Norwegian-English translation of administrator

Translation of the word administrator from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

administrator in English

administrator
allmennnoun administrator
Similar words

 
 

More examples
1.De må være riktig heldig, bemerket Eidsivating lagmannsretts administrator, lagdommer Agnes M. Nygaard Haug, som ved flere anledninger stilte seg tvilende til" Anka" Jensens forklaring.
2.De virket nokså fraværende i går, sa rettens administrator lagdommer Håkon Wiker da straffesaken mot Bakke endelig kunne begynne med tiltalte til stede i salen.
3.Det er en større ulykke om en uskyldig blir dømt, enn at en skyldig går fri, sa rettens administrator, lagdommer Finn Backer under rettsbelæringen før juryen trakk seg tilbake onsdag eftermiddag.
4.Dette med å beføle, er det en lyst eller trang som kommer ofte over Dem ? spurte rettens administrator, lagmann H. F. Marthinussen.
5.Er du en streng administrator ?
6.Forsto du på det tidspunkt at skuddet ville drepe ham ? spurte rettens administrator.
7.Hvorfor skulle der begge bli så" bleke" hvis dere ikke hadde hatt noe med brannen å gjøre, undret rettens administrator, lagmann Fritjof Gripne.
8.Men dette slagsmålet må jo ha blitt litt spesielt hvis noen av dem som var innblandet hadde håndjern på seg, sier rettens administrator, byrettsdommer Karenanne Gussgard.
9.På den annen siden, sier en administrator, vi må se opp for den psykologiske virkningen også.
10.Administrator, The Honourable Jack Abdelq, gjorde ham tålmodig oppmerksom på at forsvareren ikke var ute efter å mistenkeliggjøre vidnets person, men at det var advokatens rett og plikt å legge frem sin egen klients versjon av saken i spørsmålene.
11.Administrator, byrettsdommer Karenanne Gussgard, godtok imidlertid at våpnene ble liggende der aktor hadde lagt dem.
12.Administrator skjønte først ikke hva som skjedde.
13.Aktor, statsadvokat TorAksel Busch, sa at man i denne narkotikasaken hadde to tiltalte, en administrator og en kurer, i tillegg tilståelser om de faktiske forhold og tre kilo teknisk ren amfetaminsulfat.
14.Aktor i Høyesterett, statsadvokat Iver Huidtfeldt, demonstrerte forøvrig den omtalte sabelen for Høyesteretts fem medlemmer med høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal som administrator, under ankesaken igår.
15.Andreas Disen er instruktør og administrator for en revystab på mer enn 100 personer.
16.Begge disse skulle komme til å spille betydningsfulle roller i klubbens liv, Blehr som spiller og administrator, Heftye først og fremst som Christiania Schakselskabs store velgjører.
17.Berg har alltid vært interessert i idrett, og har gjort seg bemerket både som utøver, trener og administrator.
18.Da bestefaren ble ført som vidne, begjærte forsvareren lukkede dører av hensyn til privatlivets fred, noe rettens administrator M. Lund og hans to meddommere avsa kjennelse for.
19.Da juryens frifinnende kjennelse forelå efter første gangs behandling av saken, underkjente rettens administrator umiddelbart kjennelsen.
20.De ni samboerne er enige om at de har løst mange" kollektive problemer" ved ansettelsen av hushjelp, eller administrator, som han liker å kalle seg.
21.Den administrative lederen i bydelen må først og fremst være en kompetent administrator som må kunne økonomi godt.
22.Den tidligere politimannen som er tiltalt for fire væpnede" joggeran", ble hentet med makt fra cellen i Oslo kretsfengsel og transportert til Tinghuset efter pålegg fra rettens administrator, lagdommer Håkon Wiker.
23.Der blir kjøkkensjefen gjerne en administrator som mister den daglige kontakt med grytene.
24.Der var - og er fremdeles - kvinner hovedperson, overhode, leder, administrator, og det ene kjønn verdsettes og respekteres iblant like høyt som det andre.
25.Derefter ringte administrator til politifolkene i Tinghusets kjeller.
26.Dessuten, høyesterettsadvokat Staff, burde De legge Dem på minne hva den kjente lagmann Erik Solem en gang uttalte da han kom i samtale med en mann som mente at lagmannsretten hadde avsagt en for mild dom, uten at vedkommende visste at det var selveste administrator han snakket med.
27.Det ble gjort flere forsøk på å få ham til å møte, meddelte rettens administrator, lagdommer Håkon Wiker.
28.Det var en politimann fra beredskapstroppen som brukte gass, og rettens administrator, byrettsdommer Karenanne Gussgard, spurte om han hadde adgang til dette på egen hånd.
29.Dette er sterke uttalelser som påkaller eftertanke Så sterke var utsagnene at rettens administrator, lagmann Karl Solberg, gikk til det noe uvanlige skritt å komme med et personlig hjertesukk.
30.Efter aktors innledningsforedrag ble de fem forsvarerne mot sedvane - av rettens administrator, sorenskriver Sverre Innjord, gitt anledning til å komme med innlegg for å beskrive hvordan de ville legge opp bevisførselen.
Your last searches