Norwegian-Dutch translation of samle

Translation of the word samle from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

samle in Dutch

samle
hobbyverb verzamelen
  motverb verzamelen, bijeenrapen
  folkverb verzamelen
  samle sammenverb verzamelen, samenbrengen
Synonyms for samle
Derived terms of samle
Anagrams of samle
More examples
1.Aksjon Gunnar" tok sikte på å samle inn midler for å få fremstilt minneplater over Gunnar Lid, samt lage en minnebok over den kjente fugleforskeren.
2.Arbeiderpartiet vil for sin del ikke møte skattedebatten med fastlåste standpunkter, men vi er villige til å drøfte med andre partier mulige løsninger, for å samle bredere politisk basis for helt nødvendige endringer.
3.Det den kristne tro ødelegger av vår kultur er ikke verdt å samle på.
4.Det er dypt tragisk at den indiske nasjonen og dets folk berøves en leder som har maktet å samle India rundt felles mål og en demokratisk utvikling", sier Palme.
5.Det er ikke det samme å frata LarsErik startlisensen som å nekte ham å samle frimerker !
6.Fortiden er ingenting å samle på, hvis ikke nuet er like bra," sier kong David og angrer så smått på at han slo ihjel filisterkjempen Goliat i sin ungdom.
7.Jeg tror hovedlærdommen må være at å samle mennesker som ofte har det vanskelig i en bås, ofte kan gi helt uventede resultater.
8.Samle eder ikke skatter på jorden, hvor møll og rust fortærer.
9.Samle skatter på Jorden" vil de ikke.
10.Selv om skattekommisjonen i overraskende grad har klart å samle seg om nye hovedlinjer for beskatningen, er det fortsatt rom for mye politisk strid om det norske beskatningssystem.
11.Solar Max" er igjen på plass i verdensrommet og i ferd med å samle inn data om Solens aktivitet.
12.Solar Max" funksjonerer som den skal og er igjen i full gang med å samle inn informasjoner om aktiviteten på Solens overflate.
13.Under hele den tidsutvikling vi gjennemløper med nasjonalsocialistiske fremstøt selv i våre nordiske land, og med alle forsøk på opløsning og illoyalitet innenfra... foretrekker jeg endelig en gang å være fri mann igjen og kunne si min mening helt ut og kunne arbeide for å slå ned de åndsretninger som jeg mener er destruktive, uten å ha en organisasjonsmessig forpliktelse til å samle de mange uensartede.
14.Vor taktik var og vil blive", uttalte han i 1891," forsaavidt jeg faar nogen indflydelse paa den, at forsøge at samle alle konservative elementer i den norske nation, og af dem er der ikke faa, som kalder sig venstremænd.
15.Båtfolk har så lett for å samle seg på enkelte steder langs Sørlandskysten eller på Tjøme, for eksempel.
16.De ti EFland har ingen problemer med å bli enige i prinsipper, men å finne praktiske løsninger alle kan samle seg om, er verre.
17.Den kan samle de ressurser vi har her i landet til å utvikle egne TVtilbud, sier Steen.
18.Den vil ikke samle så mange til enighet.
19.Dessuten ønsker vi å samle alle privatpraktiserende fysioterapeuter i en forening som vil arbeide for å ivareta deres rettigheter i et samfunn som ser ut til å bli stadig mer komplisert å arbeide og leve i, sier Guttormsen.
20.Det er ikke økonomiske vanskeligheter som ligger bak samarbeidet, men et ønske om å samle kreftene, sier WiigAndersen.
21.Det er meningen å samle deltagerne i mindre grupper med hver sin leder, som kan drøfte de forskjellige sider av konferansens tema" Omsorg ved livets slutt", blant andre smertebehandling og de psykiske aspekter.
22.Det har vært og er å informere, lære opp og samle et par tusen jugoslaviske TVfolk til en fungerende enhet.
23.Det tok meg 20 år å samle disse myntene, og det kom som et sjokk da alt forsvant i et innbrudd i 1979.
24.Det var ikke bedre enn at jeg kunne samle i sekker og bæreposer hver eneste dag, sier han.
25.Det vi nå gjør, er å samle alle hepatitt Bklientene på så få avdelinger som mulig.
26.Et like viktig poeng som å samle inn penger er det personlige utbytte hos elevene.
27.Et slikt krav kan samle folk på riggene idag.
28.Feydt har hatt de samme mulighetene som oss til å samle dokumenter og innhente opplysninger som er viktige for å kunne bevise eiendomsretten til dokumentene.
29.For øyeblikket består arbeidet i å samle inn bevismateriale som underbygger påstand om at faren på grunn av tidligere mishandling ikke bør ha omsorgen for seksåringen.
30.Formålsparagrafen i loven om grunnskolen er et speilbilde av den verdibevissthet som det var mulig å samle politisk flertall for i Norge for 15 år siden.
Similar words

 
 

samle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) samlesamlendesamlet
Indikative
1. Present
jegsamler
dusamler
hansamler
visamler
deresamler
desamler
8. Perfect
jeghar samlet
duhar samlet
hanhar samlet
vihar samlet
derehar samlet
dehar samlet
2. Imperfect
jegsamlet
dusamlet
hansamlet
visamlet
deresamlet
desamlet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde samlet
duhadde samlet
hanhadde samlet
vihadde samlet
derehadde samlet
dehadde samlet
4a. Future
jegvil/skal samle
duvil/skal samle
hanvil/skal samle
vivil/skal samle
derevil/skal samle
devil/skal samle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha samlet
duvil/skal ha samlet
hanvil/skal ha samlet
vivil/skal ha samlet
derevil/skal ha samlet
devil/skal ha samlet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle samle
duville/skulle samle
hanville/skulle samle
viville/skulle samle
dereville/skulle samle
deville/skulle samle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha samlet
duville/skulle ha samlet
hanville/skulle ha samlet
viville/skulle ha samlet
dereville/skulle ha samlet
deville/skulle ha samlet
Imperative
Affirmative
dusaml
viLa oss samle
deresaml
Negative
duikke saml! (saml ikke)
dereikke saml! (saml ikke)
Your last searches