Norwegian-Dutch translation of til øst

Translation of the word til øst from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

til øst in Dutch

til øst
retningother oostwaarts, naar het oosten
Similar words

 
 

More examples
1.Alle disse bleke, tapre og gåtefulle menn som med fare for sitt liv sniker seg gatelangs, utveksler kodeord, mottar og gir beskjeder fra øst til vest og fra vest til øst, de kan ta seg snodig ut for den som velger å se livet i narrespeilet, og det gjør Tom Stoppard i" Det var hunden som døde".
2.Det er en formulering som har like mye adresse til øst som til vest.
3.Det såkalte" tredje alternativ" - nei til øst og vest - er fortsatt et bærende prinsipp for partiet, og man vet således hvor man har SV.
4.Dette er et budskap som har adresse både til øst og vest, men slik opplegget av øvelsene er utformet, synes det som om forholdet til Washington har vært fremherskende både i London og Bonn da planene ble utarbeidet.
5.For den vesttyske regjering kommer kardinalens kritikk som en ubehagelig påminnelse om hvilke problemer som fremdeles finnes i Bonns forhold til ØstEuropa, på tvers av de ideologiske skillelinjer og ekstra ubehagelig er det at Glemp minner om de nasjonale motsetninger på en tid da regjeringene i øst (med unntagelse av DDR) anklager Bonn for" revansjisme".
6.I et forsøk på å beholde gode skattebetalere i Oslo, og ikke uten videre se dem flytte over bygrensen til øst eller vest, har det vært et uttrykt ønske om å stimulere folk til å bli boende i byen.
7.Jeg betviler ikke at NtA har kjennskap til østeuropeiske forhold, men mener at denne kjennskapen får lite plass i NtAs tenkemåte og handlingsmønster, og at man faktisk fornekter en god del av den (øst) europeiske virkelighet for å få endene til å møtes i et enkelt sett av antiatomvåpenparoler.
8.Majorstuhuset og Majorstukrysset ligger sentralt i bydel 02, et knutepunkt mellom veier til øst og vest i Oslo.
9.Men det faller visst mange vanskelig, enda det - for eksempel - burde være lett å øyne en logisk forbindelse mellom den statlige satsing på riksveisystemet rundt Oslo sentrum, fra vest til øst, og en rask og rasjonell veiløsning for trafikken langs havneområdet.
10.Morabitouns hovedkvarter ble erobret, og overgangen til øst ble stengt for all vanlig biltrafikk.
11.Opptakten til sommerleiren blir en stor fredskonvoi av småbåter fra vest til øst på sørlandskysten.
12.Overvåkningssjef Jostein Erstad tilbakeviser at Arne Treholt ble vervet som spion allerede i 1960, under en tur til Øst - Tyskland sammen med andre radikale studenter bra Blindern.
13.Pravda skriver bl.a. at Bonns godkjennelse av et lån på 950 millioner mark til ØstTyskland er et eksempel på vesttyske forsøk på å vinne politisk innflytelse over sin nabo i øst.
14.Shiittene, som utgjør den betydeligste minoritetsretningen innen islam, holder først og frems til øst og syd i landet.
15.Vinnerutkastet legger blant annet opp til å nedlegge havnevirksomheten vest for Pipervika og overføre denne til øst.
16.Striden om en fri informasjonsstrøm har pågått i UNESCO i flere år, og har sin bakgrunn i at flere land mener det er ubalanse i informasjonsstrømmen fra nord til syd og fra vest til øst.
17.Bratterud skulle bruke de to forsterkerne og mottagerne til å sende OFKs fjernsynsprogrammer både til øst og vest.
18.De danske sosialdemokrater har i forbindelse med dette spørsmål og NATOs dobbeltvedtak, foretatt en rekke reiser både til øst og vest for å informere og bli informert.
19.Den internasjonale legeforening til forebyggelse av kjernefysisk krig sier stopp, både til øst og vest - det er allerede nok våpen til å utrydde menneskeheten flere ganger.
20.Efter at Aurland ble knyttet til det øvrige Norge med helårsvei til Østlandet over Hol og efter at man nå er meget godt i gang med å føre veien gjennom to tunneler videre til Bergen (den første tunnelen er allerede ferdig) har folk både fra øst og vest i stadig større grad funnet veien til den vakre bygda innerst i Sognefjorden som for det vesentligste lever av å levere elektrisk kraft til Oslo.
21.Fergeforbindelse er det både til øst og vest.
22.Gassen må stort sett brennes av på feltet, fordi det ikke er tilstrekkelig transportkapasitet, heller ikke efter byggingen av den store gassledningen til Øst og videre til VestEuropa i begynnelsen av 1980årene.
23.I tillegg til øst / vestspørsmål vil man behandle terrorisme, økonomiske spørsmål, demokratiets utvikling og i særlig grad spørsmål vedrørende ungdomssysselsetting og privatisering.
24.Ifølge den tyske avisen Bild am Sonntag ble paret mistenkt efter at de hadde levert papirer fra Rudolf Alkens hus til Øst Tyskland, efter at legen flyktet.
25.Med spesiell tanke på det sovjetiske marked har Norsk Data delvis omarbeidet en av sine største enheter, som dermed går klar av Cocomreglene og kan eksporteres helt lovlig til øst.
26.Men 40 år efter at tyskerne måtte kapitulere, feires de fire store alliertes felles seier i et delt Europa og i en atmosfære som ikke kan sammenlignes med den som satte sitt preg på hele vår verdensdel fra vest til øst i maidagene 1945.
27.Og på dette felt representerer den tredje emigrasjonsbølgen med Solsjenitsyn, Neizvestnyj, Bukovskij m.fl. et antimaterialistisk korrektiv både til øst og til vest.
28.Russerne hadde på dette tidspunkt ikke bare sprengt den tyske fronten i stumper og stykker på en lang rekke områder - de befant seg på ilmarsj mange steder - mot en front fra Stettin til øst for Dresden og videre til Gleiwitz og sørover mot Wien og Plattensee (Balatonsjøen) i Ungarn.
29.Strekker seg 400 meter fra vest til øst, 350 meter fra syd til nord, sier guideheftet.
30.Syd slutter seg til øst i å hevde de sosiale og økonomiske rettigheters forrang.
Your last searches