Norwegian-Dutch translation of oversende

Translation of the word oversende from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oversende in Dutch

oversende
betalingverb overmaken
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke mitt valg, sa Reagan, da han tidligere i uken ble spurt om det var klokt å oversende rapporten umiddelbart før hans første møte med en av de sovjetiske toppledere.
2.Finansdepartementet har derimot til oppgave å oversende Norges Banks årsmeldinger til Stortinget.
3.Advokat Fridtjof Feydt opplyser at han på vegne av sin klient John Hveem om kort tid vil oversende et brev til regjeringsadvokaten der han vil kreve eiendomsretten til det historiske materialet.
4.Arbeidsgruppens formann, fungerende sjefinspektør Jørgen L. Høidahl, sier til Aftenposten at arbeidsgruppen i første omgang har bedt alle lokale politikamre om snarest mulig å oversende departementet gjeldende interne instrukser og ordrer om utrykningskjøring.
5.Bygningsrådet i Bærum vedtok torsdag enstemming å oversende klage fra Veritas til fylkesmannen i Akershus.
6.Bystyret samlet seg altså om å støtte opprettelsen av faste stillinger, slik et enstemmig innstilling fra sosialutvalget gikk inn for, men Sosialrådmannen ble pålagt å ta opp de spørsmål om bemanningsnormen som bystyremedlem Bergenheim påpekte, for derefter å oversende saken til formannskapet.
7.DSD blir bedt om å oversende flaggrutens regnskaper for de siste fem år til fergekontoret.
8.Den skal skytes opp i 1987, og her i Kiruna vil vi blant annet bygge en stasjon som kan" ta ned" data fra denne satellitten og oversende disse videre til Norden og Europa, sier direktør Engström.
9.Det Stortinget nå kommer til å gjøre, er å oversende saken til Regjeringen, og om en stund vil den nok komme tilbake til de folkevalgte på Løvebakken som må treffe endelig beslutning.
10.Det var tirsdag ventet at president Ronald Reagan med det aller første vil oversende forslaget om sin nye ambassadør i Norge til Senatet.
11.Disse kan vi oversende til vår ekspert, Inggard Lereim, som vet hvem som har kompetanse i en sak, hvis han ikke har det selv.
12.Efter at flyttesaken er tatt opp med både Ombudsmannen og Finansdepartementet - uten at Motzfeldt selv føler at den er kommet nærmere en løsning, vedtok formannskapet i Brunlanes igår kveld å oversende saken til justisminister Mona Røkke.
13.Efter forslag fra Heming, med tilslutning fra Njård, Ready og Røa, ble det enstemmig vedtatt å oversende til Norges Friidrettsforbund, en anmodning om å revurdere ordningen med årslisens / startavgift med sikte på fritagelse for deltagere i stafetter.
14.Efter hva Aftenposten forstår er det Luftforsvarets Forsyningskommando som får som oppgave å oversende melding om ulykken til fabrikken.
15.Et enstemmig fylkeskulturstyre vedtok å oversende forslaget til administrasjonen for videre behandling.
16.Finansutvalget besluttet mandag å oversende utredningen til finansrådmann Bernt H. Lund som ventes å ha sin innstilling klar til utvalgets møte neste mandag.
17.Finansutvalget i Oslo har vedtatt å oversende til sosialrådmannen en klage fra Fremskrittspartiet over at dets medlem i sosialutvalget, Jarl Eik, nylig ble nektet en protokolltilførsel.
18.Finansutvalget tok ikke stilling til realiteten i klagen, men vedtaket om å oversende saken til sosialrådmannen ses likevel i politiske kretser som en reprimande til sosialutvalgets flertall.
19.Formannskapet i Bærum vedtok onsdag enstemmig å oversende en henvendelse til Akershus fylkeskommune om den vanskelige sykehjemssituasjonen i kommunen.
20.Foruten regnskap og årsberetning som generalforsamlingen rakk å få godkjent, vedtok den å oversende et forslag om støtte til" Aksjon Husbank" til styret.
21.Hamar politikammer vil nå oversende saken til fylkeslegen i Hedmark for å få medisinsk uttalelse for om mannen fikk den behandling han hadde krav på.
22.Han ba Filaret oversende det kirken har av informasjon om saken.
23.Han regner med at direktoratet vil oversende sin innstilling til politiet innen 14 dager.
24.Hovedutvalget skal så behandle innsparingsforslagene og oversende dem med egne kommentarer til finansrådmannen.
25.I alle fall oppfordrer bysiden" Lutn" om å oversende kopi av vinnerbildet når grimasemesteren er kåret til høsten.
26.Idrettsstyret behandlet den saken i helgen, men kommer neppe til å oversende den til domsutvalget før det er innhentet uttalelse fra dopingekspert dr. Svein Oseid.
27.Istedenfor å oversende avtaleutkastet til Kongressen, skal Reaganadministrasjonen underhånden ha prøvet å få nye forsikringer fra Kina om at landet ikke vil bistå Pakistan eller andre land med å utvikle atomvåpen.
28.Jeg regner med at vi kan oversende saken til statsadvokaten i slutten av mai, sier Kløvstad til avisen.
29.Johansens argumentasjonsmåte preges imidlertid av en så bedrøvelig mangel på intellektuell ryddighet at fristelsen til å ryste på hodet og henlegge saken - eventuelt oversende den til underholdningsavdelingen i NRK - ville ha vært overveldende, hvis det ikke her hadde dreiet seg om dynamitt i bokstaveligste forstand.
30.Kan vi nå håpe at også de følger skolesjefens instruks om å oversende alle eventuelle rasistiske utfall og propaganda til skoleadministrasjonen, og ellers holde seg i ro ?
Your last searches