Norwegian-Dutch translation of sikkerhet

Translation of the word sikkerhet from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sikkerhet in Dutch

sikkerhet
generellnoun veiligheid [f], zekerheid [f]
  lov - pengernoun borg [m], borgsom [m/f]
  bankvesen - handelnoun waarborg [m], onderpand [n]
  verdisakernoun veiligheid [f]
  skyldnoun waarborg [m], borg [m], onderpand [n]
  plannoun beveiliging [f], bescherming [f]
  bankvirksomhetnoun onderpand [n]
Synonyms for sikkerhet
Derived terms of sikkerhet
Similar words

 
 

More examples
1.Demokratiets sikkerhet må prioriteres fremfor pressefriheten".
2.Det er et lands første plikt å sørge for sine innbyggeres sikkerhet.
3.Et amnesti for samvittighetsfanger i Sovjet, i ØstEuropa og i mange andre land hvor det er politiske fanger og samvittighetsfanger, innebærer ikke bare en human gestus, det ville også i høy grad befeste den internasjonale tillit og den internasjonale sikkerhet.
4.Fallhøyden" bør kunne beregnes med relativt stor grad av sikkerhet.
5.Fred og sikkerhet".
6.Høyre må jo skjønne at uten operatøransvaret kan vi ikke garantere Regjeringens sikkerhet".
7.Kongen kan av militære grunner eller av hensyn til den offentlige sikkerhet innskrenke eller forby adgangen til luftfart innenfor visse områder...
8.Man vet ikke nå med sikkerhet hvor meget et besøk hos en lege uten avtale vil komme til å koste.
9.Naturens hevn" viser sagtens hang til demagogi og en nesten totalitær sikkerhet på at sannheten er funnet og må frem.
10.Når folket holder vakt, har vi den beste garanti for fred og sikkerhet.
11.Spis bare sopp som du med sikkerhet vet at er spiselig, prøv aldri ukjente sopper".
12.Såfremt ikke annet er vedtatt ved avtale med fremmed stat, kan Kongen av hensyn til rikets sikkerhet eller interesser forøvrig beslutte utvist enhver utlending.
13.Vesteuropeisk sikkerhet er idag avhengig av et nært samarbeide med USA.
14.Vesteuropeiske initiativer for å styrke avspenningen og bygge opp nye ordninger omkring forsvar og sikkerhet i Europa kan tjene grunnleggende norske interesser.
15.(AP) Den sovjetiske utenriksminister Andrej Gromyko kom mandag formiddag med et større følge til Arlanda utenfor Stockholm for å delta i Konferansen om sikkerhet i Europa som tar til i morgen.
16.(IPS) USAs utenriksdepartement har rettet en advarsel til alle nordamerikanske borgere i Colombia om å være ekstra påpasselig med hensyn til sin egen sikkerhet efter at colombianske narkotikasmuglere angivelig har fremsatt trusler om å ta livet av 10 nordamerikanere for hver colombianer som blir utlevert til USA.
17.(NTBs korrespondent Lena Smedsaas) Tredje sesjon av Stockholmskonferansen om sikkerhet og tillitsskapende tiltak i Europa (KNE) ble avsluttet fredag.
18.Anker Jørgensen bør lese innstillingen fra Stortingets utenrikskomite om sikkerhet og nedrusting grundigere.
19.Av hensyn til pasientenes og personalets sikkerhet, og ikke minst for å kunne dekke de mange savn og behov denne gruppen har, er det nødvendig med god bemanning.
20.Borgerne kan ikke garanteres den sikkerhet de har krav på, sier Politiforeningens formann Jon Kvikne.
21.De anstrengelser som gjøres av vesteuropeiske land for å styrke sitt forsvar for å kunne verne om sin sikkerhet, står ikke i motsetning til ønsket om fred.
22.De rederier som har gjort investeringer i sine tankskip for å øke sikkerheten og redusere faren for oljesøl, taper i konkurransen med dem som har utsatt beslutningen om å investere i sikkerhet.
23.De som har drevet nærradioforsøkene frem, kan allerede idag vite med sikkerhet at de har seiret.
24.Det er for tidlig å si noe med sikkerhet, sier Jan Vanous ved Wharton Econometric Forecasting Associates, en forskningsgruppe i Washington som har spesialisert seg på Sovjets økonomi.
25.Det er i strid med den sikkerhet man tilstreber på en så spesiell arbeidsplass, å ansette folk som har hatt en slik alvorlig befatning med narkotikaforbrytelser, sier politiinspektør Fyhn til Aftenposten.
26.Det er naturlig at en fusjon skaper en viss uro blant de ansatte, og det betyr en sikkerhet for alle ansatte at begge de to bankers ledere blir sittende på toppen i den nye banken, mener Ove Fløtaker.
27.Det er naturlig at norske skattemyndigheter sørger for sikkerhet for sitt krav, hvis de da har et slikt krav i dødsboet, kommenterer Brunsvig.
28.Det er også betenkelig at Norge går så sterkt ut før man med sikkerhet kan si at de aktuelle tiltakene virkelig vil hjelpe på de forurensningsproblemene miljøvernmyndighetene vil til livs.
29.Det er tydelig at jentene har fått høyden på sprangene i tillegg til bedre kondisjon og sikkerhet enn tidligere.
30.Det er vanskelig å si med sikkerhet akkurat hvilket år bildene er tatt, forteller Johan Collett Holst.
Your last searches