Norwegian-Dutch translation of transaksjon

Translation of the word transaksjon from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transaksjon in Dutch

transaksjon
handelnoun transactie [f], verrichting [f]
Synonyms for transaksjon
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
2.Det er riktig at en slik transaksjon fant sted med lisens fra norske myndigheter i månedsskiftet maijuni iår, sier direktør Sverre SchlytterHenrichsen i Tønsbergfirmaet med samme navn, på forespørsel fra Aftenposten.
3.Før denne handelen hadde vi ikke hatt noen transaksjon med firmaet i New Hampshire.
4.I praksis er det vel neppe noen som vil innføre priser som fullt ut dekker de totale kostnadene ved en transaksjon.
5.Jeg forestiller meg at kortene efter prøveperioden vil falle to kroner rimeligere pr. transaksjon enn hva en sjekk koster banken.
6.Aksjefondene understreker at det er viktig at ordrer forblir en transaksjon mellom utførende megler og investor, uten at andre får kunnskap om dette gjennom innsyn i registrene.
7.Aksjespareforeningen har vurdert denne transaksjon til en overpris av seks millioner kroner i Forretningsbankens favør.
8.Bankenes Betalingssentral hadde i 1983 en årsomsetning (formidlede penger) på 587 milliarder kroner (gj.snitt pr. transaksjon 7045 kr.).
9.Den største av dem kunne ikke foreta en eneste transaksjon noe sted i landet, eftersom dens sentrale dataanlegg ligger midt i det rammede området.
10.Dessuten blir det ett gebyrfritt uttak pr. måned, men uttak utover det, enten det er kontant eller ved sjekk, skal koste åtte kroner pr. transaksjon.
11.Det er regnet ut at behandlingen av hver sjekk koster mellom seks og syv kroner, mens hver transaksjon kanskje vil koste bare halvparten ved bruk av bankkort.
12.Dette er derfor en ordinær transaksjon hvor selskapet har solgt mot en kombinasjon av aksjer i Norhav og kontanter.Direktør Moritz Skaugen sier at man i Norhav vurderer offshoremarkedet som interessant.
13.Firmaets regnskapsavdeling kan kontrollere hver persons bruk av kortet i detalj og sammenholde den enkelte transaksjon med kontoutskriften fra banken.
14.For lønnstakere er anskaffelse av bolig den viktigste og største økonomiske transaksjon gjennom hele livet.
15.For å unngå en slik utvanningseffekt vil banken trolig på forhånd skille ut sine faste eiendommer i et eget selskap, en transaksjon som i tilfelle vil gi markedet et endelig svar på hvilke betydelige verdier som virkelig ligger" skjult" bak fasaden.
16.Forutsetningen for en slik transaksjon er imidlertid at Bykreditt får en ekstraordinær utlånsramme.
17.Hver transaksjon koster anslagsvis en til halvannen krone, og det er langt billigere enn en girering, som koster sekssyv kroner.
18.I et offisielt svar levert den greske ambassadør i London tirsdag begrunner regjeringen Thatcher avslaget med at de 100 skulpturene i den såkalte Elginsamlingen i British Museum i sin tid ble ervervet på lovlig vis efter en transaksjon som den britiske ambassadør til Tyrkia gjorde med datidens lovlig anerkjente regjering.
19.Kundene vil ikke kunne ta ut kontanter, selv om øvre grense pr. transaksjon er 1500 kroner og man har handlet for mindre, sier Jørgensen.
20.Kunder som sender store beløp pr. transaksjon, subsidierer kunder som sender små beløp pr. transaksjon, og kunder som bruker betalingsformidlingstjenester hyppig, blir subsidiert av de som sjelden bruker slike tjenester.
21.La meg oppsummere noen skattemessige virkninger av en slik transaksjon.
22.Næringslivet hører til den gruppe som benytter relativt få transaksjoner med gjennomgående høyt beløp pr. transaksjon.
23.Overfor Aftenposten blir det fremholdt at det er naturlig at det ved en slik transaksjon reises spørsmål om prisen er for høy.
24.Skaffer man seg mer detaljerte kunnskaper om den enkelte transaksjon, og alle disse informasjonene samles i et register, vil man kunne finne interessante opplysninger.
25.Videre får man hver transaksjon med kortet ut på kontoutskriften fra banken.
26.Vi gjorde vår første transaksjon med Norges Bank allerede for et par år siden da de plasserte 20 millioner SDR, ca. 170 millioner kroner efter dagens kurs, hos oss, opplyser Skouen.
27.Vi synes dette var en type transaksjon som to ansatte i en bedrift av Skrinets type ikke burde engasjere seg i, sier Fredrik C. Schreuder, styreformann i Skrinet til Aftenposten.
28.Den betaling en megler skal ha for å gjennomføre en transaksjon, en aksjeeller obligasjonshandel.
29.Denne generelle overkurs er større i prosent jo mindre volumet pr. transaksjon er.
30.Det nye systemet vil ikke føre til at kjøpere og selgere av verdipapirer må gå gjennom meglerapparatet for å foreta en transaksjon.
Your last searches