Norwegian-Dutch translation of reservasjon

Translation of the word reservasjon from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reservasjon in Dutch

reservasjon
hotellnoun reservering [f]
  tvilnoun bedenking [f], reserve [m/f], voorbehoud [n], bezwaar [n]
  oppførendenoun afstand [m], terughoudendheid [f], distantie [f]
Synonyms for reservasjon
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg kan uten reservasjon slå fast at jeg fullt ut deler Norges Dyrebeskyttelsesforbunds syn i denne saken.
2.Stigen tar opp igjen Galtungs spørsmål, med reservasjon for landsforræderi.
3.Med en smule reservasjon aksepterer jeg problemstillingen.
4.Allerede før helgen, orienterte Reaganadministrasjonen FNs generalsekretær Javier Perez de Cuellar om den" midlertidige og begrensede reservasjon" overfor domstolens jurisdiksjon.
5.Amerikanske myndigheter har hele tiden hatt stor forståelse for den norske reservasjon overfor den internasjonale hvalfangstkommisjons forbud mot all kommersiell fangst fra 1986.
6.Både innledere og arrangører uttrykte forsiktig reservasjon til nyheten om de pågående forsøk med trykkkammer.
7.De skulle ha vært presentert med bekymringens reservasjon.
8.Den franske delegasjonen gav uttrykk for at de ønsket å komme tilbake til saken så raskt som mulig, men det ble ikke gitt noen begrunnelse for deres reservasjon.
9.Denne reservasjon gjentok samferdselsminister Johan J. Jakobsen i Stortinget forleden.
10.Det første varsel om hva som skjer i tilfelle Norge fastholder sin reservasjon overfor den internasjonale hvalfangstkommisjons forbud mot all kommersiell hvalfangst efter 1986, kommer i form av et brev til ambassadør Knut Hedemann i Was hington.
11.Det hevdes overfor Aftenposten at delegasjonen vil kunne gi et positivt utspill i IWC hvis den samtidig med rapporten om den nye harpunen også kan meddele at Norge trekker tilbake sin reservasjon mot anmodningen om stans i avskyting av hval med kaldharpun.
12.Grunnen til denne reservasjon skal være frykt for at Egil Braathen A / S skal kunne fusjonere sine selskaper inn i CG.
13.Hennes tilføyelse" som det pleier å stå" kunne likevel inneholde en viss reservasjon, og røber i så fall en like prisverdig som klok forsiktighet.
14.Her er ikke tatt noen reservasjon m.h.t. sannhet og løgn.
15.Her var det en viss reservasjon og distanse til stoffet.
16.I forordet tar han riktignok selv en liten reservasjon, og skriver at når man avviker fra den juridiske formen, kan man risikere å bli for lite presis slik at vesentlige nyanser blir utelatt.
17.I sitt generøse tilbud om å la alle reise, tok Thach ingen reservasjon om å beholde denne kategori i Vietnam.
18.Ifølge avtalen skal Japan innen 13. desember i år trekke tilbake sin reservasjon mot Den internasjonale hvalfangstkommisjonens (IWC) forbud mot kommersiell fangst av spermasetthval.
19.Jeg har bare en reservasjon, nemlig polprisene.
20.Jeg kan ikke annet enn forbauses over dette, og særlig over at mennesker som vanligvis ikke er lette å lure, sluker antiMoonpropagandaen uten reservasjon.
21.Med den lille reservasjon at mesteren dog var med på en kollektivutstilling i 1911.
22.Med disse påpekninger i bakhodet er det en forholdsvis beskjeden reservasjon når han hevder at han" skriver ingen biografi".
23.Med en reservasjon med hensyn til MXbevilgningee er samtlige nye våpenprogrammer kommet helskinnet gjennom også for neste års vedkommende.
24.Norges LastebileierForbund krever, uten reservasjon, at NordNorgebanen ikke blir forlenget.
25.Stortingsmannen i ham forlanger en aldri så liten reservasjon i dette tilfelle.
26.Stortingsrepresentant Bjørn Unneberg ble i 1969 valgt på Senterpartiets program, uten at reservasjon ble tatt på noen sak.
27.Talsmenn for Greenpeace gav på forhånd overfor Aftenposten beskjed om at aksjonene mot Norge ville bli utvidet hvis Regjeringen ikke trakk tilbake sin reservasjon senest under dette møte.
28.Vi noterer foreløpig med tilfredshet den reservasjon til boligbeskatningsforslaget som er kommet fra både statsministeren og Senterpartiets formann.
29.Videre innebærer avtalen at Japan innen 1. april neste år skal trekke tilbake sin reservasjon mot IWCs midlertidige forbud mot all kommersiell hvalfangst.
30.Videre var det behov for en viss reservasjon til vår godtagelse av Haagdomstolens jurisdiksjon.
Your last searches