Norwegian-English translation of anfører

Translation of the word anfører from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anfører in English

anfører
allmenn? argues
Synonyms for anfører
Similar words

 
 

More examples
1.Amatørhesten Brandval Prinsen som ikke har vunnet løp siden sommeren 1981 (på Momarken) var nemlig sikker anfører av V53 til det gjensto bare centimetrene av løpet.
2.Berg anfører tre hovedpunkter som kritikk mot utformingen.
3.DENNE type kontroll, for ikke å si momsspionasje, kritiseres skarpt av den svenske ombudsmannen, som anfører at innsatsen ikke kan sies å stå i noe rimelig forhold til de summer som eventuelt kan bli unndratt.
4.De henviser til Oslo formannskaps vedtak om trafikksaneringstiltak på Nordstrand / Ljan, og anfører at slike i stor grad får virkning på riksveinettet - og uheldige følger for trafikkavviklingen og bedriftslivet i Osloområdet.
5.Derfor kommer han naturligvis i en forsvarsposisjon overfor Ikkevolds kritiske holdning, anfører Bae.
6.Dette er bakgrunnen for at representative oppslagsverk som" Stortinget og statsrådet 19151945" av Karl Bjørnstad," Norske politiske fakta 18841982" av Knut Heidar og" Dette er Norge 18141964" av Chr. A. R. Christensen alle anfører et H. eller Høire ved siden av Cappelens navn.
7.Dette omsorgsarbeide er ofte lite synlig og blir lite påaktet og verdsatt, anfører statsråden.
8.En virkelig sterk sjakkspiller er kunstner, forsker og ingeniør, og dessuten anfører og erobrer".
9.Endelig anfører Norges største bilorganisasjon at avgiften antagelig er ulovlig.
10.For anledningen er det utenriksminister George P. Shultz som er anfører for haukene.
11.For det første anfører de at SovjetUnionen må ha innsett at utplasseringen av de nye mellomdistanseraketter på europeisk jord viser at alliansen ikke lar seg splitte.
12.Han anfører riktignok at dette dreier seg om Hovedscenen.
13.Hun anfører at" den tekniske utviklingen av engangssprøyter gjør det mulig og lettvint å bruke dem om igjen idag".
14.Hun anfører bl.a. den økte arbeidsbelastningen som de ansatte vil få, og at Barnehavekontoret ikke vil ha budsjett til de fysiske forandringer som da må finne sted, samt økte driftsutgifter til kost, lekemateriell etc.
15.Hun skulle ha vært den kvinnelige anfører for de tilsammen 141 landene som skulle ha deltatt i innmarsjen.
16.Hva synes De om den forestående tredeling av Høyreledelsen, med en anfører i Regjeringen, en i Stortinget og en i partiet ?
17.Hvis bankene hadde øket avdragstiden på sine lån, ville færre kunder fått lån - og boligbyggingen ville sannsynligvis vært lavere, anfører artikkelforfatteren.
18.Hvitboken har fått en blandet mottagelse, men de fleste observatører anfører at truselen fra SovjetUnionen ikke understrekes like sterkt som tidligere.
19.I Aftenpostens spalte" Gjest idag" den 11. ds. anfører administrerende direktør Thorleif Borge noen betraktninger om Skattekommisjonens forslag til endrede fradragsregler for pensjonspremie.
20.I den oppsiktsvekkende dommen anfører retten i formildende retning at 29åringen som i en tiårsperiode gikk på narkotiske stoffer, totalt har forandret livsførsel, og at man i denne saken står overfor et helt spesielt tilfelle av rehabilitering.
21.I dette perspektiv er det lite overbevisende når Michael Grundt Spang i VG anfører som eksempel at han var kritisk til gråsoneavtalen.
22.I en kommentar til Aftenposten berømmer Benkow statsministerens innsats som anfører for et borgerlig samarbeide som både er nødvendig og som peker fremover.
23.I min artikkel i Aftenpostens morgennummer 7 / 2 d.å. anfører jeg til slutt at Norsk Språkråd ikke har hatt noen lykkelig hånd med sitt arbeide.
24.Ingen av de argumenter professor Valen anfører i sitt innlegg, har rimelig relevans overfor en slik valgordning.
25.Jeg er enig i at disse regler er klare for de personer som kjenner dem, men jeg syns ikke redegjørelsen er tilstrekkelig fyldestgjørende i forhold til det lektoren anfører.
26.Jonsson anfører i den forbindelse at samfunnsmessige forandringer ofte springer direkte ut av forandringer i økonomiske betingelser og strukturer, og han mener at apartheidsystemet ikke kan funksjonere i et samfunn i dynamisk forandring.
27.Kari Vigeland sier at benevnelsen betyr støtte / styrke, en halv sannhet, idet hun anfører den egentlige betydning i parantes.
28.Kjenn din byutflukten går idag til Mariaklosteret på Hovedøya med Pål Haugen som anfører.
29.La oss kalle en spade en spade, det det her dreier seg om er, som Riksantikvaren anfører, et privat forretningsbygg.
30.Melvold anfører - helt korrekt - at trygdede som ikke har kommunalt boligtilskudd også er blitt trukket.
Your last searches