Norwegian-Dutch translation of valutahandel

Translation of the word valutahandel from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

valutahandel in Dutch

valutahandel
økonominoun monetaire handel met het buitenland [m]
Similar words

 
 

More examples
1.28åringen ble konfrontert med angivelige bevis på at han hadde drevet ulovlig valutahandel, og han ble truet med forskjellige forføyninger.
2.Banksjef Håkon Kristoffersen er norgesmester i valutahandel.
3.Da Kvigstad startet i valutahandel for 30 år siden, var den langt fra fri.
4.Det er ikke mange som blir gamle i denne del av valutamarkedet - mange valutahandlere beveger seg efter hvert over i kundekontakt med bedriftskunder eller på valutahandel på det mer langsiktige terminmarkedet.
5.Dette gjelder gullhandel, valutahandel og handel med obligasjoner med flytende rente.
6.DnC hadde et svakt resultat i sin valutahandel ifjor, og ligger under både Kreditkassen og Bergen Bank, selv om omsetningen i valutaavdelingen neppe er mindre.
7.Han mener også at en sammenslutning vil sette sparebankene bedre istand til å drive valutahandel og annen virksomhet i utlandet.
8.Hauge var medeier i dataselskapet ABCData A / S, som utviklet datasystemer for internasjonal valutahandel og annet.
9.Her dominerer inntekter av valutahandel og verdipapirhandel.
10.Idag fyller Kvigstad 65 år og har sin siste arbeidsdag i den bank hvor han har arbeidet i hele 47 år - de siste 30 med valutahandel.
11.Men den alminnelige valutahandel vil stoppe opp, fordi banken mangler" bakkemannskapene" som skal følge opp med bokføring, utsendelse av sluttsedler osv.
12.Nå er de to storbankenes valutaavdelinger omtrent jevnstore, med ca. 100 ansatte hver og en valutahandel som daglig kan komme opp i 20 milliarder kroner.
13.Samuel Montagu & Co er internasjonalt spesielt stor innen gullhandel, og har også en betydelig valutahandel.
14.Selskapet solgte blant annet et system til bruk i internasjonal valutahandel til Den norske Creditbank.
15.Sparebanken har hatt et tap på sin valutahandel agiotap - på 10 millioner kroner, opplyser viseadm. direktør Truls Kierulf til Aftenposten.
16.Sparebanken har også hatt problemer med å tjene penger på sin valutahandel.
17.1984resultatet skyldes ikke minst forbedrede resultater i netto renteinntekter, på valutahandel og sist men ikke minst Genevebankens gode resultat.
18.Banken tapte en halv million på valutahandel, mens det var budsjettert med et overskudd på 12 millioner.
19.Bankforeningen hevder at småbankene da klarer seg dårligere fordi de ikke har like mange andre inntektskilder, som for eksempel aksje og valutahandel.
20.Banksjef Gade Greve peker på at storbankenes gode resultater i stor utstrekning bygger på det han kaller flyktige inntekter av valutahandel, fondsvirksomhet og realisering av kursgevinster på verdipapirer.
21.Bevegelsene i valutakursene har dessuten ført til kursgevinster både i konsernets valutahandel og når det gjelder selskapets fordringer og gjeld i valuta.
22.Det dreier seg om inntekter fra valutahandel, aksje og obligasjonshandel, gebyrer og annet.
23.Det er økede inntekter fra valutahandel og aksjehandel som ligger bak DnCs resultatfremgang.
24.Dette kan virke som et beskjedent beløp, men når man tar i betraktning hva det koster å drive en stor valutaavdeling, må Sparebankens tap på sin valutahandel beløpe seg til flere titalls millioner kroner.
25.Elkraften har hatt gode resultater, mens bevegelsen i valutakursene har gitt Hydro kursgevinster både i den løpende valutahandel og i fordringer og gjeld i valuta.
26.En utenlandsk bank i Sverige tillates å drive valutahandel og å være fondkommisjonær.
27.Fjorårets bankregnskaper viser at et par av de største bankene har hatt rekordfortjeneste på sin valutahandel, mens andre har brent fingrene sine kraftig.
28.Foruten ordensforstyrrelse og hærverk skal politiet særlig holde øye med svartebørs med billetter, ulovlig valutahandel, omsetning av pornografi eller arrangering av ulovlige dansefester for privat fortjeneste.
29.Gjennom lyssky foretagender som smugling, valutahandel og illegal spekulasjonshandel håper de at noe av den nye velstand skal tilflyte også dem.
30.Korrigert for valutahandel, viste pengemengden de siste 12 måneder ut januar en vekst på 17,8 prosent, mens det samme tallet ut desember var 20,0 prosent.
Your last searches