Norwegian-Dutch translation of regulere

Translation of the word regulere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regulere in Dutch

regulere
generellverb regulariseren, reguleren
  kontrollverb regelen, reglementeren
  justereverb regelen, afstellen, bijstellen, instellen, juist stellen
Synonyms for regulere
Derived terms of regulere
More examples
1.Hverken direkte eller indirekte finnes det lovhjemmel for fylkeskommunen til på noen måte å regulere privatpraktiserende legers adgang til fritt å henvise pasient til det sykehus legen finner best.
2.Som en oppsummering vil jeg trekke den konklusjon at en fylkeskommune har små muligheter rettslig sett til å kontrollere og regulere gjestepasientstrømmen.
3.Dessuten kan man regulere til en ny parkeringstakst med et håndgrep.
4.Det er mulig at vi tidligere har hatt overdrevne forestillinger om betydningen av å regulere fisket, mens naturens egne krumspring er viet for lite oppmerksomhet.
5.Efter vår oppfatning er det helt unødvendig å regulere bankenes innskuddsrenter ved å fastsette minimumssatser.
6.Er det ikke like greit å benytte eksisterende lovverk for å regulere hyttebygging og turistanlegg i området ?
7.Forslaget er preget av ønske om å regulere mest mulig - og begrense bruken av motorsykkel mest mulig.
8.Man kan regulere en sidetann inn i tomrommet og muligens gi den en ny krone, sier Ingeborg Jacobsen.
9.Når Statoil rykker ut og antyder at Statoil lettere enn Mobil kan regulere produksjonen for å unngå prisfall, kan det meget lett bli misforstått som en ny linje i dette spørsmål fra norsk side, og åpne for nytt press mot Norge for å få oss til å redusere produksjonen, med de store økonomiske virkninger det kan ha, sier statsminister Willoch.
10.Når bruk av kampmidler ikke så sterkt rammer partene selv, kan man si at noen av de mekanismer som var med på å regulere bruken av kampmidler er satt ut av spill.Rettedal finner forøvrig konflikter knyttet til vårt politiske styringssystem langt mer problematiske og vanskelige.
11.Politikerne risikerer at de kommer til fullbyrdede kjennsgjeringer, når de endelig skal regulere telematikkområdet, og erfaringer viser at det er vanskelig å endre på slike forhold når de først er etablert i et tidsrom uten tilfredsstillende offentlige retningslinjer, ble det sagt.
12.På grunn av den store vektforskjellen mellom et fullt og et tomt vogntog, kan det også være vanskelig å regulere bremsene slik at de alltid funksjonerer likt i forhold til den vekt de skal bremse ned.
13.SovjetUnionen skal ha en eksklusiv rett til å bygge, tillate og regulere anlegg, utnyttelse og bruk i sin økonomiske sone ved enhver kunstig øy, foruten anlegg av ethvert slag til bruk for forskning, utvinning og utvikling av naturressurser, het det blant annet i det nye dekretet.
14.Særlig gjelder det regler som direkte skal regulere forbrukerforhold, heter det.
15.Vi vil ikke jage folk ut av byen, men forsøker å regulere støyen under karnevalet.
16.Årsaken til at den giftige gassen sivet ut fra en tank som var oppbevart over bakken, er så vidt Fonnum har fått kjennskap til, at en av ventilene som skulle regulere trykket i beholderen ikke fungerte.
17.Adm. direktør Per Bakken i Norsk Jernverk sier at bedriften har produsert armeringsstål i 2530 år, og at Jernverket hele tiden har holdt seg til de avtaler som har vært inngått for å regulere konkurransen.
18.Anmodningen om en utredning blir derfor gjentatt, med sikte på å få bedre mulighet til å regulere barnetrygdsatsene efter husholdningstyper og familier med få eller mange barn.
19.At det er fullt mulig å regulere tjenestemennenes pensjon efter det aktuelle lønnstrinn, finner vi i det faktum at regjering, storting og Høyesteretts medlemmer har hatt det slik i lang tid.
20.Av nye tekniske hjelpemidler til Ungdommens Scene kan vi nevne en flere tonn tung bro som går over scenen, heisbart anheng for lysanlegg, røykluke - og en heis mellom kjeller og sal for å kunne regulere antall sitteplasser og å frakte kulisser.
21.Avtalen skal bare regulere vilkårene for almenpraktiserende leger og praktiserende spesialister hvor i landet de enn måtte befinne seg.
22.Blant annet er det viktig å kunne regulere aktuelle tomtearealer til bankvirksomhet.
23.Boligutbyggingen på Søndre Nordstrand reduseres efter at bystyret igår vedtok å regulere Bjørndal til 70 prosent eneboliger og 30 prosent rekkehus.
24.Bransjen har også maktet å regulere markedet slik at behovet for kabler er større enn kapasiteten.
25.Byantikvaren foreslår å regulere området til bevaring for å sikre området og bygningene for eftertiden.
26.Byplankontoret vil regulere 210 dekar til boliger.
27.Både når det gjelder sykehustjenester og primærhelsetjenesten har opplegget fra Arbeiderpartiet vært å skape offentlige monopoler på tilbudssiden, og regulere tilbudets størrelse gjennom rammebevilgninger fra Staten, basert på befolkningstall, alderssammensetning og lignende objektive kriterier.
28.Da hadde alle forbindelser vært brutt i over to år på grunn av LOs motstand mot regjeringens lovgivning for å regulere britiske arbeideres streikerett.
29.Da kan vi eventuelt ta inn igjen det tapte ved å regulere portoen.
30.De klarer ikke å regulere trekken i ovnen skikkelig, de bruker ikke gnistfanger, og de er uforsiktig med asken.
Similar words

 
 

regulere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) regulereregulerenderegulert
Indikative
1. Present
jegregulerer
duregulerer
hanregulerer
viregulerer
dereregulerer
deregulerer
8. Perfect
jeghar regulert
duhar regulert
hanhar regulert
vihar regulert
derehar regulert
dehar regulert
2. Imperfect
jegregulerte
duregulerte
hanregulerte
viregulerte
dereregulerte
deregulerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde regulert
duhadde regulert
hanhadde regulert
vihadde regulert
derehadde regulert
dehadde regulert
4a. Future
jegvil/skal regulere
duvil/skal regulere
hanvil/skal regulere
vivil/skal regulere
derevil/skal regulere
devil/skal regulere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha regulert
duvil/skal ha regulert
hanvil/skal ha regulert
vivil/skal ha regulert
derevil/skal ha regulert
devil/skal ha regulert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle regulere
duville/skulle regulere
hanville/skulle regulere
viville/skulle regulere
dereville/skulle regulere
deville/skulle regulere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha regulert
duville/skulle ha regulert
hanville/skulle ha regulert
viville/skulle ha regulert
dereville/skulle ha regulert
deville/skulle ha regulert
Imperative
Affirmative
dureguler
viLa oss regulere
derereguler
Negative
duikke reguler! (reguler ikke)
dereikke reguler! (reguler ikke)
Your last searches