalingen innebærer en ekstra kostnad på nesten to millioner kroner, med tilsvarende reduksjon i slakteriets inntjening som derfor uansett må betraktes som forholdsvis beskjeden.
30.Det Norske Skogselskap har fra før litt erfaring fra skogplanting i Kenya, fra samarbeidet med den kenyanske Wangari Maathi og hennes hjelpere som i løpet av to år plantet 500 000 planter til en kostnad av 1 kr. pr. plante.
Your last searches