Norwegian-Dutch translation of utarbeide

Translation of the word utarbeide from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utarbeide in Dutch

utarbeide
antegningerverb uitwerken, uitschrijven
  ordbokverb samenstellen, compileren
  planverb uitwerken
Synonyms for utarbeide
Derived terms of utarbeide
More examples
1.Komiteen vil videre be departementet å utarbeide alternative forslag til en konsesjonsordning for importørleddet som supplement til en registreringsordning for grossister og selgere og utleiere på detaljleddet.
2.Med forskning er da ment utarbeidelse av generelle teoretiske løsninger samt det å utarbeide produksjonsprosesser for en eventuell framtidig produksjon.
3.(NPSAPNTBReuter) Frankrikes president Francois Mitterrand sa i en fjernsyntale igår at han vil be nasjonalforsamlingen utarbeide et lovforslag til endring av grunnloven, slik at presidenten får fullmakt til å legge viktige saker direkte frem for velgerne i folkeavstemninger.
4.Den er likevel lang nok til å kunne utarbeide og fremsette et forslag, sa riksmeglingsmannen efter at Jern og Metall ved midnatt begjærte den ordinære megling stanset for å få fortgang i meglingen.
5.Dersom Bruktbilkatalogen nå slutter å komme ut, vil vi i NAF utarbeide hjelpemidler til bruk for publikum slik at folk selv kan få en indikasjon på hvor mye den gamle bilen er verd.
6.Det er historisk at et kvinneutvalg er nedsatt, og at det skal få et mandat i form av å utarbeide en handlingsplan.
7.Det ville være storartet om for eksempel en teknisk skole påtok seg oppgaven å utarbeide løsninger for elever med de samme problemene som ham, sier AnneGrete, som sammen med rektor ved Radarveien skole, Rolf Lund, og mange andre spesiallærere i lignende situasjoner venter spent på den videre utvikling på fronten.
8.Efter at Stortinget har drøftet retningslinjene, vil man så utarbeide konkrete forslag så raskt som mulig.
9.Endel av det materiale jeg har samlet, er også brukt for å utarbeide utkastet til bygningsforskrifter for driftsbygninger.
10.Fremstads oppgave blir å samarbeide med sponsorer, utarbeide opplegg og administrere et sekretariat.
11.Gyldendal har lang tradisjon i å utarbeide undervisningsmateriell, men vi har aldri presentert et opplæringsprodukt som er rettet mot så mange mennesker, sa Øiestad, under en pressekonferanse i Oslo torsdag.
12.Hensikten med å utarbeide de nye vilkår har vært å utarbeide et oversiktlig og omfattende forsikringsalternativ, sa viseadm. direktør Hans Petter Aas i Vesta på et seminar i Oslo.
13.Hvis gruppene kunne få et felles tilholdssted for å utarbeide sine forestillinger, ville dette ikke bare styrke samholdet dem imellom, men også kontakten med medlemmer av det etablerte teater og Operaen.
14.I forbindelse med at jeg holdt på å utarbeide en ny, intern braninnstruks før jul ifjor, bestilte jeg en befaring fra Norsk Brannvern Forening.
15.Jeg legger stor vekt på samarbeidet med løpernes lokale trenere og oppfordrer dem til å utarbeide forslag til treningsprogram foran hver sesong.
16.Miljøverndepartementet vil utarbeide et handlingsprogram for opprenskning av Grenlandsfjorden.
17.Oslo må nå utarbeide en langtidsplan for den fremtidige eldreomsorg, foreslår kommunalråd Martha Seim Valeur (h).
18.Studentene fikk 12 uker på å utarbeide sine diplomoppgaver.
19.Tilbudet av dataprogrammer og ulike integrerte datapakker for mikrodatamaskiner er i en slik eksplosiv utvikling at det neppe vil la seg gjøre å utarbeide en perfekt oversikt over hva leverandørene tilbyr her i landet.
20.Torbjørn Mork ba meg utarbeide en kriseplan som viste konsekvensene dersom vi skulle overholde budsjettet, sier direktør Solbjørg Wisnes ved Gaustad sykehus.
21.Vi er overbevist om at det er mulig å utarbeide detaljene i en slik ordning, som tar hensyn til alles interesser og uro, og som inneholder tilfredsstillende verifikasjonstiltak.
22.Vi har nedlagt et omfattende arbeide for å utarbeide undervisningstilbudet til studentene, og vi tilbyr dem 15 måneders spesialopplæring på dette området.
23.Vi tar opp en rekke temaer knyttet til ulike sider ved det å utarbeide en strategi, og ulike virkemidler og verktøy i den forbindelse, blant annet datateknikk og markedsundersøkelser, sier Salbu.
24.Vi tror ikke det lar seg gjøre å utarbeide tilfredsstillende forskrifter i løpet av to måneder, slik Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti stilte som betingelse i formannskapet.
25.Vi ønsker å utarbeide opplegg for disse selskapene som vi kan ha liggene i hyllen, så vi kan ta dem frem når markedet er gunstig, sier han.
26.1961konvensjonen er en traktat som forplikter FNs medlemsland til å utarbeide overslag over det kommende års medisinske behov for såkalte harde narkotiske stoffer og andre meget virksomme stoffer som kan misbrukes.
27.AOFs årsmøte hadde gitt meg i oppdrag å utarbeide en kursplan, og på det tidspunktet hadde jeg vært borte fra familien 178 kvelder og 34 helger, sa tiltalte.
28.Agderforskning har tatt inititativet til å utarbeide et forskningsprogram innen kommunale og fylkeskommunale emner.
29.Alle disse nye bestemmelsene vil ikke tre i kraft før 1. april neste år, fordi Rikstrygdeverket trenger tid til å utarbeide nærmere forskrifter om hvordan reglene skal håndheves.
30.Alle interesserte firmaer bør få anledning til å gjennomgå våre spesifikasjoner, slik at alle kan utarbeide tilbud på like fot.
Similar words

 
 

utarbeide as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utarbeideutarbeidendeutarbeidet
Indikative
1. Present
jegutarbeider
duutarbeider
hanutarbeider
viutarbeider
dereutarbeider
deutarbeider
8. Perfect
jeghar utarbeidet
duhar utarbeidet
hanhar utarbeidet
vihar utarbeidet
derehar utarbeidet
dehar utarbeidet
2. Imperfect
jegutarbeidet
duutarbeidet
hanutarbeidet
viutarbeidet
dereutarbeidet
deutarbeidet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utarbeidet
duhadde utarbeidet
hanhadde utarbeidet
vihadde utarbeidet
derehadde utarbeidet
dehadde utarbeidet
4a. Future
jegvil/skal utarbeide
duvil/skal utarbeide
hanvil/skal utarbeide
vivil/skal utarbeide
derevil/skal utarbeide
devil/skal utarbeide
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utarbeidet
duvil/skal ha utarbeidet
hanvil/skal ha utarbeidet
vivil/skal ha utarbeidet
derevil/skal ha utarbeidet
devil/skal ha utarbeidet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utarbeide
duville/skulle utarbeide
hanville/skulle utarbeide
viville/skulle utarbeide
dereville/skulle utarbeide
deville/skulle utarbeide
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utarbeidet
duville/skulle ha utarbeidet
hanville/skulle ha utarbeidet
viville/skulle ha utarbeidet
dereville/skulle ha utarbeidet
deville/skulle ha utarbeidet
Imperative
Affirmative
duutarbeid
viLa oss utarbeide
dereutarbeid
Negative
duikke utarbeid! (utarbeid ikke)
dereikke utarbeid! (utarbeid ikke)
Your last searches