Norwegian-English translation of anmerkning

Translation of the word anmerkning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anmerkning in English

anmerkning
tankenoun remark, reflection
  bøkernoun annotation, note, remark, comment
  kommentarnoun comment, remark
Synonyms for anmerkning
Similar words

 
 

More examples
1.Byplankontoret har ingen bemerkninger til bydelsutvalgets reguleringsmessige anmerkning.
2.Det var gledeligste anmerkning i Tor Røste Fossens notatblokk efter matchen.
3.Dette eksemplet nevner Forsvarets Overkommando i en anmerkning til Forsvarsdepartementet om full yrkesmessig likestilling i Forsvaret.
4.Direktør Ole Paulsen i Norsk Arbeidsgiverforening påpeker at til dette punkt i utkastet er en anmerkning om at ved overgang til ny teknikk skal grafiske medarbeidere med opplæring i formfremstilling ha fortrinnsrett til stillinger i layoutavdelingen inntil alle som blir berørt på teknisk side har fått et meningsfylt arbeide.
5.En alvorligere overtredelse fører til en større bot og anmerkning i bøteregistret.
6.Erfaring viser at de fleste legeattester er uten anmerkning.
7.I et nytt brev fra likestillingsombudet blir det gjort oppmerksom på Justisdepartementets anmerkning om at det neppe kan kreves omvalg.
8.Landbruksdirektør Per Harald Grue - som også er medlem av utvalget - har i en særskilt anmerkning stilt seg kritisk til selve grunnlaget for innstillingen om jordbruket.
9.Men vi går altså videre og funderer på om betjenten nå vil få anmerkning på rullebladet fordi han lot såvel barn som torvkoner og japanere klappe hesten, og dertil både smilte og pludret i tjenesten.
10.Noen av hans eldre dikt måtte i alle fall bli med, forsynt med en anmerkning om at dikteren i 1960årene" hadde stillet sin store dikteriske autoritet i partifiendtlig og antisosialistisk politikks tjeneste i den høyrevridde Forfatterforeningens ledelse" (1974).
11.Under anmerkning nr. 2 var det tatt med Udredsel til Sognepresten i Hurdalen kr. 1,55 og under punkt 3 at kjøperen avhendet sin rett til" i søndre Tosteruds Sameie aarlig at hugge 3 Favne 5 / 4 alen alm. kostved.
12.Merkelig anmerkning ?
13.Jeg har ikke mottatt noen anmerkning fra de berørte instanser og heller ikke fått noe brev fra Riksrevisjonen.
14.Personalsjefen i Hærstaben, oberst Sven A. Sved, vil skrive en anmerkning nederst på oberstløytnant Vangens tjenesteuttalelser til befal som har fått dårlig skussmål efter sin deltakelse i den ulovlige aksjonen.
15.Det er den såkalte tjenesteuttalelse om hvert enkelt FNbefal som nå vurderes nærmere i Forsvaret, idet alle som skrev under på kampanjen mot bataljonssjef Vangen ifjor har fått anmerkning for dette i sine skussmål fra SydLibanon.
16.Det fremgår av ovenstående at anmelderen opplever dette som unødvendig og begeistringsbremsende, derfor denne anmerkning i meldingsboken.
17.Nå har brønneieren fått anmerkning fra begge etater, fordi han lot det komme møkk inn i brønnen sin.
18.Prikkbelastning eller en annen form for anmerkning i førerkortet ved overtredelser av trafikkreglene er igjen aktualisert som virkemiddel i kampen mot de mange alvorlige ungdomsulykkene.
Your last searches