Norwegian-English translation of anlegg

Translation of the word anlegg from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anlegg in English

anlegg
allmenn? gift
Synonyms for anlegg
Derived terms of anlegg
Similar words

 
 

More examples
1.At man i 50årene solgte billetter til akvariet a kr. 1, pr. stk. med totalsum kr. 57 452,, og ikke som du sier for hundretusener, er sammen med ovennevnte gave årsaken til at man har finansiert oppsett av et romprogram, og det - efter styrets mening - mer eller mindre fullkomne anlegg som er oversendt Byplankontoret i Oslo for regulering av området Fiskevollbukten.
2.Fibo" ble bedriftens navn, og hovedproduktet ble koblingsbokser og deler for tilkobling av rør i skjulte anlegg.
3.Germa Lionel" vil forlate Høøyanger onsdag efter at skipet er ferdig losset ved ÅSVs anlegg.
4.KabelTV vil bli integrert i et fremtidig telematikknett, foreløbig vil utbygging av anlegg for kabelTV være en konkurranseutsatt del av Televerkets virksomhet.
5.Selvbetjening" fra offentlige anlegg i helger er et problem som fører til at arbeiderne ved veianlegg iallfall i Akershus ikke tør ta med seg mer verktøy og materialer enn akkurat det som er nødvendig til det arbeid som utføres i løpet av dagen.
6.Sjøen for alle" betale de priser et nytt anlegg til flere hundre millioner kroner vil tilsi ?
7.Trygghet, kjærlighet, trivsel, respekt for enkeltmenneskets holdninger, evner og anlegg," svarer Judith og Per Steinar på spørsmålet om hva de ønsker hjemmet skal domineres av.
8.Vei og Anlegg 84" Blir den største mønstring av de mest moderne maskiner og andre tekniske hjelpemidler for bygging, drift og vedlikehold av veier, som hittil er arrangert i Norge.
9.(Øke bruk av prefabrikerte konstruksjoner. tilstrebe anlegg av gangbare kulverter).
10.AME vil først og fremst kunne få nytte av de nye aksjonærer ved tilgang på ny egenkapital til nye bygg og anlegg og ikke minst til markedsføring.
11.Anlegg som dette avgir alltid noe generende lukt, selv om vi selvsagt gjør hva vi kan for at plagene skal bli minst mulig for dem som bor i nærheten.
12.Anleggsbransjen må i økende grad rette oppmerksomheten mot offshoreindustrien, sa statssekretær Arild Rødland i Olje og energidepartementet på utstillingen Vei og Anlegg 84 forleden.
13.Begrepet tekstbehandling blir stadig vanskeligere å avgrense, eftersom nye mikrodatamaskiner blir satt istand til å behandle tekst som tidligere måtte bearbeides av spesielle anlegg.
14.Bompengene skal kun oppkreves av dem som bruker vedkommene anlegg.
15.De direktesendende satellitter som Nordsatprosjektet sikter mot, vil kunne mottas med fullgod kvalitet over hele Norden, også i områder det man ikke kan drømme om kabeltilknytning til store sentrale anlegg på årtier.
16.De konkursrammede bedrifters anlegg har ofte liten mulighet for alternativ anvendelse, uten at det satses store beløp i omorganisering.
17.Den delen av tippemidlene som STUI fordeler til anlegg, blir ikke utdelt umiddelbart.
18.Derimot har Oslo Lysverker ikke noe å gjøre med de interne varmeanlegg, eller det man kaller de sekundære anlegg.
19.Det beste hadde naturligvis vært om det fantes egne anlegg for slik trening, eller om rulleskiløperne benyttet gang og sykkelveier der slike finnes.
20.Det blir et flott og sjeldent anlegg med så mange som fire scener i en bygning.
21.Det er alltid en vanskelig vurdering om man skal bygge på gamle bygninger når kapasiteten er for liten, eller om man skal starte helt på nytt og bygge et moderne frittstående anlegg.
22.Det er de mindre og middels store anlegg som gir de beste resultater, konstaterte Knut Haus som henviste til erfaringer fra Skottland som startet med denne næring omtrent samtidig som Norge.
23.Det er lettere og raskere å bygge en ny terminal, sammenlignet med utvidelser av dagens anlegg.
24.Det finnes for tiden ikke andre slike anlegg her i landet som kan påta seg denne oppgaven, så det kan ta en tid før anlegget blir avviklet.
25.Det har vært et godt anlegg å arbeide på, sier Odd Grønli, tunnelarbeider i tredje generasjon.
26.Det vi vurderer er bl. a. om det lar seg gjøre å fremskynde større statlige investeringer i bygg og anlegg, opplyser statssekretær Kjell Stahl i Kommunal og arbeidsdepartementet til Aftenposten.
27.Det vil kun virke urettferdig, da det ikke tar hensyn til den enkelte elevs innsats og anlegg.
28.Dette er et kurant anlegg, og jeg er forbauset over at noe slikt kan skje.
29.Dette er store og kompliserte anlegg, og det er endel småproblemer med det.
30.En investering på opptil 100 millioner for å bygge et nytt anlegg på Rud / Hauger vil bli en stor belastning for Bærum.
Your last searches